Selv om ordene ligner på hverandre, er det i realiteten stor forskjell mellom varemerket og merkevaren til en bedrift. Få kontroll over begrepene, og styrk bedriftens posisjon i markedet.

Et varemerke er et rettsbeskyttet kjennetegn på et produkt eller en tjeneste. En merkevare er summen av assosiasjoner markedet har til bedriften eller deres produkter og tjenester. Merkevaren til bedriften defineres i stor grad av kundene, mens varemerket kan kontrolleres av bedriften og beskyttes juridisk.

Merkevare – handler om merkevarebygging 

En merkevare posisjoneres bevisst i markedet, og skapes av assosiasjonene kundene har til bedriften og produktene eller tjenestene som leveres. Det engelske ordet brand brukes ofte om bedriftens merkevare, og ordet branding brukes gjerne om aktiviteten merkevarebygging.

Ofte handler merkevarebygging om at man tillegger et symbol eller en logo bestemte verdier. Disse verdiene skal kundene kunne forbinde med den aktuelle bedriften som står bak. En sterk merkevare vil si at disse assosiasjonene er enhetlige, tydelige og positive.

For svake merkevarer gjelder det motsatte. Det er altså kundene som i realiteten bestemmer merkevaren, og som gir den verdi med sine assosiasjoner.

Fordi det krever tid og kostnader å bygge en sterk merkevare, er det viktig å beskytte de immaterielle verdiene (IP) som skal bygge oppunder merkevaren. . Det er her varemerket kommer inn i bildet. Bedriftens varemerker er nært knyttet til bedriftens merkevare.

Varemerker – kjennetegn som bedriften kan kontrollere

Mens en merkevare styres av kundenes oppfatninger, kan man i langt større grad få kontroll over bedriftens varemerker. Varemerker, kalt trademarks på engelsk, er kjennetegn som kan beskyttes juridisk i varemerkeregisteret.

Symbolet TM står for trademark, og brukes typisk om et varemerke som ikke nødvendigvis er registrert. Merket gir ikke beskyttelse, men er kun en indikasjon på at dette er å oppfatte som et varemerke i markedet.

Symbolet ® brukes om et registrert varemerke som er beskyttet juridisk.

Ord, slagord, ordkombinasjoner, logoer, tall og bokstaver (som akronymer eller forkortelser) og lyd kan beskyttes.

I tillegg kan kombinasjoner av ord og bokstaver, en figur eller en vares form, utstyr eller emballasje registreres som varemerker. For å oppnå beskyttelse må en varemerkesøknad innleveres.

Onsagers 1

Enhver bedrift bør beskytte varemerkene sine så langt det går. På den måten hindrer man at konkurrenter og eventuelle kopiprodusenter utnytter de gode assosiasjonene som din bedrift har opparbeidet seg i markedet.

Å bygge gode assosiasjoner til et varemerke ved hjelp av merkevarebygging tar tid og har stor verdi for en bedrift. Når en rettighetshaver har fått registrert et varemerke kan ingen andre bruke samme varemerke, eller et lignende merke det kan forveksles med, med mindre rettighetshaveren gir tillatelse.

Dermed innebærer registreringen i praksis at ingen andre kan bruke varemerket i kommersiell sammenheng innenfor det landet man har varemerkeregistrering i. Mens en merkevare styres av kundenes oppfatninger, kan man altså i langt større grad få kontroll over bedriftens varemerker.

Mens en merkevare styres av kundenes oppfatninger, kan man i langt større grad få kontroll over bedriftens varemerker.

Hvordan registrere et varemerke?

For å registrere et varemerke må du sende en søknad til Patentstyret. Ved å registrere bedriftens varemerke får du enerett til å bruke varemerket i kommersiell sammenheng, innenfor et geografisk område og for angitte varer og tjenester. Søknad om registrering av varemerke skal leveres skriftlig til Patentstyret, og må inkludere søkerens navn og adresse, en gjengivelse av merket og en liste over varene og tjenestene som merket søkes registrert for.

For å registrere et varemerke er det i tillegg visse krav å forholde seg til:

  • Varemerket må inneha en viss grad av originalitet og kunne gjengis grafisk.
  • Varemerket må skille seg fra eldre rettigheter, slik at det ikke oppstår forvekslingsfare.
  • Varemerket kan ikke registreres hvis det er beskrivende. Beskrivende varemerker angir forhold ved varen eller tjenestens art, form eller egenskaper.

Få hjelp med ditt varemerke

Patentbeskyttelse eller varemerkeregistrering?

Det er ikke bare begrepene merkevare og varemerke som kan forvirre enkelte. Mange tror også at det å ta patent på et navn er synonymt med varemerkeregistrering. Disse begrepene kan ikke brukes om hverandre. Å sikre eierskap til et grafisk kjennetegn kan kun gjøres med varemerkeregistrering. Patentbeskyttelse gis til tekniske løsninger.

Fordi patentbeskyttelse og varemerkeregistrering ikke er det samme, må man også følge ulike prosesser for å sende inn en patentsøknad og en varemerkesøknad.

For å oppnå patent på en teknisk løsning må man også sende søknad til Patentstyret. Søknaden må inneholde patentkrav, patentbeskrivelse og personlig informasjon om oppfinneren og eventuelt søkeren. Det er mulig å patentere deler av en teknologi eller prosess, eller sluttproduktet om dette er noe nytt.

Flere kriterier ligger til grunn når Patentstyret vurderer søknader om patent.

Ideen må være:

  • En konkret løsning på et teknisk problem.
  • En oppfinnelse er ny hvis det foreligger minst én reell teknisk forskjell fra andre patenter.
  • Den tekniske løsningen må kunne gjentas slik at man med sikkerhet oppnår samme resultat.
  • Løsningen må ha oppfinnelseshøyde. Det vil si at den tekniske løsningen må skille seg vesentlig fra det som tilhører teknikkens stand for å oppnå vern.

Få hjelp med varemerke- og patentsøknaden

Onsagers har både tekniske og juridiske eksperter. Vi hjelper deg gjerne med råd og strategi for varemerkeregistreringen og patentsøknaden.

Du kan ta kontakt via vårt kontaktskjema, eller direkte med en av våre konsulenter som er spesialisert på din bransje.

New call-to-action