Å registrere et patent i en typisk flaggstat har lenge fremstått som en praktikabel tilnærming for å sikre at patenter kan gjøres gjeldende også for skip som ligger til havn i disse landene. Likevel ser vi at det fremstår som stadig mer attraktivt å heller vurdere patentering i Europa og USA. Dette speiler viktige strategiske betraktninger.

Paris-konvensjonen har beskyttet immaterielle rettigheter siden 1883, men gir i kapittel 5 unntak for midlertidige og tilfeldige besøk i havner. I artikkelen Strategier for patentering av oppfinnelser anvendt i internasjonal sjøfart beskrev vi hvordan patenthavere kan beskytte sine immaterielle verdier i et internasjonalt marked til tross for unntaket i kapittel 5.

Kontakt oss

Én strategi som ble beskrevet, og som selvsagt til en viss grad kan være formålstjenlig, er å registrere patenter i typiske flaggstater som Liberia, Panama eller Marshalløyene. Dette vil sikre at patentet, i hvert fall i teorien, kan gjøres gjeldende selv ved korte opphold til havn i landene. Årsaken er at det vanskelig kan beskrives som midlertidig eller tilfeldig opphold all den tid skipet oppholder seg i hjemstaten.

Første trend: Flaggstater er mindre attraktive for patentering

En grafisk oversikt fra Lloyds over total tonnasje og antall fartøyer registrert i ulike land viser denne fordelingen

Skjermbilde 2024-05-07 kl. 08.38.20

Utviklingen de seneste årene er at Liberia øker sin andel mest. (Se grafikk over). Grunnen til det er antakelig at det er svært lave skatter og avgifter forbundet med registrering av skip i Liberia. Kravene til innsyn og graden av håndhevelse av regler er også svært lave.

Også Panama og Marshalløyene økte sine andeler av samme årsaker. Resten av flaggstatene som er listet over ligger omtrent stille i antall tonn og antall skip, men taper andel.

Vi ser at de tre største flaggstatene med hensyn til brutto tonnasje er Panama, Liberia og Marshalløyene. Ingen av disse statene er kjent for verken et velfungerende patentverk eller etterrettelige domstoler. Derfor har det liten verdi å patentere her da patentrettigheter ikke kan håndheves. Liberia ble for eksempel i 2010 kåret til verdens mest korrupte land.

For en aktør som ønsker å beskytte sine immaterielle verdier betyr det følgende: Det fremstår ikke som mer attraktivt å registrere patenter i flaggstatene i den nærmeste fremtid.

På den annen side ser vi at Hong Kong, Singapore, Kina og Japan scorer bra på antall skip. Disse kan vise til lange tradisjoner for håndtering av patentsaker i rettssystemet. Hong Kong og Singapore kan dermed vurderes i forbindelse med patentering, spesielt hvis oppfinnelsen som ønskes patentert angår en type skip som det er tradisjon for å registrere der. Hong Kong har mange tankere, container- og passasjerskip, mens Singapore har bulk, containerskip og offshore-fartøyer for støtte til oljeindustrien.

Andre trend: Digitalisering og sikkerhetsspørsmål påvirker patentering

En viktig trend i skipsbygging og drift av skip er at digitalisering og automatisering øker. Dette faller sammen med at globaliseringen av verdenshandelen går tilbake. Samtidig kommer sikkerhetsspørsmål i større grad i forgrunnen. Dette gjør at aktører i Europa og USA ønsker å ta en større andel av skipsbyggingen hjem.

I sum betyr dette at det blir viktigere, spesielt for en vestlig aktør, å vurdere patentering i Vesten, I første rekke USA og Europa.

Det må også understrekes at denne type informasjon er ferskvare som endrer seg forholdsvis raskt over tid. Eksempelvis var det for fem år siden svært få som hadde tillit til at et patentsøksmål i Kina kunne vinne frem på en rettferdig måte, mens dette nå er allment akseptert.

Kort sagt vil det alltid lønne seg å følge med på konkurrenter, trender i markedet og lovgivning.

Onsagers har lang erfaring på disse områdene og et stort internasjonalt nettverk som brukes aktivt. Derfor kan Onsagers hjelpe deg og ditt firma å beskytte dine immaterielle verdier på en kostnadseffektiv måte. Også når det gjelder oppfinnelser som anvendes i internasjonal sjøfart.

Patenter - Alt du trenger å vite