Produktetterligninger er mye mer enn piratkopierte vesker fra Syden. Slik unngår du å bli etterlignet.  

Når man snakker om piratkopier, går tankene fort til klokker, vesker og klær fra uformelle markeder på populære feriedestinasjoner. Men problemet er dessverre større enn som så og rettighetshavere taper milliarder på slike produkter hvert år. En løsning ligger i å beskytte sine immaterielle eiendeler, men hvordan? 

En rapport fra European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (2019) viser at de største rettighetshaverne tapte over nærmere 100 milliarder euro på grunn av piratkopierte produkter over en femårsperiode. 

For disse rettighetshavere er tapet av omdømme og særegenhet en vel så stor kostnad som det rene bortfallet av salg. Piratkopierte varer vil sjelden ha samme kvalitet som det originale produktet, og brukernes dårlige erfaringer med en etterligning vil kunne påvirke oppfatningen av originalen. 

Selv om piratkopierte klær, klokker, utstyr og designervesker fortsatt er et stort problem, er kanskje andre typer produktetterligninger mer relevant for de fleste norske rettighetshavere. Musikkverk, design, dataprogrammer møbler og kunst blir også stadig utsatt for plagiering og etterligning. I tillegg er produktetterligninger innenfor områder som mat og drikke, leketøy, medisiner og medisinsk utstyr, samt reservedeler til biler og fly blitt mer vanlig. Etterligning av slike varer kan være spesielt problematisk fordi de kan medføre en vesentlig risiko for skade på helse, miljø og sikkerhet. 

Sett grenser og sørg for at merkevaren ikke svekkes 

Det er ikke bare rene piratkopier som kan være problematiske. Også etterligninger der konkurrerende aktører, bevisst eller ubevisst, legger seg nært opptil rettighetshavers varemerker eller produktdesign kan få en negativ innvirkning på særpreg, rykte og goodwill. Det må imidlertid også tas hensyn til at det i noen bransjer, for eksempel innenfor mote og designprodukter, der hyppige trendskifter legger føringer på produktutformingen, er mer aksept for å la seg inspirere enn andre. I noen tilfeller er også parodier og satire både middelet og målet.  

Uansett bør rettighetshaver selv passe på å sette grensen for hvor nær man skal finne seg i at en konkurrent legger seg, uavhengig av type produkt eller varemerke. Vår erfaring er at de fleste rettighetshavere angrer på å ikke ha tatt tak i problemet tidligere, for eksempel når man opplever at eget varemerke blir degenerert og mister markedsandeler. For å unngå svekkelse av varemerkets eller produktets gjenkjennelseseffekt, renommé og verdi, er vårt klare råd å slå ned på alle former for ulovlig etterligning. Dette gjøres ved å aktivt håndheve egne immaterielle rettigheter.  

Få hjelp her

Tiltak for å unngå produktetterligning 

  1. Design bør beskyttes og varemerker bør registreres. Registrerte rettigheter stiller langt sterkere i å kunne bekjempe ulovlig import og salg av kopivarer. Varemerker og design kan registreres samlet for hele EU, og dermed sikre vern innen hele regionen. Rapporten ovenfor peker imidlertid spesielt på Kina og Tyrkia som produsenter av kopivarer, så det bør også vurderes å søke beskyttelse utenfor EU – særlig når det er planer om internasjonal satsing. 

    Dersom ditt produkt er eller består av en teknisk løsning på et problem, må patentering vurderes.

  2. Vær bevisst på hva dine konkurrenter foretar seg. Onsagers kan bistå med overvåkning av varemerke- og patentregistre for å sikre at ingen registrerer forvekselbare merker eller patenter. Det er en stor fordel at hele organisasjonen er bevisst på problemstillingen, slik at det som eventuelt dukker opp av etterligninger fanges opp og rapporteres.

  3. Reager raskt ved å kontinuerlig håndheve rettighetene dine. Ved sen reaksjon kan du miste din rett til å reagere gjennom passivitet. Videre kan sen reaksjon føre til at flere aktører legger seg tilsvarende nære dine rettigheter, noe som ytterligere vanner ut din posisjon.

  4. Dersom en konflikt ikke lar seg løse gjennom korrespondanse med motparten, må rettslige skritt vurderes, for eksempel gjennom å begjære midlertidig forføyning gjennom domstolene eller ved klage til Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU).

  5. Hvis du opplever at produkter som krenker dine rettigheter importeres fra utlandet, vil en midlertidig forføyning som instruerer Tollvesenet til å se etter og tilbakeholde inngrepsproduktene være et godt alternativ. Med fjorårets nye regler for tollbeslag, er det nå enklere å stoppe kopivarer.  

I Onsagers erfarer vi at jo tidligere vi blir inkludert i prosessen, jo bedre. Tidlig bevissthet på egne rettigheter og handling mot aktører som krenker disse, sikrer deg og ditt produkt en sterkere stilling. Å være føre var og å handle proaktivt, er som regel også betydelig mer kostnadseffektivt for virksomheten.  

New call-to-action