Med grunnlag i en oversikt over bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom, utarbeides en IP-strategi som skal bidra med å sikre og styrke bedriftens konkurransesituasjon.

En IP-strategi kan kort oppsummeres som veikartet fra immaterielle ressurser til immaterielle verdier (IP). For mange bedrifter dreier det seg helt enkelt om hvordan de skal konvertere ansattes kompetanse til verdier på best mulig måte.

I praksis bidrar en strategi til gode beslutninger som leder i riktig retning mot et definert mål. I forretningsvirksomhet er målet oftest definert i en virksomhetsstrategi. En IP-strategi støtter oppunder denne overordnede strategien og inngår gjerne som et selvstendig element. IP-strategien tar for seg hvordan de immaterielle ressursene, som kunnskap, erfaring og systemer, kan forvaltes for å skape egnede immaterielle verdier som patenter, varemerker, know-how og så videre, som igjen kan konverteres til økonomisk verdi gjennom bedriftens forretningsmodell.

Kartlegge IP-posisjon og situasjonsanalyse

Ved utarbeiding av en IP-strategi, vil det være viktig å starte med en gjennomgang av bedriftens overordnede mål og strategi. Med utgangpunkt i forretningsplanen og virksomhetsstrategien, vil det være naturlig å kartlegge behovet for immaterielle ressurser, som kunnskap, erfaring, prosesser, endringsevne samt de immaterielle verdiene som selskapet allerede sitter på.

Hensikten med kartleggingen er å avdekke mulighetene for å skape immaterielle verdier som kan bidra til å nå bedriftens overordnede mål. Kartleggingen vil også kunne kaste lys over hvorvidt de immaterielle ressursene, slik som kunnskap og erfaring, er tilstrekkelig for å kunne skape de nødvendige immaterielle verdiene.

Kartlegge IP-muligheter og handlingsrom

Med en oversikt over forretningsplanen og behovet for immaterielle verdier, vil det være naturlig å se videre på de eksterne faktorene. Det første skrittet er å se på de immaterielle verdiene i en markeds- og bransjekontekst. Våre bransjeteam kan for eksempel utføre en kartlegging av rettighetslandskapet ved teknologiutvikling eller ta frem en oversikt over eksisterende varemerker innen bedriftens bransje.

Med oversikt over egne immaterielle verdier i en markedskontekst, kan bransjeteamet utarbeide en analyse for å illustrere handlingsrommet og mulighetene for dine fremtidige immaterielle verdier. Man vil da også kunne identifisere utfordringene ved etablering av IP-rettigheter.

Definere IP-mål og visjon

For at IP-strategien skal understøtte verdiskapningen, må en IP-strategi generere immaterielle verdier som er tilpasset forretningsmodellen og de overordnede målene. En viktig del av en IP-strategi er derfor å definere målene for frembringelse av immaterielle verdier. IP-målene vil senere kunne fungere som en god sytetest når man vurderer om utviklingen av immaterielle verdier er på linje med bedriftens overordnede mål.

Våre bransjeteam kjenner ulike bransjers generelle IP-utfordringer og hoveddrivere for vekst. Det finnes mange «verktøy» man kan bruke i en IP-strategi, og mål og visjon vil være med på å bestemme hvilke IP-strategiske virkemidler som best kan benyttes.

Utarbeide IP-strategi

Når det er etablert en oversikt over selskapets immaterielle verdier, satt i sammenheng med markedssituasjon og handlingsrom, vil våre bransjeteam utarbeide en IP-strategi sammen med kunden som er i tråd med forretningsplanen, definerte IP-mål og visjon. Det er først på dette stadiet at man fullt og helt kan definere bruk av riktig IP-verktøy for å sikre konkurranseposisjonen, som for eksempel patent-, varemerke- og/eller designbeskyttelse. Alternativer som hemmelighold kan også være riktig.

I den grad de immaterielle ressursene ligger utenfor bedriften, er det også viktig å vurdere i hvilken grad deres bidrag til immaterielle verdier skal sikres, for eksempel gjennom avtaler.

Implementering og videreutvikling

Implementering av IP-strategien vil involvere intern forankring og motivasjon for å kunne oppnå de definerte IP-målene. En implementering skal ideelt sett også innebære ambisjon om å bygge en sterk IP-kultur som aktivt fokuserer på IP-målene og IP-strategien for å bidra til immaterielle verdier som bedriften kan omsette gjennom forretningsplanen. Onsagers tilbyr en rekke tjenester for implementering og videreutvikling av IP-strategi for å bidra til at de immaterielle ressursene forvaltes best mulig.

Ta Onsagers IP-sjekk