Når du har patentbeskyttet teknologien eller prosessene dine, er det fordi enerett til disse skal gi deg et konkurransefortrinn. Da er det ødeleggende for dette fortrinnet at noen kopierer eller gjør bruk av ditt patent. Når dette skjer, har du flere verktøy som kan tas i bruk, men du må agere raskt.

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om patentet juridisk sett er krenket. For det første må du faktisk ha patent på den aktuelle teknologien eller prosessen. Det skjer at man tror man har patent, men så gjelder likevel ikke patentet for hele oppfinnelsen. Kanskje bare deler av den. Eller kanskje ikke i det hele tatt. For det andre må man ha kjennskap til at konkurrenter forsøker å utnytte den patenterte løsningen.

Patentarbeid dreier seg i stor grad om å vurdere omfanget av et patent og dermed klargjøre hvilke rettigheter du faktisk har fått gjennom patentet.

En gjennomgang med våre advokater og rådgivere vil fort avdekke om det er sannsynlig at det foregår patentinngrep, og i så fall hvorvidt og hvordan du bør gå videre med saken.

Kontakt oss

Når du ser at det er gjort inngrep i patentet

Om du, sammen med oss, finner at det faktisk er gjort inngrep i patentet, er det viktig å komme tidlig på banen. Kanskje er det inngripende produktet enda ikke kommet på markedet? I så fall kan du hindre skade ved å kontakte inngriperen og komme i dialog.

Typisk vil en slik dialog innledes med et såkalt varselsbrev, der du hevder at patentet er brutt (hevde inngrep) og at produksjon, salg og markedsføring må opphøre. Slike brev er internasjonalt kjent som «cease and desist», og har nettopp som formål å få motparten til å «stanse og avstå».

Om dette ikke hjelper, kan det i noen tilfeller være nødvendig å gå til domstolen for å få en midlertidig forføyning som stanser salget av det inngripende produktet for en periode, eller en dom som forbyr produksjon og salg.

Dette er bare eksempler på noe som du, sammen med oss, har tilgjengelig i situasjoner som de vi beskriver. Det finnes en hel verktøykasse av juridiske, tekniske og taktiske muligheter på ulike stadier. Vi kjenner disse og kan rådgi deg hele veien.

Vi har et antall bransjegrupper som spenner over en rekke felter, fra fornybar energi og helseteknologi til olje og gass, fast moving consumer goods og mekanisk industri, for å nevne noe. Dermed kjenner vi også de ulike bransjenes normer og kan operere taktisk og strategisk innenfor disse.

Patenter gjelder gjerne i flere land, og som kjent kan et patent kan bli brutt i Hellas selv om innovasjonen er gjort i Halden. Da er det viktig å ha rådgivere som kjenner patentretten i den aktuelle geografien. Med utgangspunkt i Norge kan Onsagers dra veksler på et stort nettverk av internasjonale partnere.

Et nytt patentsystem for Europa er også i ferd med å komme på plass, og dette kan gi store besparelser og er ventet å kunne rasjonalisere håndhevelsen av patenter.

Minnelig ordning når patentinngrepet er erkjent

Om inngriperen erkjenner inngrepet, kan man kanskje komme til en minnelig avtale for å unngå en rettslig prosess. Det kan være mange årsaker som ligger bak inngrepet. Kanskje kjenner ikke konkurrenten til at det foreligger et patent. Kanskje forstår de ikke omfanget av det aktuelle patentet. Det er ikke alltid det er vond vilje som ligger bak, men heller at flere innovatører kan ha kommet fram til oppfinnelser uavhengig av hverandre. I så fall ligger alt til rette for at konfliktnivået kan holdes på et lavt nivå.

Minnelige ordninger vil variere fra tilfelle til tilfelle, men én farbar vei å gå vil kunne være å lisensiere ut den aktuelle teknologien eller selge den om du vurderer det som økonomisk fordelaktig.

Om inngrepet bestrides vil tvisten kunne løses gjennom rettssystemet. Dette bør likevel være siste utvei, siden det er forbundet med usikkerhet om utfall, betydelig kostnader og vil kunne ta fokus vekk fra den driften av virksomheten deres.

Tidlig manøver kan begrense skaden

Jo tidligere du oppdager patentinngrepet eller faren for dette, desto flere muligheter har du. Det finnes en rekke tiltak som kan dempe skade. Jo raskere du agerer, desto flere muligheter har du. Og motsatt – om tiltakene kommer sent, er det færre alternativer å velge mellom og sannsynligheten for å lykkes kan være lavere.

Tidlig i prosessen kan patentinngriperen ha investert mindre i oppfinnelsen, produksjon og markedsføring. Innsatsen er dermed lavere, og det er rimelig å anta at temperaturen i konflikten får ligge på et roligere nivå og at kampviljen er svakere. Likevel finnes det ingen garantier her, og det vil variere avhengig av typen produkt/prosess/teknologi oppfinnelsen gjelder.

Jo senere du kommer inn i prosessen, desto flere aktiviteter vil være gjort, og dette vil kunne komplisere og fordyre prosessen. Kanskje er det inngripende produktet allerede i salg, og kanskje til en lavere pris enn ditt. Dette vil igjen kunne skade din posisjon i markedet, fordi markedet har fått en feilaktig oppfatning av verdien av det patenterte produktet. Inngriperens produkt kan også være av dårligere kvalitet, hvilket kan gi tap av marked, inntjeningspotensialet og ødelegge omdømmet til produktet.

Det kan kanskje synes som om det i dag er flere tvister omkring patent enn tidligere, men rettssaker er ikke noen god målestokk på antallet patentinngrep, nettopp fordi mange saker får utenomrettslige løsninger. Dermed blir ikke detaljene kjent. Det er derfor vanskelig å se hen til andre saker når man skal hevde sitt eget patent, også fordi hver sak har sine særegenheter.

Det viktigste er å komme i gang så tidlig som mulig.

New call-to-action