Lovendring for individuell pantsettelse på patent gir lettere tilgang på kapital, samtidig som selve registreringen av eierskap til patenter blir viktigere.

 

Åpner for individuell pant i patenter

Fra 1. juli 2015 trår en rekke lovendringer i kraft for å åpne for individuell pantsettelse av patenter. Patenter kunne frem til nå bare pantsettes som del av driftstilbehøret. Med den nye loven kan man i tillegg opprette individuelt pant i patenter og dermed utnytte den særlige verdien som ligger i disse. Selskaper vil dermed lettere kunne reise kapital med sikkerhet i sine eksisterende patenter, lisenser og patentsøknader.

Patentregisteret får samtidig en ny og avgjørende rolle ved konflikter om hvem som er rette eier av patenter.

 

Nye rettsvirkninger for registrering av kjøpte patenter og lisenser til patent

Rettighetene til et patent man kjøper eller får lisens til, må nå registreres i Patentregisteret for å stå seg mot krav fra tredjepart. Slike krav fra kan oppstå for eksempel ved at selgeren går konkurs etter salget, ved at noen tar utlegg i patentet mot selgeren, eller ved at selgeren selger patentet på nytt til en godtroende part som registrerer dette.

I alle disse tilfellene vil man etter de nye reglene miste retten til patentet hvis den ikke er registrert i Patentregisteret.

De nye reglene får imidlertid ikke tilbakevirkende kraft og skal kun gjelde overdragelser som skjer etter loven trår i kraft, 1. juli. Reglene får altså ikke virkning overfor patenter man har kjøpt eller skaffet lisens til før 1. juli i år.

 

Vår anbefaling

Først og fremst anbefaler vi at alle kjøp av lisenser til patenter som opprettes etter 1. juni 2015, registreres i Patentstregisteret snarest mulig.

Selv om de nye reglene ikke får virkning for eldre lisenser og kjøp, bør også disse helst registreres. Sammen med klare gode avtaler gir dette den beste sikkerheten for eierskapet og det beste utgangspunktet for å håndheve dette.

 

Nye muligheter

De nye reglene åpner også for nye muligheter. Adgangen til individuell pantsettelse av patenter åpner for nye finansieringsmuligheter for selskap med patenter. Videre åpner de nye rettsvirkningene av registrert eierskap for smarte strategiske vurderinger om hvor patenter bør plasseres i selskapsstrukturen.

Onsagers kan bistå med praktisk registrering i Patentregisteret, utarbeidelse av gode avtaler mellom partene, og strategisk rådgiving om gode valg for å sikre selskapet den beste immaterielle rettighetsposisjonen til å finansiere og nå selskapets mål.

 

Les mer om patent