Med den nye loven får autoriserte patentrådgivere vitnefritak overfor sine klienter i eventuelle rettssaker. Det gir større handlingsrom og kommer både patentsøker og patentrådgiver til gode.

Den nye loven inngår i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere). Lovendringen, som trådte i kraft 1.juli 2021, gjelder for autoriserte patentrådgivere hos Det europeiske patentverket (EPO). I Norge er det i dag 95 patentrådgivere, såkalte «European Patent Attorneys», med slik autorisasjon. 17 av disse er ansatt i Onsagers.

Denne lovendringen har det norske IP-rådgivningsmiljøet jobbet lenge for. For at IP-rådgiver skal kunne ivareta IP-eiers interesser, må man kunne ha en åpen og fortrolig kommunikasjon med sine klienter, sier Kari Simonsen, European Patent Attorney i Onsagers.

Åpenhet og fortrolighet gir større handlingsrom og er viktig for klientens trygghet både når det gjelder tidsbruk og muligheter i markedet. Den nye loven har ikke betydning for alminnelige regler om kjent teknikk og innsyn i publiserte patentsøknader og andre dokumenter hos Patentstyret.

 

Fjerner konkurranseulempe for norske patentrådgivere

Hensikten, skriver regjeringen, er å bedre vernet for kommunikasjon mellom klient og patentrådgiver i norsk rett. Med lovendringen fjernes det som tidligere var en konkurranseulempe for norske rådgivere, sammenlignet med rådgivere fra land der et slikt vern allerede eksisterte.

Uten dette vernet vil patentrådgivere ofte måtte involvere advokater i samhandling med klientene, for å unngå at informasjon kan bli brukt i en eventuell rettsak. Sammenlignet med vilkårene i andre land, gir dette en ulempe for norske patentrådgivere, fremhever Simonsen.

Det norske regelverket kommer med dette nærmere regelverket i de nordiske landene, samt i flere andre europeiske land. Det gir norske patentrådgivere mulighet til å konkurrere på samme vilkår som patentrådgivere i disse landene.

 

Arbeidet effektiviseres og kostnader reduseres  

Norske advokater har allerede et lignende vern i form av vitnefritak.

Ved å slippe å involvere advokater, effektiviseres arbeidet og man unngår et fordyrende ledd i patentprosessen, forklarer Simonsen.

Med den nye loven har norske, autoriserte patentrådgivere nå fått et særskilt vern mot å måtte oppgi fortrolig informasjon fra sine klienter i eventuelle rettssaker. Klientene kan dermed trygt gi informasjon til og motta rådgivning fra sine patentrådgivere.

New call-to-action