Fiskerinæringen og havbruksnæringen har ulike tilnærminger til råvarer og innovasjon. Fiskeri har tradisjonelt vært lite innovativ, men med økt konkurranse blir det nødvendig å utvikle nye og bærekraftige metoder. Havbruk er en nyere og mer teknologi- og innovasjonsdrevet. For begge næringer er det viktig å ha eierskap til egen teknologi og IP.

Fiskerinæringen er en moden bransje under sterkt prispress. Et sentralt mål for bransjen er å fiske mer effektivt, samtidig som utfordrende miljøkrav må overholdes. Europeiske fiskere utfordres av lavere priser i andre deler av verden, samtidig som fiskebestandene, og dermed kvotene, minker. Aktører som finner nye, innovative løsninger får en klar fordel i et vanskelig marked.

Den fiskeribaserte verdikjeden er preget av lite innovasjon og stor konkurranse, og inkluderer:

  • Fangstleddet
  • Fiskeforedling (basert på villfisk/skalldyr/skjell)
  • Eksport-/handelsleddet
  • Leverandører av tjenester og utstyr til de ulike delene av verdikjeden

I motsetning til fiskerinæringen, er havbruksnæringen en relativt ny næring hvor det innoveres mye. Den havbruksbaserte verdikjeden inkluderer:

  • Avl, settefisk, matfisk og fiskeforedling (basert på oppdrettsfisk og -skalldyr)
  • Eksport-/handelsleddet
  • Leverandører av varer og tjenester til de ulike delene av verdikjeden

For begge gruppene er det viktig å eie egen teknologi og egne varemerker. Når det er sagt, vil strategiene for de to næringene ofte være ulike grunnet forskjellige forutsetninger.

 

Strategisk tilnærming til IP innen havbruk og fiskeri

Når en aktør innenfor havbruk- og fiskeribransjen utformer sin forretningsstrategi, bør den inneholde en detaljert plan for hvordan verdiene i selskapet skal forvaltes og videreutvikles. Det er viktig å ha full oversikt over bedriftens fulle IP-potensial.

Les mer om havbruksnæringens utfordringer og muligheter i utlandet

Onsagers’ bransjeteam innen Havbruk og Fiskeri har solid erfaring, og kan bistå din bedrift med å bygge en solid IP-strategi som fremmer innovasjon og konkurransekraft i en utsatt næring.

Les mer om IP-strategi

 

Etablere rettigheter til utviklingen innen havbruk og fiskeri

I en næring med behov for å investere i innovasjon vil en god IP-strategi være avgjørende. En omfattende satsing på forskning og utvikling kan være kostbart og risikofylt, særlig i bransjer der introduksjon av ny teknologi fordrer høye etableringskostnader. Enten man vil patentere et konsept, eller beskytte varemerke og/eller design, skal det legges til grunn en helhetlig strategi som tar høyde for bedriftens tids-, endrings- og kostnadsperspektiv. Gjennom å beskytte bedriftens rettigheter øker sannsynlighet for at FoU-investeringene gir god avkastning.

Onsagers går ofte inn i en tidlig fase for å sikre hele beskyttelsesprosessen, samt bistå i å velge rett strategi slik at man etablerer et langsiktig partnerskap hvor Onsagers overvåker, forvalter og forsvarer IP-porteføljen.

Selv om patent ofte sikrer rettighetene til kjernen i et konsept, vil varemerkebeskyttelse være en viktig sikring av konseptets markedstilgang, og samtidig heve inngangsbarrierene for nye konkurrenter i markedet.

Varemerkebeskyttelsen vil i tillegg beskytte den goodwill som konseptet opparbeider seg i markedet, også utover patentets levetid. Dersom man skal investere i patentbeskyttelse vil de fleste bedrifter også nyte godt av å sikre arbeidet som nedlegges for å bygge varemerke til en merkevare. Full beskyttelse sikrer et optimalt utgangspunkt for levedyktigheten for den fremtidige rettigheten som erverves i et patent.

I tillegg til patent- og varemerkebeskyttelse bør bedriftens immaterielle kapital, interne dokumenter og generell fagkunnskap bli ivaretatt i IP-strategien, da dette kan være viktige ledd når det gjelder å oppdage innovative løsninger.

Les mer om etablering av rettigheter

 

IP-ledelse for bedre kontroll

Onsagers tilbyr et tett samarbeid med bedrifter og virksomheter for å sikre at deres IP-strategi utgjør en del av forretningsstrategien. Analyser som identifiserer rettigheter som bør beskyttes og avklarer handlingsrom er nyttige verktøy i denne prosessen. Eksempler på slike analyser er IP due diligence (kartlegging av rettighetene til bedriften), Patent Landscaping (bli kjent med patentlandskapet) og Freedom-to-Operate (finn ditt handlingsrom med en handlingsromsanalyse). Onsagers utarbeider slike analyser i dialog med kunden slik at resultatet blir relevant og treffsikkert. Resultatet av analysen(e) brukes i det videre arbeidet med å bestemme den mest hensiktsmessige IP-strategien for din bedrift.

Les mer om IP-strategi