I usikre og utfordrende tider kan dessverre konkurser bli et uunngåelig tema for noen, hvor også bedriftens immaterielle rettigheter (IPR) kan bli berørt.

Hovedregelen ved konkurs er at konkursboet overtar alle verdier i selskapet, også all IP. Dette gjelder alt fra registrerte patenter og varemerker, til bedriftshemmeligheter, data og lisenser.

Likevel kan det være vanskelig å avgjøre hva selskapet faktisk eide ved konkursåpning. Dersom et patent for eksempel ble overført ved avtale fra selskap A til selskap B før A gikk konkurs, men fremdeles står registrert i offentlige register som A sin eiendom ved konkursåpning: Behøver konkursboet da å respektere avtalen, eller kan det ta beslag i patentet ettersom det står registrert på A?

 

Konsekvenser av lovendringer fra 2015

Fra 1. juli 2015 trådte en rekke lovendringer i kraft for å åpne for individuell pantsettelse av patenter. Som del av denne lovgivingen viser den nye patentloven også til tinglysingslovens regler. Som en følge av dette må salg, lisenser og lignende med noen begrensninger være registrert i det relevante registeret senest dagen før konkursåpningen, dersom de skal kunne stå seg. Med noen begrensninger vil dermed det registrerte eierforholdet gå foran det som eventuelt er avtalt.

Norsk lovgivning regulerer her kun eierskapet til norske patenter. Utpekinger av samme patent i andre land vil følge lovgivningen i landene hvor patentene er registrert. Tilsvarende regler er planlagt for varemerker i den kommende nye varemerkeloven.

Uavhengig av disse reglene risikerer man også at det slås tvil om avtaler om overdragelse av IPR, dersom dette ikke er reflektert i det offentlig registrerte eierskapet ved konkursåpning.

Vurderingene gjelder tilsvarende for overføringer internt i konsern, for eksempel der patenter har stått registrert på driftsselskapet, men senere er flyttet opp til et IPR-holdingselskap eller annet sted i selskapsstrukturen. Dersom driftsselskapet går konkurs, risikerer konsernet å miste kontrollen over IPR som står registrert på driftsselskapet.

 

Sørg for oversikt i eget økosystem

Som en generell regel anbefaler vi alle bedrifter å sørge for at avtalt eierskap alltid stemmer overens med registrert eierskap i alle relevante registre.

Sørg også for at avtalte lisenser til patenter og varemerker er registrert i registeret, slik at lisensrettigheten også må respekteres dersom lisensgiver går konkurs. For øvrig er det viktig å alltid ha en ryddig oversikt over eierskap og underliggende avtaler til all IPR, slik at de reelle eierskapsforholdene enkelt kan dokumenteres.

Sist men ikke minst bør man huske at IPR kan være pantsatt, enten ved individuell pantsettelse, eller mer vanlig som del av selskapets driftstilbehør. Pass derfor på at eventuelle overdragelser er i overenstemmelse med avtalene med banken eller andre panthavere.

Med sin tekniske og juridiske ekspertise bistår Onsagers deg gjerne med spørsmål innen immaterielle eiendom og immaterielle rettigheter ved konkurser.