Nor-Shipping 2023 viste innovativ og moden teknologi, bærekraftige løsninger og evne til digitalisering av maritim industri.

Nor-Shipping er verdens største maritime messe og har med årene utvidet perspektivet til å omfatte alle deler av maritim sektor, både som maritim bransjes møteplass og som politisk forum. Konferansen omtaler seg selv som Your Arena for Ocean Solutions og hadde i år besøkende fra 83 forskjellige nasjoner.

Onsagers var også i år til stede med flere representanter på konferansen, og vi fikk nok en gang verdifull innsikt i maritimt relaterte spørsmål med relevans for IP (immaterielle eiendeler).

New call-to-actionLes mer om våre kompetanseområder

Det grønne skiftet og digitalisering på agendaen

Viktige emner på konferansen i år var det grønne skiftet og digitalisering av maritim sektor. For oss i Onsagers var dette spesielt interessant, siden det inkluderer IP-relaterte problemstillinger rundt både bærekraft og digital transformasjon av produkter, tjenester, prosesser og metoder.

Når det gjelder bærekraft, er det å forvente at selskapene vil utvikle teknologi i samsvar med FNs bærekraftsmål og på den måten bringe forretningsdriften framover. Da bør det vurderes om metoder, prosesser og tekniske løsninger kan beskyttes med IP-verktøy, som patent, varemerke- og designbeskyttelse eller forretningshemmeligheter.

Mange av problemstillingene i maritim sektor vil også være gjenkjennelige fra digitaliseringsprosesser i andre bransjer, der immaterielle eiendeler har blitt stadig viktigere elementer i en bedrifts strategi for å forbli konkurransedyktig.

Konkrete løsninger kommer - om en stund

For oss i Onsagers var det spennende å kunne konstatere at tidligere års planer nå i større grad materialiserer seg i konkrete løsninger, som for eksempel sensorteknologi. Slik teknologi er nært knyttet til registrering og innsamling av data. Dette kan igjen danne nyttig grunnlag for ytterligere innovasjon og behov for IP-basert beskyttelse.

Det finnes likevel områder der veien synes lang fram mot bærekraftige løsninger. Et eksempel kan være langtransport med skip, som står for store deler av verdens samlede varetransportering. OECD anslår at 90 prosent av varetransporten i verden forgår med skip. Dermed er det et mål at klimautslipp fra skip går ned, og arbeidet med utvikling av hydrogen- eller ammoniakkdrevne skip virker å være mest lovende i så måte.

I dag finnes hydrogendrevne ferger, som på Hjelmelandsambandet i Rogaland. De egner seg for kortere strekninger, men det er foreløpig ikke påvist noen realistiske lavutslippsløsninger for lengre sjøreiser. Dette vil kreve betydelig utvikling av teknologi, ikke minst infrastruktur. Vi mener likevel erfaringen viser at dette kommer.

Selv om hydrogen og ammoniakk, som ikke gir utslipp av karbondioksid, opptok mange på Nor-Shipping, handlet diskusjonen på Nor-Shipping mer om rammebetingelser og regulatoriske forhold enn om håndfast innovasjon. Vi ser fram til å følge denne utviklingen, fra rammebetingelser til konkrete løsninger.

På andre områder var det gledelig å se at vi er kommet noen steg videre fra tidligere års vyer. Plast i havet har fått mye oppmerksomhet de siste årene og er et anliggende for bransjen, siden både fiskegarn, emballasje og tauverk er kilder til mikroplast. Under Nor-Shipping så vi troverdige løsninger som nå bokstavelig talt er klare til å sjøsettes.

Eierskap til data blir viktigere

Nor-Shipping-konferansen viste også at flere maritime aktører fortsatt er opptatt av eierskap og tilgang til data. I takt med digitalisering av skip og maritimt utstyr øker mengden data som genereres.

Slike data kan være attraktive for rederier, verft og andre maritime aktører. Å sikre eierskap til data kan ofte gjøres gjennom avtaleklausuler, men det bør også kartlegges og gjøres strategiske vurderinger om andre IP-relaterte verktøy bør benyttes i tillegg. Det vil igjen kunne styrke konkurransekraft i markedet.

Onsagers har juridisk og teknisk kompetanse som kan støtte deg i kartleggingen og gi råd om strategisk bruk av IP-registreringer. Ta kontakt eller finn mer informasjon i vårt whitepaper:

Patenter - Alt du trenger å vite