Når rettigheter skal etableres i internasjonale markeder med varierende holdninger og kultur for korrupsjon, er det viktig å ha et avklart forhold til compliance.

Olje- og gassektoren er en bransje hvor det har skjedd en rivende utvikling, fra oljeeventyret startet på norsk sokkel på slutten av sekstitallet og frem til i dag. Olje- og gassbransjen opererer med høye verdier, mange underleverandører og mye avansert teknologi. Derfor har de naturlig nok høyt fokus på sikkerhet i alle aspekter, og det aller meste av virksomheten er gjennomregulert. Compliance, eller regeletterlevelsen, er derfor svært viktig for både operatørene og leverandørene i norsk olje- og gassindustri.

Olje- og gassbransjen opererer med høye verdier, mange underleverandører og mye avansert teknologi, fremhever advokat Eirik Rødsand, leder for olje- og gassbransjeteamet i Onsagers.

Den norske olje- og gassbransjen har gjennom årenes løp utviklet svært avansert teknologi for å kunne utvinne olje og gass på norsk sokkel. Når denne teknologien skal brukes til å utvinne naturressurser utenfor norsk sokkel innebærer dette ofte compliance-utfordringer. Onsagers bistår en rekke internasjonale aktører innenfor olje- og gassektoren, hvor etablering og sikring av immaterielle rettigheter blir vårt bord, tydeliggjør Eirik Rødsand.

 

Vår oppskrift: Langsiktige partnerskap med en formell undertone

Problematikken rundt compliance kommer gjerne opp i forbindelse med operasjoner og etableringer i utlandet hvor man skal benytte nye lokale eller store internasjonale samarbeidspartnere.

Hvis selskapet opererer internasjonalt vil man oppleve varierende holdninger og kultur for regeletterlevelse, og i ytterste konsekvens også korrupsjon. Når vi skal etablere rettigheter i korrupsjonsutsatte land legger vi stor vekt på at våre agenter og partnere i disse landene er seriøse aktører som etterlever regelverket. Onsagers legger stor vekt på at våre kunder skal være sikre på at rettighetene blir etablert i henhold til gjeldende regelverk. Enkelte norske olje- og gasselskaper har også egne etiske retningslinjer og miljøkrav som også må forankres, for å sikre at det ikke tas noen snarveier som senere kan slå tilbake på våre kunder, forklarer Rødsand.

Onsagers har et stort nettverk av samarbeidspartnere i utlandet. Sytti års erfaring kommer også godt med, og vi har enda ikke opplevd tilfeller der vi har hatt problemer med våre utenlandske forbindelser når det kommer til compliance, forsikrer Rødsand.

Hovedregelen for å sikre seg compliance med nye lokale og internasjonale aktører er å operere med langsiktige og kjente samarbeidspartnere. Det sitter også i ryggmargen til våre norske kunder og våre internasjonale partnere når det gjelder å etterleve regler. Vi sikrer dette også i skriftlige avtaler som beskriver kundens krav, hvor våre samarbeidspartnere forplikter seg til å etterleve disse kravene, les: compliance.

Onsagers håndterer patent-, varemerke- og designrettigheter for kunder i over 150 forskjellige land og kjenner IP-bransjen svært godt. Vi går aldri inn i nye partnerskap med noen vi er usikre på, understreker Rødsand.

 

Ta Onsagers IP-Sjekk