Prosesser og metoder kan være verdifulle aktiva for bedriften. Disse bør derfor forvaltes slik at man både beholder og forsterker konkurransefortrinnene sine. 

Prosesser og metoder i en bedrift kan være avgjørende faktorer for å lykkes i et konkurranseutsatt marked, og bør håndteres som verdifulle aktiva i bedriften. De bør også forvaltes gjennom dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnene sine.

Automatiserte prosesser, fleksibel produksjon, brukergenererte verdier, smarte logistikksystemer, prediksjonsmodeller og digitalisering – alt er viktig for å sikre at bedriften er fleksibel, effektiv og innovativ.

Selv om de forretningskritiske prosessene og metodene er sentrale deler av konkurransefortrinnene til bedriften, er det ikke alltid like enkelt å holde dem skjult for omverdenen. Spesielt fordi digitalisering kan generere store mengder avslørende data om prosessene.

En plan for hvordan man beskytter forretningskritiske prosesser bør derfor løftes opp på et høyere nivå. Dette innebærer et mer bevisst forhold til eierskap til prosessgenerert data, hemmelighold og markedseffekten av å etablere immaterielle rettigheter.

Les våre artikler om innovasjon

Kombinasjon av patent og hemmelighold

Med prosesser og metoder som konkurransefortrinn, er det viktig å vurdere hvor mye av bedriftens viktigste prosesser som er synlig for ansatte, partnere og konkurrenter. Ofte kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i elementene som er mest eksponert, og å fokusere på videreutvikling kombinert med bevisst bruk av IP-verktøy som patentering og hemmelighold.

Dersom det er mulig å identifisere bruk av et bestemt prosesstrinn på produktet, kan den delen som inkluderer dette beskyttes gjennom patentering. Dette kan være et trinn som er synlig for allmennheten, og som lett kan identifiseres og kopieres. Slike prosesstrinn bør patenteres så tidlig som mulig. For mer skjulte prosesstrinn kan hemmelighold være et bedre alternativ. Dette gjelder for prosesstrinn som ikke lar seg spore på produktet eller som lite sannsynlig kan oppdages av utenforstående, men som er av verdi for bedriften og dermed bør beskyttes gjennom NDA-avtaler.

Ulike prosesstrinn i en helhetlig prosess kan dermed bestå av både patenter og hemmelighold. Gjennom denne kombinasjonen av IP-verktøy vil det være krevende for konkurrentene å få full oversikt over og å gjenskape disse prosessene.

Eierskap til felles utviklingsarbeid

Mange bedrifter baserer prosesser og metoder på samarbeid med partnere og kunder. Der partnere eller kunder deltar i utviklingsarbeidet er det viktig å ha en tydelig formulert avtale som avklarer og sikrer eierskap til felles utviklingsarbeid.

Disse avtalene bør klargjøre hvem som eier ideer, oppfinnelser og innovasjoner som oppstår i samarbeidet. Det er også viktig at det i avtalen kommer tydelig frem at bedriftens konfidensielle opplysninger kun er til bruk til fordel for selskapet. Det må i tillegg være klare retningslinjer rundt publisering av bedriftsrelatert informasjon som vedrører prosesser, ideer, innovasjoner og funn knyttet til samarbeidet.

Ansatte og innleide ressurser

Samme tilnærming bør benyttes overfor bedriftens egne ansatte. Her er det viktig å ha tydelige ansattavtaler for konfidensialitet og eierskap til oppfinnelser og ideer. Innleide konsulenter og uavhengige entreprenører bør også signere slike avtaler. Slik kan man sikre at alle immaterielle aktiva som skapes i prosjekter tilfaller bedriften.

Eierskap med fleksible prosesser

Med innføring av digitale bestillings- og produksjonsprosesser har det blitt stadig mer vanlig å ha en fleksibel produksjon. Ofte brukes BMWs produksjonslinje som eksempel, der det hevdes at to like biler blir produsert kun hver tiende måned. Årsaken er alle mulighetene for skreddersøm og at produksjonsprosessene er fleksible.

Fleksible prosesser innebærer ofte at bedriften har tilført ny funksjonalitet til bedriftens standardprosesser. For disse tilleggsegenskapene, enten det er digitalisering, automatisering eller smarte moduler og produktsystemer, vil det være viktig å sikre eierskap for å beholde konkurransefortrinnet i markedet. Vi ser at dette, spesielt i prosessindustrien, kan være en viktig differensieringsfaktor.

Les våre artikler om digitalisering

Ta eierskap til grensesnitt og ha kontroll på opp- og nedstrømsfaktorene

Å ta eierskap til grensesnittet eller standarden som produktet er bygget på, er nærmest en forutsetning i et konkurranseutsatt marked. For å oppnå en fleksibel produksjon, er man i tillegg avhengig av å ha kontroll på oppstrømsfaktorer, som leveranser og informasjon, samt nedstrømsfaktorer som logistikk, distribusjon og salg. For å sikre alle disse variablene må avtaler være en sentral del av bedriftens IP-strategi.

Nye og innovative metoder med IP-rettigheter

Mange benytter Lean-produksjon som metode. Lean-metoden setter kunden i sentrum, skaper flyt i verdikjeden og stimulerer til innovasjon, fordi den legger vekt på læring.

Fokus for bedrifter ligger ofte på lave utviklingskostnader, men det er likevel viktig å vurdere ideer, nyhetsgrad og handlingsrom fortløpende. Kanskje bør man prioritere de mest lovende ideene på et tidlig stadium? Ved åpen innovasjon er det spesielt viktig å ha alle formaliteter på plass rundt eierskap før man går i gang.

Ved mer gradvise forbedringer av produkter og prosesser er det også viktig å holde seg et steg foran. For at bedriften skal holde seg innenfor det handlingsrommet som er skapt, kreves full oversikt over egne og andres IP-rettigheter. Den gradvise utviklingen må dokumenteres og vurderes fortløpende for å sikre videre beskyttelse, ikke minst for å unngå å krenke andres rettigheter.

En helhetlig IP-strategi

Når man først har etablert en rettighet rundt forretningskritiske prosesser, gjerne i form av patent, er det viktig å ha en god plan for hvordan rettigheten skal utvikles og forvaltes. Det er viktig å holde seg innenfor egne rettigheter, samt fange opp utviklingssteg som kan føre til neste generasjons prosesser og dermed nye patenter.

Husk også at et patent har begrenset levetid. I en IP-strategi er det viktig med en plan for å videreutvikle etablerte rettigheter, samt etablering av en bredere IP-portefølje som kan omfatte både varemerke- og designbeskyttelse, samt bedriftshemmeligheter.

Patenter - Alt du trenger å vite