Ditt varemerke, samt logoer, slagord og ord- eller bokstavkombinasjoner, er kjennetegn som skiller dere fra konkurrentene. For å ivareta posisjonen i markedet bør bedriftens kjennetegn forvaltes slik at ikke andre kan utnytte ditt varemerke til egen vinning.

Dere bør foreta en varemerkeregistrering fordi varemerkene til en bedrift er avgjørende når virksomheten bygger omdømme og gjenkjennelseseffekt i markedet. Gjennom varemerket bygger bedriften opp tillit hos kundene, skaper en lojal kundegruppe og styrker bedriftens goodwill.

Varemerkene kan bli det mest verdifulle virksomheten har. Gjennom varemerkeregistrering sikrer man et tydelig eierskap til dem.

Varemerkeregistrering gir eksklusiv enerett

Ved å registrere varemerkene sine får man eksklusiv enerett til merkene, og kan hindre konkurrenter fra å markedsføre identiske eller forvekselbare varemerker for samme typer varer eller tjenester samt hindre urettmessig snylting eller kopiering.   

Også logoer, slagord, figurer, lyd, tall, akronymer, samt kombinasjoner av disse kan varemerkeregistreres hvis de er kjennetegn for din bedrift. I noen tilfeller kan en vares form eller emballasje registerets som varemerke.

Varemerkerett kan oppnås ved registrering eller ved innarbeidelse i markedet. Her bør man være klar over at innarbeidede rettigheter kan være vanskelig og tidkrevende å dokumentere. Gjennom varemerkeregistrering får man derimot registrerte rettigheter med umiddelbar effekt

Håndheving, salg, lisensiering og investorer

Andre fordeler ved registrerte varemerker er at de er enklere å håndheve fordi det er lett å bevise at man er rettmessig eier.

Varemerkene kan videre selges eller lisensieres ut, og er dermed mulige inntektskilder for eieren. Mange investorer er også opptatt av at bedriften har tatt aktivt eierskap til sin merkevare gjennom varemerkeregistreringer, for at de skal være villige til å satse på virksomheten.

Varemerkeregistrering – hva skal til?

For at et varemerke skal kunne registreres må en del vilkår være oppfylt. For det første må varemerket være særpreget for de varene og tjenestene det gjelder. Det vil si at det ikke bare beskriver art eller egenskaper ved det du tilbyr.

En av grunnene til at det ikke kan gis enerett til beskrivende termer er at alle må kunne bruke dem. For eksempel må alle som selger brød kunne bruke termen «ferskt brød» og alle som selger rørleggertjenester må kunne bruke begrepet «rørleggerbedrift» for å beskrive hva de driver med.

En varemerkesøknad må også inneholde en liste over de varene og tjenestene varemerket søkes registrert for.  

Videre må det ikke foreligge hinder for registrering fordi merket strider mot offentlige interesser, eller fordi det kan forveksles med andres tidligere varemerkerettigheter.

Her får du svar på vanlige spørsmål om varemerker.

Få hjelp med ditt varemerke

Varemerkeregistrering og -strategi kan spare virksomheten for konflikter og unødig ressursbruk

Det er viktig å legge en god strategi for varemerkene i din bedrift. Et god forarbeide på et tidlig stadium kan spare virksomheten for mange fallgruver. Det må blant annet tas stiling til hvilke kjennetegn som skal registreres, for hvilke varer og tjenester, samt for hvilke land.

Det er også viktig å sjekke om varemerket er ledig i de landene som er aktuelle, slik at man ikke krenker andres rettigheter når man tar varemerkene i bruk i markedet.

Videre må man ha en policy for hvordan varemerkene skal håndheves og hvordan man følger opp eventuelle krenkelser og kopiering.

Dersom du allerede har varemerkeregistreringer og ønsker støtte knyttet til håndhevelse, les mer om varemerke- og patentinngrep her.

New call-to-action