Verdiene i dagens selskaper ligger ikke kun i de materielle verdiene. Tvert imot, de immaterielle rettighetene kan utgjøre en stor grad av selskapets aktiva. Det er følgelig liten tvil om at en krenkelse av slike rettigheter, det være seg enten et inngrep i enerettsposisjoner eller brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven, kan føre til omdømmetap og tapt markedsposisjon.

Videre kan det oppleves som ekstra graverende og illojalt dersom en konkurrent åpenbart utnytter de kommersielle fordeler og mengde «goodwill» som er knyttet til de aktuelle rettighetene.

Dersom et såkalt «Cease and Desist» (opphørsbrev), lisensløsninger eller ulike former for dialog ikke fører frem, kan et søksmål være det neste naturlige steg. Hva må du da ta med i vurderingen?

En analytisk tilnærming vil hjelpe

I Onsagers foretar vi en systematisk tilnærming der saken gjennomgås i kronologisk rekkefølge, og relevante fakta i saken kartlegges. Enkle, konkrete fakta analyseres innledningsvis; eksempelvis når oppstod inngrepet, på hvilken måte, i hvilket omfang, hvem var involvert, etc. I denne prosessen vil fokuset ligge på de objektive fakta, og de subjektive vurderinger legges til siden.

Formålet med denne sammenstillingen av faktum, er å belyse saken fra alle vinkler, og dermed også identifisere hvilke argumenter man kan bli møtt med fra motparten. Etter hvert som det mottas ny informasjon, vil det være nødvendig å implementere dette inn i det store bildet, og ta en fot i bakken for å vurdere hvilken verdi og utfall dette kan ha for saken.

Denne tilnærmingen vil derfor danne noe av grunnlaget for valg av tvistestrategi.

Selv om det foreligger et grunnlag for å ta ut stevning, bør det alltid vurderes fra et kostnadsperspektiv om tvisten er verdt kostnadene ved en domstolsbehandling. Det bør derfor foretas en såkalt prosessrisikovurdering, samt oppstille en prognose på hvor stor sannsynlighet det er for seier, hvilke saksomkostninger som må påregnes, og hva som er den forventede verdien.

Risikovurderinger og utregningen av prosessverdi

Advokat Øystein Myre Bremset har skrevet om risikovurderinger og utregning av prosessverdi her. En slik fremstilling er et nyttig verktøy i advokatens rådgivning.

Det sentrale i artikkelen over er den forventede verdien av et krav, der alt fastsettes i kroner og ører.

Hvis saksøker for eksempel har 70 prosent sannsynlighet for å bli tilkjent én million kroner, og 30 prosent sannsynlighet for å tape, samt må betale egne og motpartens forventede sakskostnader på kr 200 000 hver, vil den forventede verdien være:

(kr 1 000 000 x 70 prosent) – (400 000 x 30 prosent) = kr 580 000.

Saksøker bør derfor akseptere alle forlikstilbud på mer enn kr 580 000.

Ikke-kvantifiserbare forhold og immaterielle rettigheter

Imidlertid finnes det forhold som er vanskelig å tallfeste og kvantifisere. Metoden beskrevet ovenfor inneholder det kvantifiserbare som når frem til en prosessverdi, men det finnes også andre faktorer som ikke lar seg tallfeste.

Noen saker er større enn seg selv. Det kan for det blotte øyet handle om en banal sak av mindre økonomisk art, men som i utgangspunktet dreier seg om en prinsippsak 
hvor konsekvensene av seier eller tap vil være relevant langt utenfor den konkrete saken.

Eksempelvis er det på det rene at velutviklede design selger godt. Nedsiden ved et populært produkt, er at det ofte dukker opp etterligninger i form av blåkopiering eller produkter som gjentar hovedtrekkene i det populære designet. Dersom selskapet godtar dette, kan det få konsekvenser for videre utvikling og medføre en dårligere stilt markedsposisjon.

Les om møbelkonflikten mellom Vestre AS og Burger King der familiebedriften Vestre tok burgerkjeden til retten for krenkelse av designrettigheter og brudd på markedsføringsloven.

Videre kan rettslige prosesser være beheftet med andre forhold som kan føre til svekket omdømme, kunderelasjoner eller intern belastning på selskapet. Nevnte forhold er også vanskelig å tallfeste, men bør tas med i betraktningen ved en tvistestrategi.

Les våre artikler om strategi

Bruk spesialister i tvister om immaterielle rettigheter

En minnelig løsning er alltid å foretrekke, men man bør ha i mente at det kan være svært skadelig å undervurdere en konkurrents utnyttelse av selskapets anstrengelse, investering og arbeid. Det kan være fristende å vike unna, men i visse tilfeller kan det være klokt å foreta rettslige skritt for å hindre tap av omdømme og markedsposisjon.

Det anbefales følgelig å benytte bistand fra advokater som innehar en spesialisering innenfor immaterialrett ved håndtering av konflikter og tvister innenfor nettopp dette rettsområdet.

Onsagers er i en spesielt god posisjon til å føre saker for retten innenfor de immaterialrettslige disiplinene ettersom Onsagers’ advokater, i motsetning til tradisjonelle advokatfirmaer, samarbeider daglig med ingeniører som har en bred teknisk bakgrunn og portefølje.

Ingen kan med sikkerhet garantere et utfall av en rettslig tvist for domstolene, men kombinasjonen av denne spisskompetansen vil gi saken et best mulig grunnlag i prosessen.

New call-to-action