Allerede før utviklingen av en app settes i gang, bør man avklare hvordan man best kan styre og kontrollere prosessen. Sørg for å ha en plan for hvordan du sikrer eierskap til de immaterielle verdiene som skapes i en app.

Markedet for mobilapplikasjoner (apper) har eksplodert, over fem millioner apper er nå tilgjengelige på de største distribusjonsplattformene til Apple og Google. Eier du en app i dette kompetitive markedet, er det viktig å ta riktige strategiske valg for å sikre avkastning av utviklingsinvesteringene, og for å ta eierskap til app-produktene.

Immaterielle verdier (IP) knyttet til din app

Verdien i en app er i stor grad knyttet opp mot immaterielle verdier (IP-verdier). Siden en app ikke er et fysisk produkt, men et dataprogram med minimal marginalkostnad, er kontrollen av en app i markedet uløselig knyttet til i om man har tatt eierskap til IP-verdiene i appen. I hvilken grad man kan sikre seg i dette landskapet er dermed avhengig av hva slags kunnskap man har om å utnytte IP strategisk.

Liten omsetning, høy verdi

De aller fleste apper er gratis å laste ned for brukerne. Inntjening av investeringer må derfor skje på andre måter enn via nedlastning. Verdien i en app ligger i å oppnå et antall brukere som er høyt nok til at nye muligheter for å tjene penger på åpner seg. Dette er for eksempel reklameinntekter, bygging av omdømme som kan overføres på andre produkter, forenkling av transaksjoner og som ledd i etablering av en plattform for å oppnå en nettverkseffekt.

Et eksempel på dette er mobilspillet Angry Birds som i 2013 oppnådde 350 millioner nedlastinger, men som kun hadde en omsetning på $100 millioner og et resultat på $48 millioner. Det meste av omsetningen kom fra salg av t-skjorter og leker og ikke fra selve appen. Selskapet ble verdsatt til $9 milliarder noe som gjenspeiler verdiene man så i brukerne og plattformen. (kilde: Dailytech.com)

Et annet eksempel er Wordfeud. I 2012 tjente skaperen Håkon Bertheussen etter eget utsagn 100 000 kroner dagen på denne appen. 60 % av disse inntektene kom fra reklame i gratisversjonen av spillet.

Som produsent av apper er det viktig å tenke strategisk så tidlig som mulig i prosessen ved utvikling av nye apper. Før du eller ditt selskap setter i gang utviklingen, og i alle fall før appen lanseres, er det hensiktsmessig å se på IP fra to ulike vinkler: først bør man orientere seg om andres IP i markedet, og deretter vurdere hvordan man ønsker å beskytte sin IP.

Skaff deg oversikt over lignende apper

Det er hensiktsmessig å skaffe seg oversikt over andres IP i markedet man ønsker seg inn på for å unngå feilinvesteringer. Har man en god idé til en app, bør man starte med å sjekke hvorvidt denne løsningen, eller tilsvarende løsninger, allerede finnes der ute. Dette kan gjøres ved å søke i varemerkeregistre, patentregistre, sjekke distribusjonsplattformer for apper og så videre. Dette kan man få hjelp til ved å kontakte profesjonelle IP-selskaper. Når det eventuelt avklares at ideen man har til en app ikke medfører inngrep i andres IP-rettigheter, kan man begynne å investere i utviklingen av appen med lavere risiko for at investeringen går tapt.

Ta grep for å sikre eierskap

Allerede før utviklingsprosessen igangsettes, bør man ta grep for å sikre IP-verdiene i appen.[tweetthis]Allerede før utviklingsprosessen igangsettes, bør man ta grep for å sikre IP-verdiene i appen.[/tweetthis]

For det første bør man som selskap sikre at selve idéen bak appen tilhører selskapet, og ikke noen enkeltperson eller gruppe som er involvert i utviklingen. Dette kan gjøres med en kontrakt der rettighetene til appen overføres fra appens opphavsperson til selskapet før utviklingen settes i gang. Dette gjelder både når opphavspersonen er ansatt i selskapet, eller for eksempel er innleid i et prosjekt for utvikling av appen.

For det andre bør man kontinuerlig dokumentere utviklingsprosessen i forhold til hvem som bidrar med hva. Dette er for å sikre og kunne dokumentere at all innovasjon som skjer i prosjektet er selskapets eiendom. I tillegg er det viktig å dokumentere alle effekter appens funksjon fører til, både fysiske og digitale, fordi dette danner grunnlag for vurdering av hvilken type IP-beskyttelse som er mulig å skaffe for appen, for eksempel om appen er patenterbar eller ikke.

Sikre varemerket og skjermikonet

Uansett om man utvikler apper innenfor rammene av et stort eller lite selskap, er det nyttig å ta utgangspunkt i en varemerkestrategi som et første trinn. Når navn og eventuelt logo for appen er bestemt, kan disse beskyttes ved å registrere et varemerke. Dette er en forholdsvis rimelig beskyttelse som gir deg rett til å hindre andre i å benytte samme navn og logo for det samme produktet i ditt marked. I en viss grad gir et varemerke også mulighet til å hindre konkurrenter i å legge seg for tett opptil ditt navn og logo dersom din app skulle bli en suksess.

