Et ønske om bytte av varemerkenavn kan bunne i flere årsaker. Ofte er det helt frivillig og ønsket av eierne, noen ganger er det helt nødvendig for å kunne differensiere det fra andre varemerker, eller det kan foreligge et krav fra myndighetene. Uansett årsak er det et par ting det er viktig å tenke på ved et navnebytte.   

Valg av selskaps- eller produktnavn kan være en omfattende prosess som krever kreativ tenkning og en rekke personer involvert. Det kan være en spennende, men også en kostbar prosess der flere faktorer må tas hensyn til.   

Når lovverket krever navnedifferensiering i samme konsern  

I noen tilfeller er det lovpålagt at selskaper under samme paraply ikke kan ha navn som binder dem sammen. Et eksempel på dette er kraft- og nettselskapene, som ble pålagt å bytte navn innen 1. januar 2022, hvis navnene hadde tydelige forbindelser.    

Bakgrunnen for denne bestemmelsen var å innføre et såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettleverandørene og kraftselskapene, som ofte var drevet i ett og samme selskap. Nettleverandøren er en monopolist, mens kraftleverandørene er en konkurranseutsatt virksomhet, og ved at disse ligger til samme selskap eller konsern medfører en risiko for konkurransevridning.  

Forskriften om nettregulering og energimarkedet (NEM) påla selskapene å gjennomføre et skille mellom monopolvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten, blant annet ved å pålegge enten kraftselskapene eller nettleverandørene å endre navn og varemerke. I de fleste tilfellene var det nettselskapene som valgte å bytte navn. Bakgrunnen for dette kan være at varemerkenavnene til kraftselskapene ofte var veletablerte, og en navneendring med re-branding kunne blitt en kostbar affære.   

Slike lovpålagte endringer av en næringsdrivendes varemerker ser vi ikke så ofte, men når dette først skjer, er det flere forhold du må ta hensyn til. I tilfellet med nettleverandørene og kraftselskapene oppstår det strategiske spørsmål, slik som hvem som skal bytte navn, og hvilket navn man skal velge. I tillegg til varemerkelovens regler om hvilke varemerker som kan beskyttes, er det i NEM gitt føringer på hvilke krav som stilles til de nye foretaksnavnene og varemerke. 

Få hjelp med ditt varemerke

Ikke velg et for svakt varemerkenavn   

Det er viktig å unngå å velge et for svakt navn som kan forveksles med andre merker eller som kan være juridisk svakt. Dette kan typisk være varemerker som sier noe om varene eller tjenestene du tilbyr. Dette kan for eksempel være forlokkende fra et markedsføringsperspektiv, men kan medføre at du ikke oppnår en enerett til varemerket.   

Bruk av lokale navn eller (indirekte) geografiske referanser som en del av varemerkenavnet, ser vi hyppig. Selv om dette kan virke attraktivt og gi en følelse av tilhørighet til et lokalsamfunn, kan det fra et juridisk perspektiv ha svakt vern og i mange tilfeller være uregistrerbart. Dette skyldes at slike betegnelser kan være for generiske eller allerede være i bruk av andre bedrifter som opererer i samme område.   

Når et varemerke er for likt, eller kan forveksles med et annet merke, kan det oppstå en situasjon der den ene betegnelsen oppfattes som et inngrep på det andre varemerket. Dette kan være ressurskrevende, gi tap av omdømme og en kostnadskrevende endring av varemerkenavn og re-branding. Derfor er det viktig å gjøre grundige forundersøkelser. 

Når man velger et varemerkenavn, er det viktig å vurdere dets evne til å registreres som et juridisk varemerke. Det må være særpreget nok. Å ha et registrert varemerke gir bedriften eksklusive rettigheter til å bruke navnet innenfor et marked og forhindrer andre fra å utnytte det. Derfor er det avgjørende å ikke undervurdere betydningen av å ha et sterkt varemerkenavn, som er unikt, ikke kan forveksles med andre, er lett gjenkjennelig og juridisk mulig å beskytte.  

Unngå å bli forvekslet med andre varemerker eller bedrifter   

Hvis det allerede finnes et registrert varemerke som ligner for mye på det varemerket du planlegger, er det best å velge et annet navn for å unngå potensielle problemer og i verste fall konflikter. Det kan også være lurt å unngå å bruke navn som allerede er i bruk innenfor samme bransje, selv om disse ikke er registrert.   

Det er også viktig å ta hensyn til flere andre aspekter når man velger et varemerkenavn. Dersom selskapet ditt opererer i andre land enn Norge, er det ikke tilstrekkelig at navnet er unikt og ikke kan forveksles med andre norske merker, må man også være oppmerksom på muligheten for likhet med allerede registrerte navn i de øvrige landene.   

Videre kan navnet i seg selv ha en uheldig betydning på et annet språk. Det kan skape utfordringer hvis bedrifter ønsker å utvide seg globalt eller samarbeide med internasjonale partnere.   

Det er vel verdt å nevne at dette også gjelder likheter i logoer og den visuelle profilen. Selv om to varemerkenavn kan være forskjellige, kan likheter i logoer eller visuell presentasjon skape forvirring blant forbrukere. Derfor er det lurt å utforme et unikt navn og en unik logo som klart skiller seg fra andre merker på markedet. På denne måten kan du oppnå en sterk kryssbeskyttelse i skjæringspunktet mellom varemerke og design.  

Få hjelp til søknadsprosessen og registrering   

I eksemplet med kraft- og nettselskapene fikk 19 selskaper avslag på sine nye navn. Dette er kun ett av mange eksempler der vi ser at det ikke har blitt gjort gode og grundige nok forundersøkelser, kanskje fordi et selskapene ønsket å spare ressurser.   

Å søke om navneendring hos Patentstyret er en relativt moderat kostnad. Har man derimot allerede brukt midler på ny logo og profilering av klær, biler eller annet utstyr, kan et avslag plutselig koste bedriften mye mer.    

Få derfor hjelp til å gjennomføre et grundig forarbeid, slik at du øker sannsynligheten for å velge et navn som er registrerbart og unngår de største fallgruvene.   

New call-to-action