Har bedriften planer om oppkjøp av et annet selskap eller de immaterielle eiendelene i et selskap (IP)? Da er det viktig å være klar over at IP står for opptil 90 prosent av verdien i virksomheten og dermed utgjør store deler av det som skal verdivurderes.  

De immaterielle eiendelene i et selskap kan være mange, og er ikke-fysiske eiendeler. I tillegg til varemerker, design og patenter, er know-how, prosesser, forretningshemmeligheter og arbeidskontrakter eksempler på immaterielle verdier. 

Tidligere representerte gjerne materielle eiendeler som bygninger, produkter og varelager de største verdiene, men slik er det ikke lenger. Nå representerer IP opptil 90 prosent av et selskaps verdi, ifølge Ocean Tomo. Dermed bør en verdivurdering og -fastsettelse reflektere dette.   

Her er noen punker å vurdere i prosessen fram mot endelig prisfastsettelse: 

  1. Sørg for å ha en god rådgiver med kompetanse på immaterielle eiendeler

En god rådgiver har innsikt i de immaterielle eiendelene som er gjenstand for oppkjøp og de juridiske forholdene som kommer i betraktning. Hva er disse eiendelene, og hvilke verdier representerer de? Onsagers har både advokater og tekniske rådgivere med lang erfaring i å vurdere verdiene i sammenhengen med oppkjøp og transaksjoner. 

 

  1. Forsikre deg om at de immaterielle eiendelene og rettighetene faktisk finnes 

Mange kan feilvurdere verdien et varemerke eller andre immaterielle eiendeler faktisk har. Kanskje selskapet faktisk ikke har reelt eierskap eller kontroll på sine verdier? Kanskje det foreligger begrensninger på mulighetene for kommersiell utnyttelse? I ytterste konsekvens kan dere stå oppe i en situasjon der selger faktisk ikke kan selge det vedkommende tror hen kan selge. Det kan også være uklart hvilke jurisdiksjoner rettighetene gjelder for. Det kan også finnes begrensninger på hvordan teknologien kan utnyttes. Lisensavtaler og eksklusivitet må kartlegges i tillegg til registreringer og juridisk omfang. 

 

  1. Utnytt oppsidene ved å kjøpe opp immaterielle eiendeler

En klar oppside ved oppkjøp av IP er at kjøper unngår utviklingskostnadene. Eventuelt kan man videreutvikle noe som allerede har nådd et visst nivå og har vist sitt potensial. 

En annen oppside er at IP i de fleste tilfeller er skalerbart. Immaterielle eiendeler og rettigheter er ikke bundet til et fysisk format og eksemplarframstilling kan derfor ofte gjøres i det uendelige uten vesentlige marginalkostnader.  

Selv om IP er immaterielt, kan det ofte observeres, for eksempel i form av kontrakter og registreringer. Det ligger dermed en trygghet i å kunne slå fast at IP-en som selges faktisk eksisterer.  Registreringsbevis er et verdipapir som dokumenterer eierskapet til verdien. Dette sammen med annen form for dokumentasjon på kontroll og eierskap gjør gjerne kommersialisering, skalering og håndhevelse av de immaterielle verdiene mer smidig og forutsigbart. 

 

  1. Kontroller at relevante immaterielle rettigheter er registrert eller på annen måte under kontroll

Immaterielle eiendeler er verdt å beskytte. I noen tilfeller kan disse være uregistrerte, og dermed uten den sikreste formen for beskyttelse – registrering. Dette kan skyldes mer eller mindre bevisste strategivalg hos nåværende eier, og er viktig for deg som potensiell kjøper å få innsyn i. At nåværende eier har tatt informerte valg er en viktig trygghet i en kjøps- eller investeringssituasjon.  

 

  1. Legg en god IP-strategi

Allerede før oppkjøpet er gjennomført, bør dere sørge for å ha en god IP-strategi. Legg planer for å beskytte og forvalte IP, både patenter, varemerker og design. Vurder hva som er og skal forbli forretningshemmeligheter og hvordan de i så fall beskyttes og forvaltes. Immaterielle eiendeler og rettigheter bør innpasses og helst styrke de forretningsmessige strategiene som allerede er på plass i selskapet. 

Den kommersielle verdien av en god IP-strategi er at den setter bedriften i stand til å gjøre immaterielle ressurser om til immaterielle eiendeler og rettigheter, og disse kan igjen konverteres til økonomisk verdi. 

New call-to-action