Regjeringen har varslet en stor satsing på eksport av norsk helsenæring til utlandet. Vi i Onsagers vil understreke betydningen av å holde kontroll på immaterielle eiendeler (IP) når norske selskaper skal eksportere.   

– Den norske helsenæringen hadde i 2021 en samlet omsetning på 65 milliarder kroner. Av dette var rundt 22 milliarder inntekter fra eksport. Næringen skaper rundt 11 000 arbeidsplasser i hele Norge, og har en viktig rolle å spille for å nå målet om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, har næringsminister Jan Christian Vestre sagt i en pressemelding fra regjeringen

Dette er bakgrunnen for at helsenæringen er valgt som satsingsområde for eksport. Nasjonalt eksportråd overleverte i april 2023 en anbefaling til næringsministeren om at helsenæringen burde bli en av de prioriterte eksportsatsingene under eksportreformen Hele Norge eksporterer. Når dette nå blir en realitet, er det viktig å understreke betydningen av kontroll på immaterielle eiendeler og rettigheter (IP og IPR) i helsenæringen. 

Immaterielle eiendeler og rettigheter ved eksport 

Når et produkt eller en tjeneste skal eksporteres til utlandet, er det særlig viktig å trå rett. Ulike land og jurisdiksjoner har ulike lover, regler og bestemmelser. Selv om mye har blitt harmonisert med tiden, som i EU, vil det være uklokt å forsøke å gå inn i nye markeder uten den nødvendige innsikten i disse forholdene. 

Helsenæringen (brukes her også om Life Science og farmasøytisk industri) er en av de næringene hvor det vil være særskilt viktig og helt nødvendig å sikre det immaterielle eierskapet til produkter mv. før eventuell eksport, siden disse ofte inneholder innovative ingredienser, forbindelser eller prosesser. 

Kontroll på varemerker, patenter og andre immaterielle eiendeler kan sikre en høyere grad av freedom to operate og freedom to launch i et nytt marked. Det gjør igjen at man kan legge mer ressurser i markedsføring, salg og andre kommersielle operasjoner som driver bedriftenes vekst. 

Ved eksport er IP viktig helt fra begynnelsen 

Når norske produkter og tjenester skal eksporteres til utlandet, er det viktig at oppmerksomhet omkring IP og en god IP-strategi er med hele veien fra idéfasen. 

Årsaken er at alle fasene i produksjon av varer og tjenester kan ha IP-relaterte problemstillinger knyttet til seg. Et patent på produkt kan være sluttresultatet av en lang prosess, der både prosessen og metodene som er i bruk kan patenteres eller beskyttes med andre verktøy. Et varemerke kan trenge beskyttelse i nye markeder lenge før de lanseres der. 

Kontakt oss

God IP-strategi er attraktivt for investorer 

Det vil også være mer attraktivt for investorer å være med på utenlandslanseringer når immaterielle rettigheter er klarlagt og dermed representerer reelle verdier. God IP-kontroll og -strategi gir fortrinn i markedet, noe som igjen skaper økt verdi. I tillegg vil det kunne gjøre det vanskeligere for konkurrenter å utvikle lignende produkter eller teknologier uten å bryte eksisterende IP-rettigheter.  

Dette gir investorer trygghet for at selskapet har mindre konkurranse og større muligheter for vekst. Eierskap til IP skaper også muligheter for lisensiering og dermed inntekter fra flere hold. 

Samlet sett gir god IP-kontroll investorer større tillit til selskapets fremtidige inntektsstrømmer, konkurransedyktighet og vekstpotensial. 

Konfidensialitet og forretningshemmeligheter rundt IP ved eksport 

Forretningshemmeligheter brukes som et av flere verktøy i en IP-strategi for å sikre eierskapet til de immaterielle eiendelene i et selskap. Forretningshemmeligheter er typisk innovativ og teknisk informasjon, men kan også omfatte prosesser og metoder som gir et kommersielt fortrinn, men som ikke er kjent utenfor bedriften. 

Forretningshemmeligheter er i Norge beskyttet av en egen lov, forretningshemmelighetsloven. Du kan ikke anta at denne gjelder i andre jurisdiksjoner, ei heller legge prinsippene i loven til grunn. Når selskapet skal i dialog med eller på annen måte forholde seg til en annen part i eksportsammenheng, er det derfor naturlig å skrive en NDA (Non-Disclosure Agreement), også kjent som fortrolighetsavtale En slik avtale bør inneholde definisjoner av hva som er konfidensiell informasjon, hvilke parter som er involvert, formål og omfang, forpliktelser og en rekke andre forhold, som definert jurisdiksjon og beskrivelse av tvisteløsninger. 

Vær spesielt oppmerksom på hvilken jurisdiksjon som skal gjelde for kontrakten og hvilken lovgivning som skal være gjeldende. Dette vil kunne påvirke tolkningen og håndhevelsen av kontrakten. Det er lurt å konsultere juridisk rådgiver for å velge en passende jurisdiksjon og lovgivning som begge parter er komfortable med. 

Compliance i ulike jurisdiksjoner ved eksport 

I forbindelse med eksport av helserelaterte produkter og tjenester, vil det selvsagt være hensyn å ta som går utover det IP-messige. Compliance er et sentralt begrep i så måte og det innebærer blant annet å sikre etterlevelse av: 

  • Regulatoriske krav: Produktsertifiseringer, eksportlisenser, registreringer eller godkjennelser fra relevante myndigheter i både eksport- og importland. 
  • Kvalitetskontroll: Dette inkluderer å følge GMP (Good Manufacturing Practice) -retningslinjer for produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler.  
  • Produktregistrering: Eksport av legemidler kan kreve produktregistrering i importlandet. Registreringsprosessen skal sikre at legemidlene er i samsvar med lokale krav og at de kan lovlig importeres og selges i importlandet. 
  • Farmasøytisk sikkerhet: Riktig emballasje, lagrings- og transportforhold for å sikre at legemidlene opprettholder stabilitet og kvalitet under transport. 
  • Etikk og integritet: Compliance inkluderer også å handle i samsvar med høy etikk og integritet. Dette innebærer å følge regler for markedsføring og reklame, unngå korrupsjon eller bestikkelser, og sikre at all kommunikasjon og samhandling med helsepersonell, pasienter og andre interessenter er i tråd med bransjens retningslinjer og krav. 

 En rekke av disse forholdene vil ha betydning også for immaterielle eiendeler og rettigheter i tillegg til forretningshemmeligheter. Det er derfor viktig å beholde et IP-perspektiv på alle prosessene beskrevet ovenfor. 

Når norsk helseindustri skal eksportere, er kontroll over immaterielle eiendeler (IP) avgjørende. Satsing på eksport har nå fått ny oppmerksomhet fra både regjeringen og næringsaktører. En solid IP-strategi sikrer eierskap til innovative produkter, skaper tillit blant investorer og gir flere konkurransefordeler.  

Et helhetlig fokus på IP gjennom hele eksportprosessen vil derfor kunne bidra til forretningsmessig suksess og vekst i dette markedet. 

New call-to-action