Varemerkeregistrering er en viktig prosess for bedrifter og personer for å beskytte deres unike merker, logoer og slagord. Her er nøkkelstegene i prosessen.  

Samle nok informasjon om varemerket 

Forberedelser før innsending til varemerkeregistrering innebærer flere viktige trinn for å sikre at varemerket ikke bare er unikt, men også egnet for registrering og verdifullt for virksomheten deres. Dette må du gjøre før en søknad sendes inn:  

 1. Utfør et grundig varemerkesøk 
  Dette er det første og mest kritiske steget. Et omfattende søk, blant annet i varemerkeregisteret hos Patentstyret hjelper deg å identifisere om det er eksisterende varemerker som til forveksling likner ditt, enten i form av navn, logo eller lyd. Dette kan i så fall gjøre at varemerket ikke kan registreres, eller i verste fall forårsake problemer med bruk av merket et senere tidspunkt.

 2. Vurder registrerbarhet og beskyttelsesomfang 

  Samle og forbered detaljer om varemerket, hvordan det vil bli brukt og eventuelle designuttrykk og logoer. Et varemerke registreres for konkrete varer og tjenester, derfor er det også viktig å tenke gjennom hva merket skal brukes til. Hvis det er konkrete planer om å utvide til flere varer og tjenester i fremtiden bør det også tas hensyn til dette.  

  Det bør også vurderes hvilket merke som skal registreres. Er det et ordmerke, logo med tekst og figur, et rent symbol – eller kanskje alle tre?

  Ikke alle varemerker kan registreres. Et varemerke må oppfylle visse kriterier, som å være distinktivt og ikke bare beskrivende. Det kan heller ikke være villedende i beskrivelsen eller angivelsen av varene eller tjenestene det er ment å representere.

 3. Vurder langsiktig investering og verdi 
  Vurder om investeringen i varemerket er egnet til å gi avkastning over tid. Dette inkluderer ikke bare de umiddelbare kostnadene ved registreringen, men også potensialet for merkevarebygging og beskyttelse mot konkurranse. Hvis du planlegger å markedsføre produkter eller tjenester internasjonalt, bør du vurdere å søke varemerkebeskyttelse i relevante land eller regioner.  

De vanligste bekymringene i en varemerkesøknad 

Gangen i en varemerkesøknad er ofte detaljert og komplisert, og et av de vanligste spørsmålene vi får her hos Onsagers er hva som kreves for å få et navn varemerkeregistret.  

Kunder er ofte bekymret for om varemerket de vurderer er tilstrekkelig særpreget, og om de har riktig dokumentasjon for å få det godkjent. En annen bekymringene er tvister og innsigelser som kan oppstå, for eksempel ved klage fra tredjepart eller på grunn av likheter med eksisterende varemerke.  

For at et varemerke skal kunne registreres må det ha et særpreg. I varemerkeretten innebærer dette at merket vil skille seg nok ut i markedet. Patentstyret vil avslå søknaden dersom de mener at varemerket mangler særpreg.  

Det geografiske omfanget av beskyttelsen står også ofte sentralt, og kunder kan være usikre på hvilke geografiske områder det er hensiktsmessig å registrere varemerket i.  

Det er viktig å adressere alle disse bekymringene før søknaden sendes inn, og det vil ofte være hensiktsmessig å søke juridisk bistand til dette. Å få klarhet i det juridiske gjør at varemerkesøknaden kan fylles ut på en optimal måte, og det vil forsterke sjansen for en godkjent varemerkeregistrering. Når du er klar til å sende inn søknaden, kan du gjøre dette via Patentstyrets nettsider gjerne med bistand fra en fullmektig, som Onsagers tilbyr.  

Hva skjer etter at varemerkesøknaden er levert? 

Etter innsending vil Patentstyret behandle søknaden. Dette innebærer å vurdere formelle krav, om merket er tilstrekkelig særpreget og om det kolliderer med eldre rettigheter. Hvis det er problemer eller spørsmål knyttet til søknaden din, vil du bli bedt om å gi yttligere informasjon eller klarlegge visse aspekter. Om denne prosessen går gjennom en fullmektig, vil denne ta ansvar for å holde deg oppdatert om søknadsbehandlingen. 

Hvis søknaden avvises, kan du klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) med bistand fra en fullmektig som Onsagers​.  

Hvis søknaden blir godkjent, vil varemerket ditt bli registrert. Varemerkeregistreringer har en tidsbegrensning, så du må fornye registreringen hvert 10. år for å opprettholde beskyttelsen.  

Det er også viktig å være oppmerksom på at det gjelder en bruksplikt for varemerkeregistreringer. Dette innebærer at registreringen etter en viss tid kan slettes for varer eller tjenester merket ikke er tatt i bruk for. De fleste steder vil dette kun skje etter begjæring fra en tredjepart, men i noen jurisdiksjoner må man med jevne mellomrom dokumentere at merket er i bruk.  

Vi anbefaler å konsultere en varemerkerådgiver hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem, hva du bør beskytte eller hva søknaden skal dekke. Det kan være spesielt nyttig hvis varemerket har kompliserte elementer eller du planlegger å registrere det internasjonalt. En rådgiver kan hjelpe til med å oppnå riktig og kostnadseffektiv beskyttelse.  

New call-to-action