Produksjon og import av piratvarer er et omfattende problem og en stor industri i den internasjonale, uformelle økonomien. Tollovervåkning kan være en løsning for rettighetshavere som opplever piratimport av varer.  

I 2021 ble det ble det beslaglagt varemerkeforfalskninger for drøyt 800 millioner euro i EU. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) oppgir at ca 70% av disse kom fra Kina. 

Piratkopiering og varemerkeforfalskning: Ord og begrepsbruk

På engelsk brukes begrepene «counterfeiting» og «piracy» slik at «counterfeiting» betyr ulovlig etterlikning av produkter og/eller varemerker som krenker andres immaterialrettigheter. Begrepet «piracy» brukes om ulovlig digital nedlastning. 

På norsk er begrepet «counterfeiting» offisielt oversatt til «varemerkeforfalskning» og «piracy» til «piratkopiering». I norsk dagligtale brukes imidlertid ofte begrepene «piratkopiering», «falske varer», «piratvarer» og «fake» om det som per definisjon og riktig begrepsbruk er «varemerkeforfalskning». Denne artikkelen omhandler varemerkeforfalsking av fysiske varer og vi har valgt å bruke de dagligdagse begrepene.

Tolloven åpner for at rettighetshavere kan inngå et samarbeid med Tolletaten og effektivt stanse kopiprodukter på grensen ved at tollerne aktivt er på utkikk etter bestemte varer eller produkter. Tidligere var dette en mer omstendelig og tidkrevende prosess som også involverte midlertidige forføyninger og rettsapparatet. Fra 2021 ble prosessen gjort enklere, og domstolene behøver ikke involveres.  

Tidligere var det også krav om at importen var ment for videresalg i næring, men i dag er det mulig for Tolletaten å holde tilbake varer til privatpersoner hvis de mistenkes å være falske. Det norske regelverket likner nå regelverket til EU på dette området. Etter regelendringene i Tolloven kan produkter og varer til privatpersoner også stoppes og bli destruert hvis det viser seg at de er falske. 

En undersøkelse fra 2019 viste at nordmenn har høy aksept for piratkopier. Klær, sko og vesker er fremdeles de største enkeltkategoriene folk kjøper. Så lenge det er aksept og etterspørsel etter piratvarer, er det rimelig at å tro at disse blir forsøkt innført, hvilket understreker behovet for et samarbeid med Tolletaten.  

Slik samarbeider du med Tolletaten om tollovervåkning 

Etter å ha identifisert behovet for tollovervåkning, sender du som rettighetshaver (eller en representant) inn en søknad om bistand.  Med lovendringen fra 2021 er prosessen, samarbeidet og effektive sanksjoneringsmuligheter blitt forenklet. 

Jo mer informasjon rettighetshaverne kan gi til Tolletaten om transportruter og identifikasjon av ekte versus falske varer, desto mer effektivt kan samarbeidet med Tolletaten for å stoppe kopivarer bli. 

Prosessen ved beslag etter tollovervåkning 

Når Tolletaten gjør et beslag og dermed identifiserer en mulig krenkelse av dine rettigheter, vil de kunne holde igjen partiet og gjøre deg oppmerksom på forsøket på innførsel.  

Som rettighetshaver blir du kontaktet, og du må bekrefte at de beslaglagte varene er piratvarer.  

Den planlagte mottakeren av forsendelsen får også beskjed om beslaget, sammen med en formell advarsel, og må innen ti dager godtgjøre at varene er ekte. Hvis mottaker ikke imøtegår kravet og dokumenterer at varene er ekte, kan varene bli destruert.  

I denne prosessen vil det typisk fremkomme hvem som er mottaker. Dette er verdifull informasjon for rettighetshaver med tanke på videre tiltak mot kopiering. 

Vi oppfordrer våre kunder til å ha nulltoleranse når det kommer til innførsel av piratvarer. Ikke bare fordi de skal unngå at falske varer kommer på markedet, men også for å understøtte samarbeidet og innsatsen som gjøres av Tolletaten. 

Les våre artikler om merkevarer

Kostnadene ved tollovervåkning 

Det er ingen gebyrer knyttet til innlevering av søknad til Tolletaten i Norge eller til tollmyndighetene i EU. 

Det må likevel påregnes ressursbruk knyttet til å holde Tolletaten oppdatert om varer, forsendelser, avsendere, naturlig mottaker, transportruter, emballasje og alt man kan få kjennskap til underveis i slike prosesser.  

Likevel – et samarbeid går to veier. Jo mer informasjon tollerne får, jo mer effektive kan de være i å stoppe varemerkeforfalskninger som blir forsøkt importert. Du kan også vurdere å få laget en brand identification guide for å lette arbeidet. 

Hva er en Brand Identification Guide? 

Noen virksomheter utvikler en Brand Identification Guide som leveres ut til håndhevingsmyndigheter som toll og politi.  

Her kan rettighetshaverne gi opplysninger og vise bilder av piratkopierte produkter og ekte produkter, og vise hva tjenestemennene skal se etter for å avsløre kopier.  

Man kan informere om hvordan lovlige varer er pakket, og hvilke transportruter som benyttes for den lovlige varestrømmen, slik at tjenestemenn i toll og politi lettere kan fatte mistanke dersom varepartier avviker fra dette. 

Nye og gamle spor 

Foreløpig eksisterer den nye og den gamle ordningen  med midlertidig forføyning parallelt. Rettighetshavere kan velge å bruke de enklere midlene som tolloven nå åpner for eller om de vil forfølge eventuelle krenkelser gjennom midlertidige forføyninger via domstolen. 

Onsagers har lang erfaring med å samarbeide med Tolletaten på vegne av kunder. Vi har også systemer for håndtering av frister og systematikk som følger opp tollrelaterte saker. Ta gjerne kontakt med oss for bistand.

Med det omfanget som import av kopi- og piratvarer har fått, er det viktig å ta disse problemstillingene på alvor. Uekte produkter med ditt varemerke vil kunne skade virksomheten deres og vanne ut verdiene som er bygget opp i merkevaren deres. 

New call-to-action