Kjemisk industri er en sterkt konkurranseutsatt bransje hvor det er viktig å sikre sine rettigheter. Dorte Lajer deler av sin kunnskap om de nyeste endringene i patentregelverket på Nordisk Kemistmöte i Porvoo.

Den kjemiske industrien i Norge er en veletablert bransje preget av moden teknologi. Dagens innovasjon innen kjemisk industri er primært rettet mot 2 retninger; produksjonseffektivisering og forbedring av det miljømessige fotavtrykket både i bruk og produksjon.

Store volum produseres av norsk kjemisk industri til et globalt marked, og det er sterk internasjonal konkurranse på pris og kvalitet samtidig som man må forholde seg til stadig strengere regulering av hensyn til miljøet. For å sikre et konkurransefortrinn til kjemisk industri, jobbes det målrettet med innovasjon, med en proff tilnærming til immaterielle rettigheter.

Se noen av våre kunder innen kjemisk industri: Yara, Norsk Titanium,Kebony og Cryogenetics.

 

Strategisk tilnærming til rettigheter i kjemisk industri

Skal man lykkes på det internasjonale markedet, må man ha en IP-strategi som er i samsvar med bedriftens langsiktige forretningsstrategi. For å sikre et globalt handlingsrom for norske kjemibedrifter, er sikring av egne rettigheter samt kjennskap til konkurrenters eneretter og innovasjonsaktivitet viktig.

En god IP-strategi som sørger for at man definerer hvor, når og hvilke rettigheter som skal beskyttes, samt hvordan dette gjøres, øker sannsynligheten for at bedriftens mål oppnås i det globale markedet.

En slik strategisk tilnærming sikrer også effektiv målrettet bruk av økonomiske resurser for å etablere rettigheter der markedet tilsier det. Innovasjon koblet med IP-strategi har til hensikt å skape og opprettholde handlingsrom og konkurransefortrinn.

Les mer om IP-strategi innen kjemisk industri her.

 

Nordisk samarbeid rundt kjemiske patenter

De nordiske landene har tidligere samarbeidet om utarbeidelse av lovverket for utstedelse og håndheving av patenter. For å sikre kvaliteten på patenter samt inngreps- og gyldighetsanalyser, har det vært stor nytte for patentkonsulenter å følge med i lovanvendelsen i de nordiske land.

Selv om Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) har bidradd til en felles europeisk harmonisering, er ikke alle sider av regelverket og lovanvendelsen harmonisert, og en avgjørelse fra myndigheter og domstoler i et annet nordisk land vil kunne påvirke en tilsvarende sak i Norge.

Patentering av kjemiske oppfinnelser er et eget fagfelt med egne retningslinjer for utforming av patentsøknader. Kjemiske oppfinnelser omfatter både nye kjemiske forbindelser, nye sammensetninger, nye fremstillingsprosesser, nye renseprosesser og nye anvendelser.

Les mer om patentkvalitet og internasjonalt samarbeid om patentkvalitet.

 

Nordisk suksessformel for patentmiljøet innen kjemi

Patentkonsulenter med kjemi som spesialfelt i Norge er begrenset, derfor er utveksling av erfaringer med kollegaer i de andre nordiske land et viktig bidrag til en bredere erfaringsbase. Det er også blitt mer og mer vanlig å utnytte fagfolk og patenteksperter fra hele Norden i rettsaker i de nordiske land, da det gir tilgang til en større gruppe av faglig kvalifiserte personer. Krav til habilitet gjør det ofte nødvendig med et stort utvalg.

Nordisk kjemikermøte / Nordisk Kemistmöte har lang tradisjon for å samle patentkonsulenter fra Sverige, Danmark, Island, Norge og Finland til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Her er de spesielle reglene og retningslinjene som gjelder for kjemiske og bioteknologiske oppfinnelser i høysetet.

Onsagers deltok på Nordisk Kemistmöte i Porvoo, 17.–19. september 2015.

Les mer om patent