Et ressursspørsmål

I vurderingen av strategiske valg for beskyttelse av egen IP, er det noen momenter som er av større betydning enn andre. For det første er friheten til å ta de valgene man ønsker begrenset i forhold til hvilket utgangspunkt man har som selskap. Det er ikke til å underslå at for eksempel full patentbeskyttelse av en app i hele det potensielle, globale markedet er en kostnadskrevende affære. Dermed er kanskje ikke denne løsningen alltid like aktuell for små oppstartsbedrifter med en god idé.

Tilgang på kapital vil også være avgjørende for i hvilken grad man er rede til, eller har muligheten til, å hevde sine IP-rettigheter dersom de blir overtrådt av konkurrenter. Rettslig forfølgelse av inngrep i egne IP-rettigheter er både tid- og kostnadskrevende, og som et lite selskap er dette ofte helt utelukket. Dersom et stort selskap kopierer appen din og lanserer den som sin egen, kan du som et lite selskap ofte ha lite å stille opp med, på tross av at du har sikret deg gode rettigheter.

Timing og levetid

Som lite selskap er man imidlertid ikke helt utelukket fra å benytte patentsystemet strategisk, tvert imot. Dersom man har utviklet en app som man antar tilfredsstiller kriteriene for patentering, og man har tro på appen i et større marked, kan man forholdsvis rimelig sikre seg rettighetene i flere markeder. I patentsystemet finnes det gode muligheter til å skyve de store kostnadene foran seg i flere år. Med en tidlig planlagt exit kan disse kostnadene skyves over på en eventuell kjøper av appen, eller man kan benytte en innlevert patentsøknad som aktiva i prosessen med å skaffe investorer eller venture-kapital.

Et annet viktig moment i valg av aktuell IP-strategi, er forventet levetid for appen i markedet. Generelt kan man si at jo kortere forventet levetid, jo mindre aktuelt er det med en strategi som innebærer patentering, da et eventuelt patent ikke vil foreligge før appen for lengst er avleggs. Unntaket er hvis elementer i appen er av en slik art at de vil kunne ha verdi i senere generasjoner av apper, både egne og eventuelt andres.

Velg riktig beskyttelse

Graden av teknologisk nyvinning vil generelt ikke hindre deg i å ta ut varemerke på appen, men vil være en begrensning for hvorvidt en patentstrategi er aktuelt, fordi et patent kun vil bli meddelt dersom det dreier seg om noe helt nytt og noe som er tilstrekkelig forskjellig fra eksisterende løsninger. En app som har samme funksjon som andre eksisterende apper, vil dermed ofte kunne beskyttes med varemerke, men sannsynligvis ikke med patent.

Onsagers60

For en kort gjennomgang av hvilke IP-verktøy som er mest aktuelle i app-sammenheng, se denne gjennomgangen: IP-beskyttelse av apper

Beskytt det som gir verdi for selskapet

På hvilken måte appen inngår i forretningsmodellen er også avgjørende for strategisk valg av aktuell IP-beskyttelse. For eksempel kan man utvikle en app der man ser for seg at inntektene skal komme fra nedlastningslisenser via for eksempel Apple App Store eller Google Play. Her vil et varemerke på navn og logo være avgjørende for å sikre sin posisjon og gjenkjenning i markedet.

En annen mulighet er å utvikle apper som forenkler transaksjoner innenfor et lukket system hvor man allerede kontrollerer transaksjonen på annen måte. Eksempler på dette er DNB sin app «Vipps» for overføring av penger, eller «RuterBillett» for kjøp av billetter innenfor Ruter sitt system. I disse tilfellene er det ikke nedlastningslisenser som gir verdi for selskapet, men appens funksjon i forenkling av transaksjoner. Både Ruter og DNB kontrollerer selv hvilke apper som tillates å utføre transaksjonene i sitt system, og dette gjør at strategisk valg av IP-beskyttelse er ulikt det første eksempelet ovenfor.

Vi kan hjelpe

Gjennomgangen ovenfor er ikke ment å fremstå som en uttømmende liste over momenter som er viktige i en vurdering av IP-strategi for appen du eller ditt selskap utvikler. Den er ment som en kort oversikt over noen viktige valg man må ta for best mulig å sikre avkastning på sine investeringer som deltager i app-markedet. Hver enkelt app vil kreve en uavhengig vurdering i lys av det som er gjengitt ovenfor, i tillegg til andre eventuelle elementer som kan påvirke valget av IP-strategi. Våre rådgivere kan bidra med å vurdere nærmere hva som er den beste og minst ressurskrevende IP-strategien for din app.

Ta Onsagers IP-sjekk