Med en ny type pumpe til et skip. Skal du da patentbeskytte «et skip med en pumpe», eller «en pumpe på et skip?» Svaret bestemmer patentkvaliteten.

Kvaliteten på et patent er avgjørende for patentets verdi. For at et patent skal kunne få en god nok kvalitet, er det flere faktorer som spiller inn. Utover selve patentkravene, er samarbeidet mellom patentmyndighetene og patentrådgivere meget avgjørende.

 

Patentkvalitet dreier seg om innsikt

Når en kunde kommer til oss med en idé, starter vi alltid med å gjøre en overordnet gjennomgang av den IP-relaterte businessen. Det er viktig for oss å ha en forståelse for verdikjeden, og hvordan bedriften, så vel som ideen, er skrudd sammen.

I denne innledningsfasen, når det er snakk om mulige patentsøknader, er det viktig å foreta gode søk som avdekker det teknologiske landskapet og om det finnes noen tidligere patenter (også kalt «prior-art») som omfatter hele eller deler av kundens tekniske løsning. Onsagers’ tjeneste, «IP-sjekk», er et utmerket startpunkt for å få en oversikt over hvor skoen trykker, og en indikasjon på hvordan bedriftens IP-veikart burde se ut.

«Med et klart bilde av landskapet og hva som er unikt med kundens tekniske løsning, er det viktig å ta for seg ideen i sin helhet, og å se på de enkelte unike komponentene den består av.»

Ingeniørene i Onsagers’ bransjeteam er spesialister innen spesifikke fagområder, og har omfattende bransjeerfaring. De ønsker å forstå hvordan løsningen er skrudd sammen før de starter arbeidet med å skrive patentkrav. Når komponenter, samspill og tekniske effekt er kartlagt, lager de klare og konsise patentkrav. Dette er selve målet og kjernen til et solid patent.

Når man har gjort en god jobb med både kartleggingen og med definisjonen av den tekniske løsningen, er det viktig å ha et bevisst forhold til avgrensninger i patentkravene. Det er en fin balansegang mellom å unngå at patentkravene blir for generelle, slik at de ikke kan utfordres med «prior-art» eller blir for spesifikke, slik at konkurrenter kan designe seg rundt patentet.

En hovedregel er å heve blikket og å se tilbake på den innledende kartleggingen av bedriftens planer og virksomhetsområde, for så å utforme en strategisk og teknologibetinget avgrensing.

«Skal man beskytte et helt skip med en pumpe, eller en pumpe på et skip?» Det et viktig å være bevisst på nettopp dette, sier leder for Patentavdelingen, Lars-Fredrik Urang.

Hensikten med å stille spørsmålet om «pumpe/skip» eller «skip/pumpe», er å avdekke hva patentet skal benyttes til – og hvilken kommersiell sammenheng det skal inngå i. Det er stor forskjell på de to patentkravene, for eksempel om patentet skal brukes selv eller være et lisensobjekt. Det er derfor viktig i vår inneldende fase å avdekke hvilken rolle IP og patenter har i bedriftens forretningsvirksomhet, og sikre en klar strategi for utarbeidelse av patenter som passer til formålet og rollen til patentet.

 

Patentstyret kan bidra til økt patentkvalitet

I hele patentprosessen kan patentmyndighetene bidra til å øke kvaliteten på patenter. Det var nettopp dette som var spesielt viktige «takeaways» da vi nylig fikk besøk av patentmyndigheter fra bokstavelig talt hele verden. Les mer om besøket

Patentmyndighetene har en rolle som innvilgende myndighet, og i kraft av dette sitter de på viktige ressurser så vel som kunnskap om «best practice» for å sikre patentkvalitet. Som vi også la frem flere eksempler på ved besøket, er det mange måter hvor samarbeidet mellom det norske Patentstyret og patentrådgivere kan bidra til økt patentkvalitet. I hovedtrekk er det snakk om godt samarbeid i de ulike fasene av en patentprosess, fra hjelp til søk etter «prior art», grundighet ved behandling av søknad og hjelp ved innsigelser.

Spesielt viktig er det at Patentstyret gjør en grundig jobb med den første behandlingen, også kalt den første realitetsuttalelsen (også kalt «office action»), når de ser på en patentsøknad. Er arbeidet grundig i første tilbakemelding, med velbegrunnede innvendinger, unngår man mye frem og tilbake, som i tillegg til kvalitetsaspektet også sparer mye tid og ressurser hos alle parter i prosessen – og særlig hos kunden, som tross alt er den viktigste interessenten i denne prosessen.

 

Enklere og billigere patentprosess

Det er også etablert ny praksis fra patentmyndighetene de siste årene, som skal sikre mer kundetilpassede prosesser når man søker patent. Eksempler på slike prosessforbedringer er raskere patentbehandling med Patent prosecution highway, og en ordning i Norge hvor man unngår lange og kostbare ugyldighetssøknsmål i domstolene med administrativ overprøving.

I internasjonal sammenheng har det også kommet på plass flere ordninger som forenkler og gjør prosessen billigere for kunden. Det er blant annet opprettet et europeisk patentverk (EPO) som innebærer at søknader som er innlevert til EPO, kan innleveres (valideres) i flere land når søknaden har blitt godkjent til patent, uten at det er nødvendig å innlevere en søknad i hvert enkelt land innen EPO. Londonavtalen, som ble innført i Norge 1. januar 2015, medfører at det i de europeiske landene som har undertegnet avtalen, holder det å innlevere beskrivelsen på engelsk, tysk eller fransk, avhengig av hva det enkelte land krever, og en oversettelse av patentkravene til det lokale språket ved valideringen av det godkjente europeiske patentet.

Les mer om billigere søknadsprosess med Londonprotokollen.

 

Kunden i sentrum

Når man snakker patentprosess er det en lang og nitid prosess, som i Norge med norske Patenter i dag tar i snitt 3,0 år å gjennomføre. Da er det viktig å huske at det er kunden som betaler denne reisen. Patentkvalitet og godt samarbeid med myndighetene må derfor dreie seg om å gi kunden mest mulig patentkvalitet for minst mulig penger, noe vi også fremhevet i møtet med de internasjonale delegatene.

Onsagers jobber alltid for å sikre høyest mulig kvalitet på patentet og en mest mulig effektiv og rimelig prosess for kunden.

Våre bransjeteam jobber både teknisk og kommersielt, og vil levere i både et høykvalitetspatent på den ene siden og en best mulig plan om god kommersiell utnyttelse av ideen på den andre. Dette kan også innebære å velge andre veier til målet med sin tekniske løsning enn å patentere som publisering (å gjøre noe kjent uten å kreve vern for det) samt hemmelighold.

 

Samarbeid øker kvaliteten

Besøket fra patentmyndighetene var en gjensidig positiv erfaring, hvor vi innså hvor like utfordringer man har, og hvor nyttig det er å samarbeide og lære av hverandre. Initiativet fra WIPO i regi av det Norske Patentstyret, er slik vi ser det, et godt grep for å øke patentkvaliteten, og noe som kan styrke samarbeidet med patentmyndighetene internasjonalt.

Les mer om besøket vi fikk fra de internasjonale patentmyndighetene her.

Les mer om patent