Et patentinngrep er at noen gjør bruk av din patenterte teknologi. Altså at de utnytter en oppfinnelse som du har patentert nettopp for å ha enerett og kan hindre at andre uten din tillatelse får teknologisk eller økonomisk fordel av det. Oppdager du dette, er det viktig å agere raskt.

Men hvordan kan du være sikker på at patentet ditt er krenket? For det første må du faktisk ha patent på den aktuelle teknologien eller prosessen. Iblant ser vi at det noen tror de har patent på ikke stemmer, eller at patentet ikke gjelder for hele oppfinnelsen. Kanskje bare deler av den. Eller kanskje ikke i det hele tatt.  

Sagt på en annen måte: Det er ikke sikkert hele den nyskapende skibindingen din er beskyttet av patentet. Kanskje er det bare tå-festet du har fått enerett på?

Hvordan vite om det er gjort et patentinngrep?

Patentjussen faller innenfor det sivilrettslige, så du kan ikke forvente at politiet oppdager at noen gjør inngrep.

Generelt gjelder det å holde seg oppdatert på markedet og fagområdet for å se hvilke nyvinninger som gjøres og markedsføres. Det bør være en god rutine å oppsøke varemesser for å se hva konkurrenter og andre virksomheter presenterer som kommende produkter eller innovasjoner. Et besøk på en messe kan gi deg identiteten til patentinngriperen og vise hvordan inngrepet markedsføres. Å følge konkurrenter på sosiale medier eller abonnere på nyhetsbrev vil også kunne være en god investering.

Det er viktig at den som besøker slike messer og følger kommunikasjonen er godt kjent med egen patentportefølje, så inngrepene kan identifiseres på et så tidlig stadium som mulig.

Hvorvidt det er gjort inngrep i patentet er en vurdering som en god rådgiver kan hjelpe deg med, og som kan spare deg for store kostnader allerede i starten av en prosess. En viktig del av arbeidet med patent dreier seg om å vurdere omfanget av et patent og dermed klargjøre hvilke rettigheter du faktisk har fått gjennom patentet. Spørsmålet som vurderes er – Hvor langt rekker eneretten som er gitt ved patentet?

Er det faktisk gjort et inngrep i patentet?

Om du, sammen med rådgiveren, finner at det er sannsynlig at det faktisk er gjort inngrep i patentet, er det viktig å komme tidlig på banen. Kanskje er det inngripende produktet enda ikke kommet på markedet? I så fall kan man hindre skade ved å kontakte inngriperen og komme i dialog.

Typisk vil en slik dialog innledes med et såkalt varselsbrev, der du hevder at patentet er brutt (hevde inngrep) og krever at produksjon, salg og markedsføring må opphøre. Slike brev er internasjonalt kjent som «cease and desist», og har nettopp som formål å få motparten til å «stanse og avstå» fra å gjøre inngrep. Allerede her anbefaler vi at man innhenter råd fra profesjonelle rådgivere, som er godt kjent med utformingen av varselsbrev tilpasset relevant lovgivning. 

Om dette ikke hjelper, kan det i noen tilfeller være nødvendig å gå til domstolen for å få en midlertidig forføyning som stanser salget av det inngripende produktet eller tjenesten for en periode.

Dette er bare eksempler på noe som du, sammen med en god rådgiver, har tilgjengelig i situasjoner som de vi beskriver her. Det finnes en hel verktøykasse av juridiske og taktiske muligheter på ulike stadier. Gode rådgivere kjenner disse.

Husk også at patenter gjerne gjelder i flere land. Et patent kan bli brutt i Portugal selv om innovasjonen er gjort i Porsgrunn. Da er det viktig å alliere seg med rådgivere som kjenner patentretten i det aktuelle landet. Start i Norge og finn internasjonale partnere derfra.

Et nytt patentsystem for Europa er nå på plass, som gir store besparelser og rasjonaliserer håndhevelsen av patenter.

Når patentinngrepet er erkjent

Om inngriperen erkjenner inngrepet, kan man kanskje komme til en minnelig avtale for å unngå en dyr rettsprosess. Det kan være mange grunner til inngrepet. Kanskje kjenner ikke konkurrenten til at det foreligger et patent. Kanskje forstår de ikke omfanget av det aktuelle patentet. Det er ikke alltid det er vond vilje som ligger bak, men heller at flere innovatører kan ha kommet fram til oppfinnelser uavhengig av hverandre. I så fall ligger alt til rette for at konfliktnivået kan holdes på et lavt nivå.

Minnelige ordninger vil variere fra tilfelle til tilfelle, men én farbar vei å gå vil kunne være å lisensiere ut den aktuelle teknologien eller selge den om det vurderes som økonomisk fordelaktig.

Om inngrepet bestrides vil tvisten kunne løses gjennom rettssystemet. Dette bør likevel være siste utvei, siden det er forbundet med usikkerhet om utfall, betydelig kostnader og vil kunne ta fokus vekk fra driften av virksomheten deres.

Tidlig manøver kan begrense skaden

Jo tidligere man oppdager patentinngrepet eller faren for dette, jo flere muligheter har man. Det finnes en rekke tiltak som kan dempe skadene. Jo raskere man agerer, jo flere muligheter har man. Og motsatt – om tiltakene kommer sent, er det færre alternativer å velge mellom.

Tidlig i prosessen kan patentinngriperen ha investert mindre i oppfinnelse, produksjon og markedsføring. Innsatsen er dermed lavere, og det er rimelig å anta at temperaturen i konflikten får ligge på et roligere nivå og at kampviljen er svakere. Likevel finnes det ingen garantier her, og det vil variere avhengig av typen produkt/prosess/teknologi oppfinnelsen gjelder.

Jo senere man kommer inn i prosessen, jo flere aktiviteter vil være gjort, og dette vil kunne komplisere og fordyre prosessen. Kanskje er det inngripende produktet allerede i salg, og kanskje til en lavere pris enn ditt. Dette vil igjen kunne skade din posisjon i markedet, fordi markedet har fått en feilaktig oppfatning av verdien av det patenterte produktet.

Inngriperens produkt kan også være av dårligere kvalitet, hvilket kan gi tap av marked, inntjeningspotensial og ødelegge omdømmet til produktet.

Som kjent kan det være vanskelig å få majonesen tilbake i tuben.

Det kan kanskje synes som om det i dag er flere tvister omkring patent enn tidligere, men rettssaker er ikke noen god målestokk på antallet patentinngrep, nettopp fordi mange saker får utenomrettslige løsninger. Dermed blir ikke detaljene kjent. Det er derfor vanskelig å se hen til andre saker når man skal hevde sitt eget patent, også fordi hver sak har sine særegenheter.

Vi observerer økt fokus på innovasjon og en voksende forståelse av patentsystemet. Dette fører til at flere beskytter resultatene av forskningen sin og er mer aktive i å håndheve rettighetene sine.

Det viktigste er å søke gode råd så tidlig som mulig.

Patenter - Alt du trenger å vite

Først publisert 25.01.2023, oppdatert 20.12.2023.