I kunnskapsbedrifter er de fleste verdiene immaterielle. For å ivareta disse, er det viktig at ansatte er bevisste egne og andres immaterielle eiendom og IP-rettigheter, slik at selskapet beholder sitt konkurransefortrinn og unngår IP-lekkasjer.

I kunnskapsbedrifter er det naturlig og nødvendig å ha en kultur som ivaretar og bygger immaterielle verdier. Det innebærer at ansatte kjenner egne IP-rettigheter og immaterielle verdier, og har et bevisst forhold til ideer og handlingsrom for utvikling. Det innebærer også å anerkjenne hvilke rettigheter andre har som man ikke bør krenke. Det er også viktig å ha bevissthet rundt IP man ikke kan søke enerett på, som erfaring, kunnskap og innovasjonsprosesser.

Kunnskapsbedrifter møter daglig utfordringer hvor IP-bevissthet er viktig for å sikre immaterielle verdier. Ved å bygge en kultur hvor man er bevisst på disse verdiene og forvaltning av disse, vil man over tid etablere et solid grunnlag for å opprettholde og øke bedriftens konkurransefortrinn.

Dette er tre vanlige utfordringer kunnskapsbedrifter:

 

Hvordan skape en IP-kultur som sikrer bedriftens interne verdier?

I mange bedrifter er det de ansatte og deres kunnskap som skaper grunnlaget for verdiskapning. Ansatte sitter på erfaring og dybdekunnskap som gir bedriften et konkurransefortrinn som andre vanskelig kan kopiere. Har virksomheten eksistert noen år, har man også opparbeidet et nettverk og avtaler som nye aktører i markedet bare kan drømme om. Dette er viktig IP å verne om.

Rutiner og retningslinjer er viktige byggeklosser i en bedriftskultur. Alle ansatte bør læres opp i bedriftens rutiner knyttet til IP, slik at de kan bidra til å sikre verdiene. Det gjelder alt fra gode rutiner for dokumentering av kunnskap/erfaring til sikring av formelle dokumenter som kundelister, arbeidsavtaler med mer. Rutiner og retningslinjer er bærebjelker for IP-bevissthet, men må brukes aktivt for å integreres i kulturen. Slik blir de verktøy som sikrer immaterielle verdier.

 

Hvordan ta eierskap til bedriftens ideer?

For å følge med i et konkurranseutsatt marked må bedrifter drive med innovasjon Bedrifter har ofte etablert gode innovasjonsprosesser, og mange bruker åpne løsninger, som nettdugnader og åpne brukerfora hvor man trekker på innspill og ideer fra kundene og markedet samt tester egne ideer og potensialet på nye produkter og tjenester.

Dessverre glemmer mange at det er viktig å ta eierskap til ideer og dokumentasjon av ideene tidlig i innovasjonsprosessen. Åpne innovasjonsmodeller kan være et kraftfullt virkemiddel for å lansere nyheter som markedet vil ha, men det stiller også tilsvarende større krav til formalisering av eierskap og prosesser knyttet til deling av ideer og innspill på disse.

 

Forstå markedet og handlingsrommet som setter premisser for videre utvikling

IP-bevissthet innebærer også å ha kunnskap og oversikt over andres IP og IP-rettigheter. Det er sjelden at en idé er helt ny og uten tilsvarende referansepunkter innen sitt segment. Derfor bør man kartlegge teknologien, rettighetene og produktene i markedet, slik at man kjenner til eksisterende løsninger.

En kartlegging og analyse gir en oversikt over handlingsrommet man kan manøvrere i ved videreutvikling av produkter, teknologi og løsninger. Mange etablerte, innovative bedrifter benytter seg av dette analysegrunnlaget i eget innovasjonsarbeid. De bruker det til å utvikle nye løsninger basert på konkurranselandskapet, hvor de også ofte da kan etablere nye IP-rettigheter som skaffer bedriten nye konkurransefortrinn og markedsmuligheter.

 

Onsagers styrker IP-bevisstheten

Onsagers kan hjelpe din bedrift med å styrke IP-kultur og -bevissthet gjennom planlegging og rådgivning. Onsagers tilbyr også skreddersydde kurs for å heve kunnskapen om IP i bedriften. Kursene kan tilpasses deltagernes funksjoner og den enkeltes behov.

Dere kan også ta Onsagers’ gratis kartlegging av konkurransefortrinn, og se hvilke grep dere bør gjøre for å forvalte IP på best mulig måte for å oppnå vedvarende konkurransefortrinn.

Les mer om IP-strategi