Med en kartlegging av virksomhetens immaterielle verdier (IP Due diligence) og en analyse av handlingsrommet (FTO), har man et bedre beslutningsgrunnlag når man skal legge strategier og ta beslutninger om investeringer og ved oppkjøp.

Kunnskapsbedrifter består primært av immaterielle verdier. Både ved organisk og dynamisk vekst vil egne og andres immaterielle rettigheter (IPR) og immaterielle eiendeler (IP) stå sentralt for å legge en god og trygg vekststrategi. Det vil derfor være hensiktsmessig å kartlegge de immaterielle verdiene når du skal ta viktige beslutninger rundt dine investeringer.

Ta Onsagers IP-sjekk

Har dere sikret gode konkurransevilkår?

Skal man skaffe seg oversikt over en virksomhets verdi, holder det ikke å se på regnskapene og avtalene alene. Selv om dette ofte er en god indikasjon på verdien av et selskap, er det mange andre forhold i bedriften som ikke er synlige i balanseregnskapet.

Regnskapstallene kan gi deg svaret på selskapets omsetning og salg av et produkt, men forteller deg ikke nødvendigvis hvorfor kundene velger akkurat dette produktet fremfor andres. Dette skyldes ofte merkevaren, og de assosiasjoner dette gir, teknologien og utseendet, med andre ord selskapets immaterielle verdier.

Man ønsker ikke å kjøpe «katta i sekken». Det som ofte gir mest forutsigbarhet i tillegg til regnskapene, er hvorvidt bedriften har tatt kontroll og eierskap til grunnlaget for sine konkurransefortrinn. Dette kan blant annet være egne tekniske løsninger (patent eller hemmelighold), enerett til bruk av varemerke, et unikt design, avtaler om distribusjon og levering av råvarer, gode prosesser eller unike nettverk. Dersom disse rettighetene ikke er på plass vil det innebære høyere risiko for plagiering eller økt konkurranse, som gjør at det er vanskeligere å stole på at fremtidige resultater kommer bedriften til gode.

Ved å ta en IP-sjekk kan du enkelt kartlegge bedriftens konkurransefortrinn og hva man bør gjøre for å sikre disse for virksomheten.

Kartlegging av immaterielle verdier med en IP Due Diligence

Når man skal fatte viktige beslutninger rundt investeringer eller oppkjøp, bør man kartlegge, analysere og dokumentere egne og andres immaterielle rettigheter, som patent-, varemerke- og designregistreringer. Annen relevant immateriell eiendom, som for eksempel avtaler, kundelister, kunnskap og forretningshemmeligheter, bør også inn i vurderingsgrunnlaget.

En IP Due diligence kartlegger, analyserer og dokumenterer bedriftens immaterielle verdier slik at man får full oversikt over de viktigste verdiene i selskapet. Den gir en håndfast innsikt i bedriftens immaterielle verdier, og et klarere bilde for å vurdere risiko.

I en IP Due diligence vil ulike bransjeteam (som tverrfaglige grupper med teknisk, IP-faglig og juridisk ekspertise) gjennomgå alle aspekter ved relevante immaterielle rettigheter, og gjøre en analyse som gir et solid grunnlag for å ta gode beslutninger. En viktig del av analysen blir å vurdere rettighetene inngående, slik at man får et kvalifisert bilde av IPR-porteføljens soliditet.

Handlingsrom med IPR for dine oppfinnelser og ideer

Når man skal lansere et nytt produkt eller varemerke er det viktig å ha kjennskap til handlingsrommet man har med tanke på markedsføring, videreutvikling og ekspansjon til utlandet. Det er da hensiktsmessig å gjennomføre en «freedom to operate-analyse» (FTO). Denne analysen kartlegger konkurranselandskapet, blant annet knyttet til IPR-rettighetene (patent-, varemerke- og designrettigheter) dine konkurrenter har, slik at risikoen for å krenke andres rettigheter reduseres.

En FTO-analyse viser helt enkelt hvilket handlingsrom du har, hvilken retning du kan videreutvikle deg og hvor du må trå ekstra varsomt. Dette er en god dokumentasjon som gir grunnlag for mer velfunderte produkt-roadmaps og vekstplaner i eksisterende og nye segmenter og markeder. Innsikten kan også være et nyttig verktøy i videre innovasjonsarbeid med tanke på åpninger i markedet og hvilke muligheter man har til videreutvikling, dersom man står med flere aktuelle produktkandidater.

Les mer om IP-strategi

Skreddersydde vurderinger for styre og ledelse.

Det lønner seg å utføre analyser knyttet til IP og IPR i forkant av de fleste typer nye prosjekter og investeringer. Analysene kan hjelpe styret og ledergruppen til å stille de riktige spørsmålene og gjøre det er enklere å komme frem til riktig beslutning.

Vanlige analyser å utføre er:

  • Vurdering av mulighet for å etablere rettigheter til patent, varemerke eller design
  • Vurdering av rettigheters gyldighet og soliditet
  • Vurdering av potensielt inngrep i en rettighet eller søknad om rettigheter

Står du derfor ovenfor en eller flere viktige beslutninger rundt investeringer og immaterielle rettigheter, og trenger et solid beslutningsgrunnlag, vil en kartlegging av markedet være et godt sted å starte.

Patent – et kraftfullt verktøy for ledelsen

Forfatter
 Fredrik Almaas
Kontakt
Advokatfullmektig

Fredrik er advokatfullmektig og IP-rådgiver i Onsagers. Han har en master i rettsvitenskap (2010) fra det juridiske fakultet i Bergen med spesialisering i varemerke-, design-, patent- og opphavsrett, og med ytterligere fordypning gjennom IP Law Summer School (Downing College, Cambridge, 2011).

Han jobber med et bredt spekter av klienter innenfor flere bransjer, blant annet fornybar energi, elektronikk og offshore.