Hva er et selskap verdt? Skal den vurderingen av selskapsverdien overlates til markedet? Det er ikke sikkert at markedet tar høyde for alle de immaterielle verdiene som selskapet besitter. Derfor må man som leder selv ta ansvaret for å tydeliggjøre disse. På den måten kan selskapsverdien økes ved at man kommuniserer verdiene som ligger latent i virksomheten.

Riktig håndtering av immaterielle verdier kan gi store fortrinn. Selskaper som identifiserer og tar eierskap til ressursene bedriften faktisk sitter på, har større sannsynlighet for å lykkes.

Hvordan kan immaterielle verdier og eiendeler bidra til å øke selskapsverdien?

Verdien på et aksjeselskap kan enkelt sagt fastsettes ved å gange antallet aksjer med aksjekursen. Men aksjekursen gjenspeiler kun det analytikere og potensielle investorer vet eller forventer av selskapet. Kanskje har ikke selskapet vært gode nok til å få frem hvilke verdier det faktisk besitter.

Når man skal komme frem til den reelle verdien av et selskap, er det helt nødvendig å få frem de immaterielle verdiene, og sikre at man eier eller har beskyttet disse. Som leder i et selskap, kan selskapets verdi være en god indikator på hvor godt arbeid man gjør.

Da kan det være bedre bruk av en leders tid og oppmerksomhet å se på det som faktisk finnes i foretaket, men som ikke er tilfredsstillende tydeliggjort. Det er der de immaterielle verdiene, representert ved eiendeler og rettigheter, kommer inn.

Undersøkelser viser at opptil 90 prosent av markedskapitaliseringsverdiene i et foretak er såkalte immaterielle aktiva som faktisk benyttes i verdiskapningen. I tidligere tider var det omvendt. Da lå den overveiende andelen av markedskapitaliseringsverdier i maskinpark, fast eiendom og andre fysiske eiendeler. Slik er det ikke lenger, og det stemmer godt med en stadig mer kunnskapsrik arbeidsstokk som jobber med tjenester og løsninger heller enn tradisjonelt manuelt arbeid. Det er ingen tvil om at dette representerer en verdi for et selskap. Dette må frem i lyset og inngå i verdivurderingen.

Immaterielle eiendeler – kartlegg og konverter

Det første man må gjøre er å identifisere de immaterielle verdiene. Da vil det være hensiktsmessig å starte i den enden av verdikjeden der betalingen skjer. Altså der kunden befinner seg.

Man må spørre seg selv: Hva er det kunden betaler for? Hvordan blir denne verdien til? Hvem skaper den verdien? Og hvordan er denne verdien sikret eller gjort til vår eiendom?

Som et eksempel: Hvis man identifiserer at det er de ansattes kunnskap og kompetanse som skaper verdi for kunden, da har det også betydning om den ansatte har kontrakt med 3, 6 eller 12 måneders oppsigelsestid. Kompetansen representerer en viss produksjon som utløser inntekter, og kontraktens varighet angir hvor lenge selskapet kan opprettholde denne produksjonen og få inntekter av den.

Dermed representerer kontrakten en gitt verdi for selskapet, uttrykt gjennom eierskapet til den ansattes intellektuelle bidrag i denne perioden. Altså er det ikke bare den ansatte som er en ressurs, men også kontrakten den ansatte har.

Immaterielle verdier som lar seg konvertere kan eksempelvis være implisitt kunnskap som ligger i hodene på de ansatte, kunnskap som ikke er uttalt, bare innforstått og andre former for ikke-formalisert kunnskap.

Implisitt kunnskap må gjøres til eksplisitt kunnskap dersom den skal kunne bli formalisert, analysert, forbedret eller delt, og på denne måten konvertert til et aktivum som øker selskapets verdi. Dette handler om fremgangsmåter, prosedyrer, metoder og alt det som gjør at de ansatte handler som de gjør på veien til en leveranse til kunden.

EN IP Audit fra Onsagers kartlegger immaterielle eiendeler og verdier

I Onsagers har vi lang erfaring med å få frem verdiene i selskaper. Vi gjennomfører i denne sammenheng en IP Audit, altså et ettersyn der vi går gjennom selskapets kompetanse, prosedyrer, metoder, hvordan man produserer og samhandler, og ser på hele verdikjeden. Vi kartlegger også hvilke verdier som er egnet til å konverteres til IP (immaterielle eiendeler) og hva som kan registreres og dermed beskyttes rettslig (IPR).

Vi bistår med å konvertere de immaterielle verdiene og eiendelene til registrerte immaterielle eiendeler (IPR). Det gjøres ved at selskapet tar eierskap til dem gjennom kontrakter, patenter, varemerkeregistrering, designbeskyttelse og lignende.

Patenter, registreringer og designbeskyttelse gir en rettslig beskyttelse som kan representere store verdier og dermed har potensial til å øke selskapsverdien betraktelig. Ikke minst fordi verdien blir lettere å forholde seg til for et kapitalmarked med investorer med behov for innsikt.

En IP Audit fra Onsagers vil også avdekke hvilke immaterielle elementer som egner seg for konvertering til transaksjonsobjekter som kan skape verdi gjennom utleie, lisensiering eller salg.  

I noen tilfeller vil man kanskje beholde prosedyrer, metoder, oppskrifter og liknende som forretningshemmeligheter. Da blir det desto viktigere å dokumentere beskyttelsen i form av IT-sikkerhet, sikring av tilganger og så videre, for å sørge for at disse forretningshemmelighetene faller inn under vernet som følger av lov om vern av forretningshemmeligheter.

Det er ikke bare i den moderne kunnskapsindustrien vi kan identifisere verdier og eiendeler på denne måten. Selv foretak med tradisjonell produksjon av varer har betydelige immaterielle verdier som bør frem i lyset.

Les mer om IP-strategi

Bollebakeren – et tenkt eksempel med immaterielle eiendeler

I Norge er vi glade i boller, men baking er kanskje ikke det man umiddelbart forbinder med immaterielle eiendeler. La oss likevel tenke oss en bedrift som vi for eksemplets skyld kan kalle Bollebakeren.

Bollebakeren ligger godt plassert langs veien til og fra et populært turområde og har bygget opp en anselig omsetning rundt hvetebollene sine. De har gitt selskapet og bollene et eget navn, Bollebakeren, som har blitt en kjent merkevare.

Verdien av selskapet springer i første omgang selvsagt ut fra den anselige bolle-omsetningen, men det finnes flere immaterielle verdier og eiendeler som kan være med i beregningen av Bollebakerens selskapsverdi:

  • Den helt spesielle bolleoppskriften, som er en forretningshemmelighet.
  • Bollenes rennommé, opparbeidet gjennom mange år.
  • Beliggenheten og lokasjonen langs en vei med stor trafikk.
  • Leiekontrakten på denne beliggenheten.
  • Merkevaren Bollebakeren, som man kan tenke seg også kan slå an andre steder, for eksempel gjennom en lisensierings- eller franchiseavtale

Dette er selvsagt bare noe av det vi kan forutsette som immaterielle verdier i det fiktive selskapet Bollebakeren. Tilsvarende eksempler finner vi over hele landet. Poenget her er å vise at det er skjulte verdier i selskapet, representert ved immaterielle aktiva som kan konverteres til eiendeler og registrerte rettigheter.

Dermed blir noe så tradisjonelt og håndfast som en håndverksbedrift også en aktør med betydelige verdier representert av immaterielle verdier. Disse kan identifiseres, beskrives, konverteres og registreres og dermed skape verdi.

New call-to-action