Ny teknologi tvinger seg frem i nedgangstider. Det kan føre til at stupet i oljeprisen blir det beste som har skjedd olje- og gassnæringen som helhet på årevis.

Flere peker på at olje- og gassbransjen er preget av at man ofte stoler mer på «field-proven technology» enn å satse på utvikling og innføring av nye løsninger. Mange benytter utdatert, men velkjent teknologi fra underleverandører. Aktørene i leverandørindustrien som tilbyr inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester, har lenge levd svært godt på vedlikehold av 20 år gamle installasjoner.

For operatørene gir dette forutsigbarhet og trygghet, men har vært en bremsekloss for en sårt trengt utvikling av nye og bedre løsninger. For innovative bedrifter er det nærmest umulig å få innpass med ny teknologi i dagens rigide kravsett. Årsakene til dette er selvfølgelig sammensatte og næringens naturlige krav til risikostyring og sikkerhet er selvfølgelig i mange tilfeller avgjørende .

Nå som oljeprisen er under 50 dollar fatet, og det drives ulønnsomt ute på feltet, vil næringen likevel være nødt til å endre seg og tenke nytt innenfor de rammene som er gitt fra myndighetshold.

Vi i Onsagers som arbeider sammen med næringen med å blant annet patentere ny teknologi, ser mange eksempler på nye ideer og aktører som har et budskap til markedet der de tilbyr store besparelser, for eksempel ved leting etter nye forekomster. En aktør, Badger Explorer, hevder det er mye penger og tid å spare ved å benytte deres patenterte teknologi. Ifølge Steinar Bakke, CEO i selskapet, koster Badgers utstyr mellom 15 og 20 millioner dollar, mens motsatsen og normen er å leie inn store rigger med en kostnad som er fem ganger så høy.

 

Kan spare 20 milliarder

Med lave oljepriser må man være villig til å satse på ny teknologi uten at dette skal gå bekostning av sikkerheten. Petroleumsnæringen har jobbet med besparelser og effektivisering i flere år allerede, blant annet gjennom deltakelse i Norges teknologistrategi for Petroleum – OG21.

Formålet med OG21 er «å sikre en effektiv og miljøvennlig verdiskaping fra norske olje- og gassressurser gjennom et samordnet engasjement i petroleumsklyngen innenfor utdanning, forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering. OG21 skal inspirere til utvikling og bruk av bedre kompetanse og teknologi».

De nyeste rapportene fra OG21 viser at man kan spare så mye som 20 milliarder kroner i året ved å ta i bruk mer drastiske tiltak enn før, som å tillate mer ny teknologi ut i drift. Et annet viktig satsningsområde vil være modeller og utstyr for måling og bevis på besparelser og redusert miljøbelastning.

Det tvinger seg frem en ny samarbeidskultur på tvers av verdikjedene i bransjen, og som følge av dette vil vi i tiden fremover kunne stå overfor en bølge med innovative løsninger som bidrar til å dra kostnadene ned og samtidig løser gamle problemer. I en slik teknologi-boom vil det naturlig nok være klokt å beskytte sine ideer i Norge og også internasjonalt, slik at man har eierskap til teknologien og dermed har gode forutsetninger for å tjene på å ha utviklet nye og kostnadseffektive produkter.

Les mer om Samarbeid og rettigheter og Beholde rettigheten ved konvergerende teknologi

Les mer om patent