De som forbedrer produksjonsprosesser med kyber-fysiske systemer og simulering skaper helt nye former for verdier. Her er en rask innføring i hva som bør beskyttes, og hvordan.

Forretningsmodellene i den fjerde industrielle revolusjonen utvikles i sanntid. Driverne er store mengder data. Industribedrifter over hele Norge er kommet langt i bruken av ny teknologi, og høster nye gevinster, både i form av mer effektive produksjonsprosesser, tjensteinnovasjon med bl.a. PaaS og nye forretningsmodeller. Det er særlig muligeten som datastrømmene skaper som utgjør det største potensialet for verdiskapingen over tid, og datagrunnlag har stor verdi for å forbedre dagens verdikjeder helt ut til kunden, men også for leverandører av maskiner, programvarer og ERP-løsninger.

 

Verdifulle data fra kyber-fysiske systemer

Forretningsmodeller basert på kyber-fysiske systemer (CPS) innebærer at mekanismer styres eller overvåkes av algoritmer. CPS benyttes til sanntidsovervåkning og styring av produksjon, gjerne basert på kontinuerlig datainnsamling som kan brukes i prediksjonsmodeller. I et egenutviklet, lukket system med begrenset innsyn for utenforstående, kan elementene i systemet beskyttes som forretningshemmeligheter med egnet dokumentasjon og kontrollrutiner. Her bør man se på muligheten til å beskytte programvare som egenutviklede kommunikasjonsprotokoller, hvor blant annet et patent kan gi inntektsstrømmer i form av lisenser, eller tilgang til teknologi i form av kryss-lisenser.

Leverandører av maskiner og systemer vet verdien av data som produseres hos side kunder, og de vil gjerne kapitalisere på bruk av kyber-fysiske system, da datagrunnlaget både er en verdi i seg selv og utgjør en mulighet for videre verdiskapning ved å skape enda bedre tjenester. Ikke bare for aktøren som har generert dataene, men også for konkurrentene som gjerne vil hente inn forspranget. Dine data skaper verdi gjennom feilsøking, oppgraderinger, treffsikker beregning av servicebehov, prediksjon av etterspørsel, analyse av kundeinteraksjon med bedriftens produkter og tjenester, og så videre. Derfor bør bedrifter som bruker CPS bygge inn investeringsvern i sine avtaler med partnere og sluttbrukere. Husk dette spesielt når du inngår avtaler med leverandører som ønsker å få tilgang til dataene dine.

Leverandører vil gjerne kapitalisere på sluttkunders bruk av kyber-fysiske system, da datagrunnlaget både er en verdi i seg selv og utgjør en mulighet for videre verdiskapning ved å skape enda bedre tjenester. Ikke bare for aktøren som har generert dataene, men også for konkurrentene som gjerne vil hente inn forspranget. – Andreas Werner

 

Simulering for konkurransefortrinn

Med simuleringsmodellering etterlignes den virkelige verden ved at sanntidsdata brukes for å kjøre en ekte eller virtuell prosess, eller et system. Teknikken brukes til alt fra forskning og utvikling til testing, beregninger og opplæring. De mest kjent bruksområdene er digitale tvillinger og virtuelle Industri 4.0 fabrikk-konsepter. Den store fordelen er reduksjon av risiko. Ved å optimalisere innstillinger på maskiner og teste utfallet før det implementeres i produksjonen, blir det færre feil, lavere kostnader til testing og utvikling, og økt systemkapasitet. Derfor er avanserte simuleringsmodeller av stor verdi for industrien.

Fra et beskyttelsesperspektiv er det dessverre usikkerheter rundt hvilken grad slike prosesser er egnet som gjenstand for juridisk beskyttelse. Rene matematiske modeller anses som ideer, og kan ikke patentbeskyttes. Virtuelle simuleringer koblet til en effekt i den virkelige verden kan derimot, i visse tilfeller, anses som teknologi som egner seg for patentering. Avklaringen av de juridiske implikasjonene og mulighetene rundt denne problemstillingen utredes på europeisk nivå, og en etterlengtet redegjørelse vil foreligge i 2021. – Andreas Werner

 

Hvor forretningskritisk er simuleringen?

Bedrifter som kjører simuleringer bør identifisere hvilken rolle simuleringsmodelleringen spiller i forretningsmodellen. Dette for å kunne identifisere elementene som kan håndteres og kontrolleres. Tilgang til riktige data sikres best ved inngåelse av avtaler med kunder, leverandører og sluttbrukere. Det er svært viktig fordi tilgang til brukerdata og/eller operasjonelle data er en avgjørende forutsetning for å kunne utvikle seg videre.

Eierskap til informasjonen som oppstår i prosessene er viktig for å sikre seg retten til både optimalisering av systemene og økonomisk utnyttelse, hvor avtaler bør utformes i tråd med gjeldende datahåndteringslovgivning, som GDPR. I tillegg bør det bygges opp rutiner ved generering av databaser. Rutinene bør sikre at disse faller inn under det juridiske vernet for databaser i åndsverksloven, og eventuelt sikre hemmelighold der dette er mulig.

 

Kontakt oss