Interwell, et anerkjent norsk oljeserviceselskap med dype røtter i Trondheim og Stavanger, har markert seg som en banebrytende aktør innen midlertidig og permanent stenging av olje- og gassbrønner. De utfordrer tradisjonell praksis med tydelig vekt på kvalitet, langvarige løsninger, bærekraft og med en god IP-strategi i bunn.

I 2016 opprettet Interwell-konsernet datterselskapet Interwell P&A, for å utvikle bærekraftige løsninger for permanent stenging av gamle brønner. Selskapet har opplevd en betydelig global vekst siden oppstarten. Vi har snakket med Technical Manager Stian Tøndel fra Interwell P&A om hvordan teknologien har utviklet seg de siste årene, hvilken betydning dette har for olje- og gassindustrien og hvorfor IP-beskyttelse (immaterielle eiendeler) har vært viktig for dem underveis i innovasjonsprosessen.

Betydningen av ny og bærekraftig innovasjon i olje- og gassindustrien

På kort sikt er dagens olje- og gassproduksjon, med aktiv trykkontroll og kontinuerlig overvåking, relativt trygg. Brønnene overvåkes nøye, med jevne kalibreringer og kvalifiseringer som sikrer streng kontroll for å unngå lekkasjer. Men når alle brønnene har nådd slutten av sin levetid, etterlates kun et stengt hull i bakken eller på sjøbunnen. Hvis dette stengte hullet skulle begynne å lekke og dette går ubemerket for seg over lengre tid, ­­­­­kan det utgjøre en miljøtrussel.

Dagens reguleringer har begrensede krav til overvåking av nedstengte brønner. Det finnes flere tilfeller der lekkasjer har blitt oppdaget fra antatt stengte brønner, men kun når det tilfeldigvis har blitt utført inspeksjoner i ettertid. Interwell P&A tettet i 2021 en brønn i Canada med en metanlekkasje på hele 13 kubikkmeter gass per dag ved å installere en RockSolidTM-barriere som stengte denne lekkasjen fullstendig.

– Dessverre finnes det ingen nøyaktige tall som beskriver omfanget av lekkasjer fra gamle olje- og gassbrønner. Derfor er det viktig at ny teknologi blir mer tilgjengelig og robust nok til å opprettholde høy kvalitet på stengte brønner over tid. Dette er nøkkelen til å redusere potensielle miljørisikoer og sikre en bærekraftig fremtid for olje- og gassindustrien, sier Stian Tøndel.

Fra bærekraftig idé til RockSolid™-teknologi

Den tradisjonelle metoden for å stenge olje- og gassbrønner i dag er relativt ensartet, med sement som hovedmateriale. Først fjernes stålrør i brønnen, noe som krever stort og tungt utstyr. Deretter fylles en ønsket lengde av brønnens tverrsnitt med sement.

Erfaringer viser at sement kan sprekke opp og gjøre at gass i enkelte tilfeller lekker ut av brønnen.

En annen utfordring med permanente barrierer er interaksjonen med geologien i området barrieren skal plasseres. Her må man derfor sørge for at barrieren plasseres på rett sted i brønnen, slik at man sikrer at installeringen skjer i en kompetent geologisk bergart.

RockSolidTM-teknologien ble først konseptualisert i 2012. Gjennom et godt samarbeid med DNV på teknologikvalifisering ble det gjennomført en mulighetsstudie. Her ble ideen om å bruke et kjemisk materiale som kunne smelte brønnenes stålrør – for å så gjøre det helt tett – etablert som et realistisk utviklingsløp.

Pilotprosjekter i Canada fra 2016 til 2019 bidro til å teste teknologien under faktiske operasjonelle forhold og ga verdifulle erfaringer. Interwell P&A investerte også i et omfattende, fullskala testanlegg for å forstå hvordan teknologien ville fungere under høyt trykk, høy temperatur og i samspill mellom ulike geologiske materialer. Etter noe varierende resultater fra pilotprosjektene, kom Interwell tilbake til Canada i 2020 med et forbedret teknologikonsept hvorav 13 av 14 forsøk på stenging hittil har vist seg å være vellykkede. Den siste evalueringen pågår fortsatt.

Selskapet opplever stor etterspørsel etter produktene, det er mange operatører som ønsker RockSolidTM-teknologien velkommen for permanent stenging av sine brønner.

Sterk IP-beskyttelse underveis i hele innovasjonsprosessen

Beskyttelse av IP kan være en kompleks oppgave, men den er avgjørende for å opprettholde konkurranseevnen og innovasjonstakt. Interwell så tidlig betydningen av solid IP-beskyttelse, helt fra ideens begynnelse og gjennom de omfattende forsøkene underveis. De sikret kjerneelementene i ideen med patent, og i takt med teknologiens utvikling fulgte utvidet IP-beskyttelse.

Utviklingen av teknologien har tatt tid på grunn av behovet for et stort antall forsøk, og ikke minst tiden det tar å analysere resultatene av forsøkene. Det er i de fleste tilfeller en utfordrende balansegang mellom det å levere en patentsøknad før konkurrentene og samtidig unngå en patentsøknad som senere viser seg å ikke fungere teknisk eller som mangler kommersiell verdi.

For eksempel fokuserte den første patentsøknaden fra 2012 på konseptet ovenfor. Det vil si rundt bruk av et varmegenererende materiale som, når det antennes på ønsket posisjon i en brønn, er i stand til å smelte omgivende materialer på den ønskede posisjonen (som brønnrør, sement etc.). Resultatet etter nedkjøling er en størknet smelte som danner en tett barriere. Selv om eksemplet i patentsøknaden er jernoksid-basert termitt, dekker patentsøknaden flere forskjellige typer varmegenererende materialer.

Les mer om patent

I 2020 innleverte Interwell P&A en ny patentsøknad på en spesifikk type varmegenererende materiale, som gjennom årene med forsøk har vist seg å gi barrieren enda bedre egenskaper. Dette varmegenererende materialet er en vismutoksid-basert termitt.

I perioden mellom 2012 og 2020 er det blitt levert inn flere patentsøknader. Disse har fokusert på andre løsninger enn det varmegenererende materialet, for eksempel hvordan verktøyet bør være utformet for å oppnå gunstig trykkutjevning, hvordan antenningen av det varmegenererende materialet bør skje og så videre.

Onsagers bidro til å sikre de riktige patentene. Vi var også en partner i evaluering av ideer og vurderinger av hva som skulle patenteres og hva som skulle holdes som forretningshemmeligheter.

Det har også vært viktig for Interwell P&A å oppdatere markedet på status for forsøkene sine. Dette har skjedd gjennom presentasjoner eller kundemøter.

– Det var viktig for oss å få definert hva som kunne deles i eksterne presentasjoner, så vi ikke spredte sensitiv informasjon, sier Tøndel.

Bak RockSolidTM-teknologien ligger beskyttelse i form av både forretningshemmeligheter, patenter og varemerkeregistrering. Teknologien har potensial til å redusere miljørisikoer knyttet til olje- og gassbrønner, og sikre en mer bærekraftig fremtid for industrien.

For Onsagers har det vært givende og motiverende å være en partner i arbeidet med å sikre de immaterielle verdiene for et selskap, som kan løse både fortidens synder og fremtidens utfordringer ved hjelp av bærekraftig innovasjon.

Patenter - Alt du trenger å vite