Selv om 3D-printing i dag er godt etablert i en rekke sektorer og bransjer, foregår det stadig diskusjoner rundt 3D-teknologien som potensiell utfordrer av tradisjonell IP-beskyttelse av produkter og prosesser.

3D-printing, også kjent som additiv tilvirkning, tar utgangspunkt i tredimensjonale digitale modeller for å bygge objekter i fast materiale. En rekke sektorer og industrier benytter seg av teknikkene.

Som øvrige Industri 4.0-teknologier kan også 3D-printing fortone seg som et konkurransefortrinn for norske virksomheter, men verden over råder det uenighet blant teoretikere og fageksperter rundt 3D-printing og hvordan håndtere immaterielle rettigheter. Der noen mener at 3D-printing ikke utgjør en trussel for IP-beskyttelse på grunn av teknologiens lave utbredelse og høye kostnad, argumenterer andre for at det fundamentale grunnlaget for intellektuell eiendom kan undergraves av 3D-printing – eller at grunnlaget i det minste bør revurderes.

 

Opphavsrett og design i Europa og USA

Ifølge britiske Intellectual Property Office (IPO) er det et potensielt fremtidig scenario at digitale modeller blir distribuert på nettet like enkelt og raskt som digitale musikkfiler ble på 90- og 2000-tallet. CAD-filer brukes i dag i stor grad for tredimensjonal modellering og analyse. Mens slike filer sannsynligvis ikke er beskyttet av opphavsrett i USA, er det sannsynlig at det motsatte vil være tilfellet i Storbritannia og EU.

I USA kan en 3D-printet gjenstand i seg selv være beskyttet av opphavsrett, men her ekskluderes funksjonelle og nyttige trekk ved gjenstanden – i motsetning til kreative og estetiske. Videre kan skulpturer og kunstnerisk arbeid beskyttes av opphavsretten i Storbritannia, men her er det industrielle prototyper som ekskluderes fra definisjonen. Dette utgår dermed som et godt alternativ for beskyttelse av tekniske løsninger.

CAD-filer er ikke beskyttet av design i EU. Gjenstanders design kan i seg selv være beskyttet, men designbeskyttelse beskytter ikke gjenstandens tekniske funksjon. Det samme vil med høy sannsynlighet også gjelde for 3D-printede reservedeler tilhørende forbrukervarer eller industrielle produkter. Designet vil altså ikke beskytte reservedelene.

En potensiell situasjon man kan havne i, er at andre tar dine 3D-objekter og skanner disse for å skape CAD-filer. Filene kan så sendes til en 3D-printer for å printe nye objekter. – Eirik Røhmen

 

Patentinngrep ved formidling av CAD-filer

Dersom CAD-filer er distribuert mot virksomhetens ønske, kan unntakene fra patentinngrep gjøre det vanskelig å forfølge privatpersoner. Løsningen kan i stedet være å forfølge formidlere av CAD-filer. I Storbritannia og Tyskland argumenteres det for at å formidle en CAD-fil gjør mottakeren i stand til å utnytte oppfinnelsen, og at formidleren således gjør inngrep. I USA er det sannsynlig at salg av CAD-filer utgjør direkte inngrep. Når det gjelder ren formidling av CAD-filer, kan dette utgjøre indirekte inngrep.

Dette vil si at patentbeskyttelse også fungerer for 3D-printede objekter, men vedrørende forbrukervarer er det mest hensiktsmessig å forfølge formidlere av CAD-filer for inngrep. – Andreas Werner

 

Forretningshemmeligheter trues av reverse engineering

Reverse engineering i form av 3D-skanning og 3D-printing gjør det mulig å fremstille nøyaktige kopier av gjenstander. Forretningshemmeligheter knyttet til tilvirkning av gjenstander må dermed sies å gi dårlig beskyttelse av virksomhetens produkter.

Tiltak mot slik kopiering kan for noen være virksomhetskritisk. En mulig løsning er at eiere av forretningshemmeligheter tar i bruk salgskontrakter som forbyr kjøpere å benytte seg av reverse engineering – det være seg på deler eller på hele objektet.-  Andreas Werner

Kilde: Intellectual Property Office: 3D Printing and Intellectual Property Futures (2018/03).

Bestill patentbarhetsvurdering