I usikre og utfordrende tider kan dessverre konkurser bli et uunngåelig tema for noen, hvor også bedriftens immaterielle rettigheter (IPR) kan bli berørt.

Hovedregelen ved konkurs er at konkursboet overtar alle verdier i selskapet, også alle immaterielle eiendeler (IP). Dette gjelder alt fra registrerte patenter og varemerker til bedriftshemmeligheter, data og lisenser.

Likevel kan det være vanskelig å avgjøre hva selskapet faktisk eide ved konkursåpning. Et eksempel kan være at selskap A ved avtale overførte et patent til selskap B før A gikk konkurs, men fremdeles står registrert i offentlige register som As eiendom ved konkursåpning: Behøver konkursboet da å respektere avtalen, eller kan det ta beslag i patentet ettersom det står registrert på A?

Konsekvenser av pantsettede lovendringer fra 2015

Fra 1. juli 2015 trådte en rekke lovendringer i kraft for å åpne for individuell pantsettelse av patenter. Som del av denne lovgivingen viser den nye patentloven også til tinglysingslovens regler. Som en følge av dette må salg, lisenser og lignende med noen begrensninger være registrert i patentregisteret senest dagen før konkursåpningen, dersom de skal kunne stå. Dette kalles rettsvern.

Rettsvern er handlinger som gjør at rette eier kan beskytte sin rettighet (eiendomsrett, lisens, pantesikkerhet, mv.) slik at denne får vern mot andre rettigheter som tredjepersoner hevder å ha i samme rettighetsobjekt.

Med noen begrensninger vil dermed det registrerte eierforholdet gå foran andre rettighetsoverdragelser som ikke er anmerket i registeret.

Norsk lovgivning regulerer her kun eierskapet til norske patenter. Utpekinger av samme patent i andre land vil følge lovgivningen i landene hvor patentene er registrert. Tilsvarende regler om pantsettelse og rettsvern for rettighetsoverdragelser ved anmerkning i varemerkeregisteret har nå også trådt i kraft (fra 1. mars 2023) for varemerker.

For å unngå at det sås tvil om avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter (IPR) er det derfor viktig at disse er reflektert i de relevante registrene ved konkursåpning.

Vær oppmerksom på at dette gjelder tilsvarende for overføringer internt i konsern, for eksempel der patenter har stått registrert på driftsselskapet, men senere er flyttet opp til et IPR-holdingselskap eller annet sted i selskapsstrukturen. Dersom driftsselskapet går konkurs, risikerer konsernet å miste kontrollen over IPR som står registrert på driftsselskapet.

Ta Onsagers IP-sjekk

Sørg for oversikt over eierskap og IPR-avtaler

Som en generell regel anbefaler vi alle bedrifter å sørge for at avtalt eierskap alltid stemmer overens med registrert eierskap i alle relevante registre.

Sørg også for at avtalte lisenser til patenter og varemerker er registrert i registeret, slik at lisensrettigheten også må respekteres dersom lisensgiver går konkurs. For øvrig er det viktig å alltid ha en ryddig oversikt over eierskap og underliggende avtaler til all IPR, slik at de reelle eierskapsforholdene enkelt kan dokumenteres.

Man bør også huske at varemerker og patent, i tillegg til å kunne pantsettes individuelt, kan pantsettes som en del av selskapets driftstilbehør sammen med annen IP, slik som design og opphavsrett. Pass derfor på at de ulike rettighetsoverdragelsene er i overenstemmelse med hverandre.

Med teknisk og juridisk ekspertise bistår Onsagers deg gjerne med spørsmål innen og immaterielle rettigheter ved konkurser.

New call-to-action