Forretningshemmeligheter brukes som et verktøy og ledd i en IP-strategi for å sikre eierskapet til de immaterielle eiendelene (IP) i et selskap. Det er likevel ikke nok å kun hevde at noe er forretningshemmeligheter. Rimelige tiltak for hemmeligholdelse må være tatt. Så hvordan går man fram?

Forretnings­hemmeligheter er typisk innovativ og teknisk informasjon. Det kan også være prosesser eller metoder som gir dere et kommersielt fortrinn, samt prøveresultater med negativt resultat som er hemmeligholdt innad i bedriften Andre eksempler på forretningshemmeligheter kan være know-how, oppskrifter, tekniske tegninger, kundelister, testresultater, lab-resultater og prosjektplaner.

I forretningshemmelighetsloven, defineres forretningshemmeligheter som at de::

a) er hemmelige i den forstand at opplysningene ikke som helhet, eller slik de er satt sammen eller ordnet, er allment kjent eller lett tilgjengelig
b) har kommersiell verdi fordi de er hemmelige
c) innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige

Forretningshemmeligheter er noe annet enn patent i en IP-strategi

I motsetning til patent, varemerkeregistrering og designbeskyttelse, er forretningshemmeligheter ikke registrert eller offentliggjort. De er beskyttet gjennom hemmelighold, for eksempel i form av taushetserklæringer og, fysiske eller tekniske/digitale hindre.

Forretningshemmeligheter er virkelig verdt å vurdere for ideer og teknisk innovative løsninger som det ikke er ønskelig å søke om patent på, for eksempel dersom patenterbarhetsvilkårene ikke er oppfylt. Patent er det motsatte av hemmelig. Det er snarere en kunngjøring til allmenheten i bytte mot en tidsbegrenset enerett til å hindre andre i å bruke oppfinnelsen.

Selv om patenter beskytter tekniske løsninger i tjue år, kan det i enkelte tilfeller være fordelaktig å holde opplysningene for seg selv. I mange tilfeller er det også forretningskritisk å gjøre det.

Rent økonomisk kan det være rimeligere å beskytte IP som en forretningshemmelighet enn å søke patent, men det avgjørende bør være å finne ut av hva som er den mest hensiktsmessige beskyttelsen.

Forretningshemmeligheters plass i en god IP-strategi

Fordelene med hemmelighold er åpenbar. Ved å holde noe hemmelig sikrer man at bare ens egen bedrift kan benytte seg av hemmeligheten og få kommersiell verdi av den. En spesielt viktig fordel med forretningshemmeligheter, er at de gir en bedrift en potensielt ubegrenset periode med eksklusivitet.

En strategi basert på forretningshemmeligheter har for eksempel tjent Coca-Cola godt i over 130 år. Her i Norge har Real Turmat et fortrinn på grunn av visse forretningshemmeligheter som skaper et bedre og dermed mer salgbart produkt.

I visse tilfeller kan det være en god strategi at selve produktet patenteres, mens produksjonsprosessen eller -metodene holdes hemmelig. Slik kan patenter og forretningshemmeligheter utfylle hverandre og utgjøre en robust IP-strategi.

I motsetning til patenter kan forretningshemmeligheter forbli skjermet så lenge informasjonen forblir hemmelig, potensielt til evig tid. Dette kan være særlig verdifullt for bedrifter med langsiktige forsknings- og utviklingsprogrammer, eller som har produktlinjer med lang holdbarhet.

For å oppfylle lovens krav om å være en forretningshemmelighet, kan det være avgjørende å ha en etablert rutine for hvordan forretningshemmeligheter skal behandles for å bli ansett som hemmeligholdt.

Onsagers IP Management Consulting har bred in-house-erfaring fra en rekke industrier, der vi ser IP i lys av selskapenes kommersielle mål. 

Sammen med kundene lager vi IP-strategier som skal beskytte deres konkurransefortrinn. Vi bistår også med implementering av slike IP-strategier. 

I en IP-strategi vil det ofte være nødvendig å inkludere gode rutiner for å identifisere og bevare forretningshemmeligheter, gjerne i kombinasjon med annet IP-verktøy, som patent, varemerke og design.

Kontakt oss

Ulempen med forretningshemmeligheter som del av en IP-strategi

Den største faren forbundet med å ha forretningshemmeligheter er at de kan komme på avveie. En ikke ukjent problemstilling er ansatte som slutter i selskapet og tar med seg verdifull kunnskap ut, kanskje over til konkurrenten. Worst case scenario: Patenterer konkurrenten din ide. I så fall kan det bli noen utfordringer knyttet til freedom to operate.

Hvis jeg kan tillate meg et eksempel fra norsk populærkultur: Tenk på Rudolf Blodstrupmoen som forsvant i en fart i verkstedet til Reodor Felgen og senere dukket opp med en motor som lignet Felgens.

I andre sammenhenger kan kyndige i konkurrerende virksomheter foreta det vi kaller reverse engineering, der man ut fra måten produktet framstår kan slutte seg til teknologien, prosessen eller metoden som ligger bak. Om man da ikke har registrert et patent, kan det være at andre vil utnytte det som skulle vært forretningshemmeligheter.

Det skal heller ikke underslås at andre parter, uavhengig av kunnskap om deres hemmelighet, kan komme fram til noe lignende og utnytte dette. I verste fall kan den andre parten patentere sin innovasjon og stenger dere ute fra markedet.

Grepene som sikrer forretningshemmelighetene i en IP-strategi

Forretningshemmelighetene må identifiseres, klassifiseres og systematiseres. Gjerne skriftlig og i rapportform, eller gjennom manualer. Dette krever en grundig gjennomgang av selskapets immaterielle aktiva, men vil kunne synliggjøre store verdier.

Sørg for gode arbeidskontrakter som inkluderer taushetspliktsklausuler og selskapets eierskap til IP, for å hindre ansatte i å utnytte forretningshemmeligheter, også etter at de slutter i selskapet. Slike kontrakter bør settes opp i samråd med en teknisk kyndig og juridisk solid partner for å sikre at de beskytter det de er ment å beskytte.

I samarbeid og diskusjoner med eksterne parter er det viktig å sikre en non-disclosure agreement (NDA) eller fortrolighetsavtale, som det heter på norsk. Husk at denne må presenteres og signeres før den fortrolige informasjonen blir overlevert. I tillegg bør informasjonen merkes som konfidensiell.

Skap en sterk, intern oppmerksomhet omkring forretningshemmelighetene. Vær klar overfor de ansatte hva som er bedriftens forretningshemmeligheter, og hvordan disse skal beskyttes.

Sørg for at informasjon beskyttes og å dokumentere beskyttelsen i form av IT-sikkerhet, sikring av tilganger og annen kontroll. I noen tilfeller kan det være nødvendig med fysiske tiltak. Husk at loven krever at «rimelige tiltak» er truffet.

Onsagers AS er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til immaterielle eiendeler (IP) og vil derfor kunne sette opp en bred IP-strategi basert på både forretningshemmeligheter, patenter, varemerkebeskyttelse og designbeskyttelse.

New call-to-action