Vi lever i en verden som krever hurtigere endring. Vi er knapt nok ute av en pandemi, kloden blir varmere, stadig flere mennesker skal ha mat og plass å leve på, og demokratier over hele verden er under press. Skal vi løse disse og andre utfordringer, må vi finne nye løsninger. Vi må innovere. Som bedriftsleder vet du også at innovasjon må til, og det krever at du tar tydelig eierskap til bedriftens immaterielle eiendeler (IP).

Tenk på alle elementene i byen som en gang har representert en innovasjon. Vi kan gå tilbake til hjulet. Noen fikk ideen om at det kunne brukes til noe. Sementen. Asfalten. Glasset i vinduene. Strømmen som driver trikken.

Bærekraftig innovasjon kommer ikke av seg selv

Vi skriver med vilje at «noen fikk ideen», for dette oppstod jo ikke av seg selv. Det lå et intellektuelt arbeid bak, og vi snakker om immaterielle verdier som går utover den konkrete betongen, asfalten, glasset og strømmen.

Og det fortsetter. Mange av oss har sittet i Teams-møter og planlagt virksomhet de siste årene. Teams kom ikke av seg selv. Noen savnet å kunne rekke opp hånda i møter med mange deltakere. Så innførte Teams en digital hånd, og møtene ble mer, vel, håndterbare. Fordi noen så behovet og fikk ideen.

Når samfunnet anerkjenner IP gir det et rammeverk for utveksling og kommersialisering av nye ideer og teknologier, eksempelvis gjennom patenter og registrering. Dette igjen oppmuntrer til samarbeid og videre innovasjon. Ved å tilby et sikkert og forutsigbart miljø for etablering og kommersialisering av nye ideer, spiller derfor IP en uvurderlig rolle i å fremme innovasjon. Og slik kan du håndtere IP til din eller deres fordel.

IP og bærekraftig innovasjon som konkurransefordel

Eierskap til immaterielle verdier er en forutsetning for bærekraftig innovasjon, som igjen skaper grunnlag for annen verdiskapning. Verdien av IP må identifiseres og systematiseres og håndteres. IP kan være registrert, som et patent eller et varemerke du vil beskytte, eller det kan være en forretningshemmelighet du ikke vil dele med konkurrenter.

Forretningshemmeligheter er typisk innovativ og teknisk informasjon, men også prosesser eller metoder som gir dere et kommersielt fortrinn, så lenge disse ikke er kjent utenfor bedriften. Oppskrifter, tekniske tegninger, kundelister, testresultater, lab-resultater, prosjektplaner og annet kan også være forretningshemmeligheter. For å sikre den kommersielle verdien av disse, må selskapet selv ta eierskap til hemmelighetene med det som i den nye forretningshemmelighetsloven kalles rimelige tiltak.

Kort sagt kan det dreie seg om adgangskontroll, tilgangskontroll, fysiske innretninger og så videre. Og sørg for gode arbeidskontrakter som inkluderer taushetspliktklausuler og selskapets eierskap til IP, for å hindre ansatte i å utnytte forretningshemmeligheter, også etter at de slutter i selskapet. Slike kontrakter bør settes opp i samråd med en teknisk kyndig og juridisk solid partner for å sikre at de tar eierskap til det de er ment å ta eierskap til.

I samarbeid og diskusjoner med eksterne parter er det viktig å sikre en fortrolighetsavtale, eller non-disclosure agreement (NDA). Husk at denne må presenteres og signeres før den fortrolige informasjonen blir overlevert. I tillegg bør informasjonen merkes som konfidensiell.

Forretningshemmelighetene forblir da immaterielle eiendeler, IP, men ikke som registrerte, offentlige og allment beskyttede rettigheter, IPR.

Likevel – en hemmelighetsstrategi har for eksempel tjent Coca-Cola i over 130 år.

Uansett må IP anerkjennes som en verdi, siden den utgjør konkurransekraft for selskapet. I prosessen med å identifisere og tydeliggjøre disse verdiene kan det være lurt å ha en erfaren partner for å:

  • forstå hva immaterielle eiendeler (IP) er i deres sammenheng.
  • peke på strategiske bruksområder for de immaterielle eiendelene (IP) i en konkurransesituasjon.
  • sette de immaterielle eiendelene i arbeid, slik at de eksplisitt bidrar til verdiskapingen i selskapet.

    Ta Onsagers IP-sjekk

IP som forutsetning for bærekraftig innovasjon

Vi skrev over at IP er en forutsetning for bærekraftig innovasjon, og det er spesielt fire områder der IP ligger til grunn for at innovasjon kan skje i næringslivet:

  • Eierskap til ideer. Når innovatører kan være sikre på at deres IP ikke kan stjeles eller kopieres av andre uten vederlag, er motivasjonen større for å finne opp noe nytt.
  • Når verdier i form av IP er sikret, øker sannsynligheten for at en investor er interessert i å bidra til å investere i innovasjonen.
  • Insentiver for utvikling. Ved at innovatører kan tjene på innovasjonen, som nevnt i punktene over, vil de også trolig strekke seg etter videre innovasjon.
  • Selskaper med en sterk IP-portefølje og en sunn IP-strategi, vil ha en fordel i markedet og vil bruke denne fordelen som en motivasjon til å innovere videre.

En rekke bedrifter er ikke klar over sine egne immaterielle eiendeler og har dermed heller ikke et fullt ut bevisst forhold til innovasjon eller potensiell innovasjon. Første steg i en formalisering og profesjonalisering er å skaffe en solid partner. Onsagers har erfarne advokater og rådgivere som kan identifisere og løfte fram verdiene i selskapet deres.

Patent – et kraftfullt verktøy for ledelsen