Kopivarer ankommer stadig norske grensestasjoner og flyplasser, til stort hodebry for både tollmyndighetene og rettighetshavere. En etterlengtet fornying av reglene for tollbeslag, gjør nå import av kopivarer vanskeligere.

Endringene i Tolloven er svært positive for rettighetshavere, og er et fantastisk steg i riktig retning, sier Martha Næss Borge, advokatfullmektig i Onsagers.

De nye reglene i Tolloven § 15-5 trådte i kraft 1.juli 2021. Gitt at rettighetshaver benytter seg av eget handlingsrom, står man i dag sterkere enn før.

Forlenget frist og mer tid til bistand for rettighetshaver

Blant norske tollmyndigheters oppgaver er å avdekke og stanse innførsel av kopivarer til Norge. Når slike tollbeslag mistenkes å krenke immaterielle rettigheter (IPR), plikter tollmyndighetene å sende ut varsel til rettighetshaver om tilbakehold av varer.

Frem til lovendringen fikk rettighetshaver fem virkedager til rådighet for å undersøke om varene faktisk var kopivarer. Rettighetshaver måtte også innhente skriftlig samtykke fra importøren for at varene skulle kunne destrueres, eller for å få en rettslig kjennelse om tilbakehold av kopivarene i påvente av en avgjørelse fra rettsvesenet.  

Fem virkedager er svært kort tid. Med lovendringen kan rettighetshaver nå få forlenget frist, ved å sende søknad om bistand direkte til tollmyndighetene, sier Borge.

Når søknaden er innvilget, vil tollvesenet fatte et vedtak om bistand uten å involvere retten. Vedtaket gjelder i ett år av gangen, og kan fornyes. Denne prosessen kan åpne for en smidigere håndheving av rettigheter. Et slikt vedtak om bistand gir forlenget frist med totalt 20 virkedager. Rettighetshaver får med andre ord langt bedre tid på seg, også til å benytte seg av juridisk bistand.

Kortere vei til destruksjon av kopivarer

I tillegg er det ikke lenger rettighetshavers ansvar å innhente samtykke til destruksjon av kopivarene, for å unngå at disse frigis til importøren.

Med lovendringen behøver rettighetshaver kun å bekrefte at varene er kopier. Deretter må importøren aktivt motsette seg destruksjon i løpet av ti virkedager fra varslingen fant sted. 

Å få kontakt med og oppnå enighet med importøren, har i mange tilfeller vært utfordrende. Når importørene kjenner det norske regelverket, skjer det dessverre at de benytter seg av muligheten til å gjøre seg utilgjengelige. Eksplisitt samtykke til destruksjon har dermed i flere tilfeller uteblitt. At importøren nå aktivt må motsette seg destruksjon, er svært positivt for rettighetshaver. Gjør ikke importøren dette innen fristen på ti dager, anses det som passivt samtykke. Utfallet blir dermed destruksjon.

Midlertidig forføyning om tollbeslag

Ved mistanke om import av kopivarer, kan rettighetshaver fortsatt gå via rettsvesenet og få en midlertidig forføyningsavgjørelse fra tingretten. Denne midlertidige rettsavgjørelsen betyr at tingretten har gitt en stående instruks til hele Norges tollvesen om at de aktivt skal søke etter og holde tilbake kopivarer for rettighetshaver.

Dette er ikke nytt, men likefullt gunstig, da avgjørelsen ikke retter seg mot en bestemt og navngitt part som ved en dom. I stedet retter den seg mot alle ukjente parter som i løpet av det kommende året potensielt vil importere kopivarer. Tollmyndighetene på samtlige grensestasjoner og flyplasser blir dermed pålagt å aktivt lete etter kopier for gjeldende rettighetshaver.

I seg selv er dette et fantastisk instrument i regi av den norske rettsstaten, sier Borge.

En midlertidig forføyning avgjøres skriftlig, og søker får gjerne avgjørelsen i løpet av få uker.

Forenklet fremgangsmåte for destruksjon av varer

Lovendringen innebærer også at fremgangsmåten for destruksjon av kopivarer er forenklet. Ved såkalte småforsendelser vil tollmyndighetene selv stå for prosessen, uten å informere rettighetshaver eller dennes juridiske samarbeidspartnere.

Avdekker tollvesenet slike småforsendelser, sender de selv varsel til importøren med svarfrist på ti dager. Om importøren ikke svarer eller ikke protesterer innen fristen, blir kopivarene destruert. Denne regelen tas i bruk dersom det foreligger vedtak om bistand, og rettighetshaver har godtatt fremgangsmåten for destruksjon av småforsendelser i søknaden.

Strammere grep om unntaket for kopivarer til privat bruk

Vedrørende import av kopivarer til privat bruk, har Norge tradisjonelt hatt andre prosedyrer enn mange andre land, inkludert EU. Etter norsk lov har det vært forholdsvis uproblematisk å importere små partier med kopivarer til eget bruk.

Utfordringen med dette er at vareforsendelsene gjerne stykkes opp i flere små forsendelser, samt at kopiene kan selges videre. Her kan dessverre Norge ha blitt ansett som en slags frihavn, sier Borge.

Med lovendringen er det tilstrekkelig at avsender opptrer i næringsvirksomhet for at den private importen skal rammes av de nye reglene. Endringene vil forhåpentligvis gjøre det vanskeligere for flere importører å skjule seg bak små og private forsendelser, og på andre måter omgå regelverket.

New call-to-action