Med en kartlegging av virksomhetens verdier (IP Due diligence) og en analyse av handlingsrommet (FTO), har man et bedre beslutningsgrunnlag når man skal legge strategier og ta beslutninger om investeringer og ved oppkjøp.

Kunnskapsbedrifter består primært av immaterielle verdier. Både ved organisk og dynamisk vekst vil egne og andres immaterielle rettigheter (IPR) og immaterielle eiendeler (IP) stå sentralt for å legge en god trygg vekststrategi.

Legg alltid en kartlegging av de immateriell verdien til grunn når du skal ta viktige beslutninger rundt investeringer.  #Freedomtooperate #FTO #DueDiligence #IPanalyse (Tweet)

 

Har dere sikret gode konkurransevilkår?

Skal man skaffe seg oversikt over en virksomhets verdi holder det ikke å se på regnskapene og avtalene alene. Selv om dette ofte er en god indikasjon på verdien av et selskap, er det mange andre forhold i bedriften som ikke er synlige i balanseregnskapet.

Man ønsker ikke å kjøpe «katta i sekken». Det som ofte gir mest forutsigbarhet i tillegg til regnskapene er hvorvidt bedriften har tatt eierskap til grunnlaget for sine konkurransefortrinn.

Ta en gratis IP-sjekk som enkelt kartlegger bedriften konkurransefortrinn og hva man bør gjøre for å sikre virksomhetens konkurransefortrinn. Ta en IP-sjekk her

Grunnlaget for et konkurransefortrinn kan blant annet være egne tekniske løsninger, enerett til bruk av varemerke, et unikt design, avtaler om distribusjon og levering av råvarer, gode prosesser, unike nettverk. Dersom disse rettigheten ikke er på plass vil det innebære høyere risiko, som gjør at det er vanskeligere å stole på at fremtidig resultater kommer bedriften til gode. Det kan føre til reduserte inntekter og økte utgifter ved endring i konkurransesituasjonen.

 

Kartlegging av immaterielle verdier med en IP Due Diligence

Når man skal fatte viktige beslutninger rundt investeringer eller oppkjøp bør man kartlegge, analysere og dokumentere egne og andres immaterielle rettigheter (IP), som patent-, varemerke- og designregistreringer. Annen relevant immateriell eiendom (IP) som for eksempel avtaler, kundelister, kunnskap og forretningshemmeligheter bør også inn i vurderingsgrunnlaget.

En IP Due diligence kartlegger, analyserer og dokumenterer bedriftens immaterielle verdier slik at man får full oversikt over de viktigste verdiene i selskapet.

I en IP Due diligence vil Onsagers ulike bransjeteam, som tverrfaglige grupper med teknisk, IP-faglig og juridisk ekspertise, gjennomgå alle aspekter ved relevante, immaterielle rettigheter, og gjøre en analyse som gir et solid grunnlag for å ta gode beslutninger. En viktig del av analysen blir å vurdere rettighetene inngående, slik at man får et kvalifisert bilde av IPR-porteføljens soliditet.

En IP Due Diligence gir håndfast innsikt i bedriftens immaterielle verdier.

 

Freedom-to-Operate-analyse (FTO)

Når man skal lansere et nytt produkt eller varemerke er det viktig å ha kjennskap til handlingsrommet man har med tanke på markedsføring, videreutvikling og ekspansjon til utlandet. Det er da hensiktsmessig å gjennomføre en «freedom to operate-analyse» (FTO), som kartlegger konkurranselandskapet, blant annet knyttet til konkurrenters. IPR-rettigheter (patent-, varemerke- og designrettigheter) konkurrenter har. Slik reduseres risikoen for å krenke andres rettigheter.

En FTO viser hvilket handlingsrom man har, hvilken retning man kan videreutvikle seg og hvor man må trå ekstra varsomt. #Freedomtooperate #FTO «IPanalyse (Tweet)

En FTO-analyse er god dokumentasjon og gir grunnlag for mer velfunderte produkt-roadmaps og vekstplaner i eksisterende og nye segmenter. Innsikten kan også være et nyttig verktøy i videre innovasjonsarbeid med tanke på åpninger i markedet og hvilke muligheter man har til videreutvikling dersom man står med flere aktuelle produktkandidater.

 

Skreddersydde vurderinger for styre og ledelse.

Det lønner seg å utføre analyser knyttet til IP og IPR i forkant av de fleste typer nye prosjekter og investeringer. Analysene kan hjelpe styret og ledergruppen å stille de rette spørsmålene og kommer frem til de riktige beslutningene.

Vanlige analyser vi utfører er:

  • vurdering av mulighet for å etablere patent, varemerke eller design
  • vurdering av rettigheters gyldighet og soliditet
  • vurdering av potensielt inngrep i en rettighet eller søknad om rettigheter

Står dere overfor viktige beslutninger som krever et solid beslutningsgrunnlag? Ta kontakt med en av våre rådgivere som kjenner din bransje for å se om vi kan fremskaffe et grunnlag for bedre beslutninger.

Ta Onsagers IP-Sjekk