Rettslig beskyttelse av immaterielle rettigheter blir stadig viktigere for utviklere av ny teknologi. Skipsindustrien med underleverandører står overfor noen spesielle utfordringer i og med at patenter kun er gyldige i nasjonalstater og ikke i internasjonalt farvann.

I 1883 ble det opprettet et internasjonalt system for beskyttelse av immaterielle verdier. Avtalen ble kalt ‘The Paris Convention’ og gjelder fremdeles selv om det er gjort en del endringer opp gjennom årene. I Paris-konvensjonen inngår artikkel 5 som omhandler et unntak for patentinngrep som skjer om bord på skip i internasjonal trafikk.

Unntaket består i at et inngrep i en patent som finner sted om bord i et skip i internasjonal trafikk ikke utgjør et inngrep selv om skipet går innom en havn i et land hvor patentet er gyldig. Årsaken til at unntaket ble vedtatt var en tanke om at internasjonal handel ikke må forstyrres unødig. Dette har i stor grad fungert etter intensjonen.

Artikkel 5 har dessverre også noen negative sider som har gitt opphav til mye frustrasjon blant aktører som ønsker å beskytte maritime oppfinnelser. Dette gjelder spesielt oppfinnelser som i stor grad anvendes om bord på fartøy i internasjonal trafikk.

I artikkel 5 står det at ved midlertidig eller tilfeldig inntreden i farvannet til et land (‘temporary or accidental entering’) skal ikke gjenstanden for oppfinnelsen som er patentert (i det aktuelle landet) anses som inngrep. Dette svekker muligheten for å håndheve et patent.

Hvordan kan et firma allikevel beskytte sine immaterielle verdier i et internasjonalt marked? For å svare på det omtaler vi noen mulige strategier for beskyttelse av maritime oppfinnelser:

Kontakt oss

Patentering i de største skipsbyggernasjonene: Sør-Korea, Kina, Japan, EU og USA.

Dette fungerer bra for alle oppfinnelser som angår selve skroget og andre større konstruksjoner. Disse landene har stort sett velfungerende juridiske systemer og det er i stor grad mulig å kontrollere for inngrep.

Det har vært noen bekymringer omkring rettssikkerheten i Kina og Sør-Korea, men i løpet av de siste 5 – 10 årene har patentverk og domstoler i begge disse landene opparbeidet seg ry som forutsigbare og etterrettelige aktører i omgang med IP-relaterte spørsmål.

Skjermbilde 2024-04-08 kl. 12.12.05

Skipsbyggere: Grafikken viser at det nå i første rekke er Kina, Sør-Korea og Japan som bygger skip.

Patentering i land hvor patentinnehaver og/eller konkurrenter opererer i land med større havner

Denne beskyttelsesformen blir tungt rammet av de negative sidene av artikkel. 5. Det er ikke mulig å stoppe inngrep i form av eksisterende installasjoner på eller i skipet. Det er heller ikke mulig å stoppe inngrep i form av apparater som tilhører skipet slik som TV-apparater, underholdningsutstyr for mannskapet eller utstyr i byssa. På den annen side fungerer denne beskyttelsen bra for ettermontering.

Hvis et lokalt firma ettermonterer en patentbeskyttet anordning på skipet i en havn vil det være mulig å stoppe det lokale firmaet som utfører arbeidet. Her kan det påpekes at de store havnene stort sett ligger i de landene/jurisdiksjonene som har tradisjoner for skipsbygging. Vi konkluderer med at for firmaer som driver med ettermontering kan det være lurt å vurdere patentering i land med større havner, spesielt i større havner hvor kjente konkurrenter holder til.

Patentering i flaggstater

Det er mulig å omgå artikkel 5 ved å patentere i flaggstaten til et fartøy fordi fartøyet ikke er på «midlertidig eller tilfeldig» inntreden i nasjonens farvann når fartøyet er i hjemstatens farvann. Nedenfor er de største flaggstatene listet både for antall skip og brutto tonnasje.

Skjermbilde 2024-04-08 kl. 12.12.15

Anordningskrav kontra fremgangsmåtekrav

Et fremgangsmåtekrav, også kjent som prosess- og metodekrav kan ha mindre verdi enn normalt når fremgangsmåten anvendes om bord på et skip i internasjonal trafikk. Dette fordi det ikke utgjør et inngrep å fremvise anordninger (fysiske enheter) som kan utføre fremgangsmåten.

Det vil si at hvis et skip for eksempel går innom en havn for å reparere de nevnte anordningene i et land hvor fremgangsmåte-patentet er gyldig vil det være vanskeligere å hevde inngrep fordi fremgangsmåte-patentet kanskje ikke utføres i havnen, men i internasjonalt farvann. Derfor kan det være hensiktsmessig i størst mulig grad å patentere anordninger fremfor fremgangsmåter.

Onsagers har lang erfaring på disse områdene og et stort internasjonalt nettverk som brukes aktivt. Derfor kan Onsagers hjelpe deg og ditt firma å beskytte dine immaterielle verdier på en kostnadseffektiv måte. Også når det gjelder oppfinnelser som anvendes i internasjonal sjøfart.

Patenter - Alt du trenger å vite