Data er blant de viktigste ressursene et selskap har, spesielt i en verden som blir stadig mer digitalisert. Om dere tar eierskap til nye teknologier kan det øke konkurransefortrinnene deres i markedet.  

Den fjerde industrielle revolusjon (Industri 4.0) innebærer integrering av avansert automatisering, datautveksling og bruk av internett for å optimalisere produksjonsprosesser og skape smarte industrielle anlegg.  

Produksjon og utvikling genererer data som i stor grad vil kunne betraktes som immateriell eiendom (IP). Kontroll på data er ikke bare en måte å ta eierskap til dine immaterielle eiendeler på. Det kan også gi deg kontroll på hvordan data genereres i markedet og bidra til et solid konkurransefortrinn overfor andre produksjonsbedrifter.  

Mange nye bedrifter med forretningskritiske verdier starter med en form for IP-beskyttelse, men glemmer kanskje å beskytte den nye teknologien underveis i en utviklingsprosess. 

Hvilke nye verdier bør beskyttes? 

Før du kan ta eierskap til noe, må du vite hva dette noe er. I en bedrift kan verdien handle om hvilken ny teknologi som er essensiell for å kunne opprettholde konkurransefortrinnet i markedet. Identifisering av disse verdiene er avgjørende for å kunne bevare dem, men også for å kunne beskytte dem.  

Når verdiene er identifisert, må du vurdere hvordan du ønsker å beskytte dem. Mange vil nok umiddelbart ønske å beskytte alt og ikke dele noe med noen. Samtidig er det utfordrende å holde forretningskritiske data skjult fra omverdenen, spesielt ikke der verdiene er digitaliserte. Det finnes ingen fasit på hvilken data en burde ta eierskap til; dette avhenger av hvert enkelt selskaps strategi. 

Ta Onsagers IP-sjekk

Hvordan beskytte forretningskritiske data? 

Beskyttelse av forretningskritiske data innebærer gjerne en kombinasjon av flere verktøy, eksempelvis patentering og hemmelighold. Ved patentering kan du unngå at noen kopierer de viktigste elementene, som fremgangsmåte eller metodikk, som ligger til grunn for fremstillingen av et produkt. Ikke selve programvaren, men funksjonen i fremgangsmåten og prosessene. Her kan det være hensiktsmessig å beskytte de elementene som er mest eksponert for omverdenen.  

I selve utviklingsprosessen kan det være gunstig å inngå robuste kontrakter eller fortrolighetsavtaler med både ansatte og partnere. Disse er ofte dypt involvert i produktet som skapes og vil kunne ta med seg kritisk innsikt videre til konkurrenter. Dersom dette ikke er godt nok regulert gjennom kontrakter, vil det kunne legge grunnlaget for konflikter senere i en utviklingsprosess.  

For å sikre best mulig hemmelighold, er det viktig å sørge for bevissthet om hvilken informasjon som skal holdes hemmelig.  

Minimum av tiltak bedriften burde ha:  

  1. Sikre at data/database ikke er tilgjengelig for andre enn de som behøver tilgang.
  2. Sikre at alle med tilgang til data/databaser er forpliktet til å holde de hemmelige, her under arbeidstakere og samarbeidspartnere. f.eks. gjennom arbeidsavtaler, avtaler med leverandører/kunde, NDA etc.  
  3. Sikre at alle med tilgang til data/database kjenner til at disse er bedriftshemmeligheter og må holdes hemmelige, for eksempel med løpende merking av dokumenter, fortrolighetsavtaler og klausuler i arbeidsavtaler. 

IP-beskyttelse som en ressurs 

Data er ofte den raskeste veien til økt effektivisering, bedre kvalitet og høyere produktivitet. Derfor er det viktig at industribedrifter tar eierskap og utnytter dataene som tilhører dem.  

I farmasøytisk industri, som stadig er i utvikling, vil en strategisk tilnærming til immaterielle rettigheter spille en avgjørende rolle for å sikre konkurransedyktighet, og for beskyttelse av de investeringene som er gjort i innovasjon og videreutvikling. Dette innebærer å vurdere hvilke deler av prosessen som skal eller kan patenteres, for eksempel ulike fremstillingsmetoder, spesifikke formuleringer eller vaksinekomponenter. Samtidig må utviklere være nøye med å ikke gjøre inngrep i andres patenter.  

Et eksempel er utviklingen av nye vaksiner for oppdrettsfisk, som både kan være en langvarig og kostbar prosess. Prosessen består gjerne av en kombinasjon grundig vitenskapelig forskning og prøving av ulike formuleringer, som krever betydelige ressurser og ekspertise.  

For at bedrifter innen farmasøytisk industri skal kunne sikre at det møysommelige utviklingsarbeidet gir konkurransekraft over tid, er det viktig at de har en strategisk tilnærming til IP fra start – men også underveis i prosessen.  

Juridisk hjelp til å beskytte dine verdier 

Det er viktig å ha klart for seg at IP-beskyttelse er en strategisk tilnærming til ressursforvaltning. Gjennom en grundig planlagt og gjennomført IP-strategi kan bedrifter maksimere verdien av innovasjonene sine, motvirke kopiering og etterligninger, samt legge til rette for bærekraftig vekst og suksess på lang sikt.  

Vi i Onsagers jobber for å identifisere flere anvendelsesområder for eierskap til ulike funksjoner. Vårt mål er ikke å begrense deg, men snarere å gi deg muligheten til å videreutvikle dine ideer og prosesser.  

New call-to-action