Prosesser og metoder kan være et verdifullt aktivum i bedriften, og bør forvaltes slik at man kan beholde og forsterke dette konkurransefortrinnet.

En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt skal digitaliseres i industri 4.0.

Automatiserte prosesser, fleksibel produksjon, brukergenererte verdier, smarte logistikksystemer, prediksjonsmodeller og digitalisering – alt er viktig for å sikre at bedriften er fleksibel, effektiv og innovativ. Selv om de forretningskritiske prosessene og metodene er sentrale deler av bedriftens konkurransefortrinn er det ikke alltid like enkelt å holde dem skjult for omverdenen, spesielt fordi flere og flere av prosessene blir digitalisert og genererer store mengder avslørende data.

Ta eierskap til dine konkurransefortrinn

En plan på hvordan man beskytter sine forretningskritiske prosesser bør løftes opp på et nytt nivå som innebærer et mer bevisst forhold til eierskap av prosessgenerert data, hemmelighold og markedseffekten av etablering av immaterielle rettigheter.

Kombinasjon av patent og hemmelighold

Med prosesser og metoder som konkurransefortrinn er det viktig å vurdere hvor mye av bedriftens viktigste prosesser som er synlig for ansatte, partnere og konkurrenter. Ofte kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt elementene som er mest eksponerte overfor utenforstående.

Men husk at selv om bedriftens prosesser er godt beskyttet for omverden så kan dette også innebære at de kan være vanskelig å oppdage dersom konkurrentene krenker disse rettighetene.

Dersom det er vanskelig å oppdage andres krenkelse av bedriftens rettigheter, kan det være hensiktsmessig å fokusere på videreutvikling, kombinert med bevisst bruk av IP-verktøyene patentering og hemmelighold. Patentering kan benyttes for å beskytte de delene av prosessen som lar seg oppdage dersom disse blir kopiert av andre. For øvrige, og mer skjulte, elementer, kan hemmelighold være et alternativ. Med denne IP-kombinasjonen vil det bli vanskelig for konkurrenter å få full oversikt over og gjenskape bedriftens prosesser.

Eierskap til felles utviklingsarbeid

Flere og flere bedrifter baserer sine prosesser og metoder på samarbeid og med partnere og kunder. Der partnere eller kunder deltar i utviklingsarbeidet er det viktig å ha en tydelig formulert avtale som avklarer og sikrer eierskap til felles utviklingsarbeid.

Disse avtalene bør ha en erklæring omkring hvem som eier ideer, oppfinnelser og innovasjoner som oppstår i samarbeidet. Det er også viktig at det i avtalen kommer tydelig frem at bedriftens konfidensielle opplysninger kun er til bruk til fordel for selskapet, og at det er klare retningslinjer rundt publisering av bedriftsrelatert informasjon som vedrører prosesser, ideer, innovasjoner og funn knyttet til samarbeidet.

Ansatte og innleide ressurser

Samme innfallsvinkel bør benyttes overfor bedriftens egne ansatte. Her er det også viktig å ha tydelige ansattavtaler knyttet til konfidensialitet og eierskap til oppfinnelser og ideer.  Innleide konsulenter og uavhengige entreprenører bør også signere slike avtaler slik at man sikrer at alle immaterielle aktiva som skapes i prosjekter tilfaller bedriften.

Fleksible prosesser

Med innføring av digitale bestillings- og produksjonsprosesser har det blitt stadig mer vanlig å ha en fleksibel produksjon. F.eks. bruker man ofte BMW sin produksjonslinje som eksempel, der det hevdes at det kun er hver 10. måned at 2 like biler blir produsert. Årsaken er alle «skreddersøm»-mulighetene ved bestilling av biler, og at man har lagt til rette for fleksible produksjonsprosesser»

Fleksible prosesser innebærer ofte at bedriften har tilført ny funksjonalitet til bedriftens standardprosessor. For disse tilleggs egenskapene, enten det er digitalisering, automatisering eller smarte moduler og produktsystemer, vil det være viktig å sikre eierskap til disse egenskapene for å beholde konkurransefortrinnet i markedet. Vi ser at dette spesielt i prosessindustrien kan være en viktig differensieringsfaktor.

Ta eierskap til grensesnitt og ha kontroll på opp- og nedstrøms faktorene

Å ta eierskap til grensesnittet eller standarden som produktet er bygget på, er nærmest en forutsetning i et konkurranseutsatt marked. For å oppnå en fleksibel produksjon er man i tillegg avhengig av å ha kontroll på oppstrømsfaktorer som leveranser og informasjon, samt nedstrømsfaktorer som logistikk, distribusjon og salg. For å sikre alle disse variablene må avtaler være en stor del av bedriftens IP-strategi.

Nye og innovative metoder

Mange benytter seg av nye metoder, som for eksempel Lean-produksjon. Disse metodene er ofte svært gode for å stimulere til innovasjon, men gir også noen utfordringer rundt muligheter til å ta eierskap og sikre realisering av ideen.

Fokus er ofte på lav utviklingskost, men det er likevel viktig å vurdere ideer, nyhetsgrad og handlingsrom løpende. Kanskje bør man prioritere å beskytte de mest lovende ideene på et tidlig stadium? Ved åpen innovasjon vil det være spesielt viktig å ha alle formaliteter rundt eierskap på plass før man går i gang.

Ved mer gradvise forbedringer av produkter og prosesser er det også viktig å holde seg et steg foran. For å sikre at bedriften holder deg innenfor det handlingsrommet som er skapt, kreves det full oversikt over både egne og andres IP-rettigheter. Den gradvise utviklingen må dokumenteres og vurderes løpende, for å sikre videre beskyttelse, og ikke minst for å unngå å krenke andres rettigheter.

En helhetlig IP-strategi

Når man først har etablert en rettighet rundt forretningskritiske prosesser, gjerne i form av patent, er det viktig å ha en god plan på hvordan rettigheten skal utvikles og forvaltes videre. Det er viktig å holde seg innenfor egne rettigheter, samt fange opp utviklingssteg som kan føre til neste generasjon av prosesser, og dermed patenter.

Husk også at et patent har begrenset levetid. En plan for å videreutvikle etablerte rettigheter, samt etablering av en bredere IP-portefølje, som kan omfatte både varemerke, design og bedriftshemmeligheter, er en viktige elementer i en IP-strategi.

Bidragsytere: 

Liv-Heidi Thoresen

Henrik Mikael Rode

Ta Onsagers IP-sjekk