Alle som innoverer og finner opp nye tekniske løsninger vil på et tidspunkt trenge å kommunisere ideen sin til andre, som oftest enten til potensielle investorer eller samarbeidspartnere. Innspill og ekspertise utenfra kan forbedre oppfinnelser. Slike forretningshemmeligheter sikres så de ikke kommer på avveie. I slike tilfeller er en NDA et godt verktøy. Man kan også kalle det en fortrolighetsavtale, konfidensialitetsavtale eller taushetserklæring.

Hva er en NDA, fortrolighetsavtale eller taushetserklæring?

NDA står for non-disclosure agreement. Det er en avtale som har som formål å sørge for at forretningsmessige forhold og -hemmeligheter forblir hemmelige, og ikke blir avslørt. På norsk kaller vi det gjerne fortrolighetsavtale, konfidensialitetsavtale eller taushetserklæring, men formålet er det samme – det er en avtale som forplikter mottakeren av informasjonen å hemmeligholde informasjonen.

Akkurat som på norsk, finnes det på engelsk flere uttrykk for slike avtaler: Det nevnte non-disclosure agreement (NDA), confidentiality agreement (CA), confidential disclosure agreement (CDA), proprietary information agreement (PIA) og secrecy agreement (SA) er noen av uttrykkene som er i bruk.

I denne artikkelen bruker vi heretter uttrykkene NDA, konfidensialitetsavtale og fortrolighetsavtale som synonymer og om hverandre.

Hvorfor bruke en fortrolighetsavtale eller NDA?

En fortrolighetsavtale (NDA) er ment å beskytte oppfinneren ved å definere visse opplysninger som fortrolige, og på den måten beskytte oppfinnelsen eller det sensitive innholdet fra å gjøres kjent. Det er en avtale der mottaker av informasjon forplikter seg til å ikke spre informasjonen.

En NDA reduserer dermed risikoen for at den fortrolige informasjonen blir gjort offentlig kjent. En skriftlig fortrolighetsavtale kan også gjøre det lettere å forfølge avtalebrudd i etterkant.

En fortrolighetsavtale er et sentralt verktøy i de tilfellene man skal søke patent, også på et senere tidspunkt. For å oppnå patent må den beskrevne teknologien i patentsøknaden være ny, altså ikke være allment kjent fra før. Ikke noe sted.

Publisering av en teknologi anses som allment kjent ved for eksempel en liten avsløring av teknologien i et foredrag eller en ubetenksom formulering i et intervju. Dersom teknologien anses som publisert, kan det være nok til at patentsøknaden avvises fordi oppfinnelsen ikke anses som ny. Manglende patentbeskyttelse kan få alvorlige konsekvenser for forretningsdriften og -strategien.

En NDA eller fortrolighetsavtale har også nytteverdi for teknologi som ikke skal patenteres, men der hvor teknologien må bevares hemmelig av forretningsmessige og/eller konkurransemessige grunner, typisk i en periode frem til lansering av et produkt.

En NDA er også essensielt dersom man skal bevare oppfinnelsen som en forretningshemmelighet.

Flere grunner til å bruke en NDA/fortrolighetsavtale

Det er flere grunner til å bruke en NDA eller fortrolighetsavtale:

  • Tillit og samarbeid: Ved å inngå en NDA (fortrolighetsavtale) viser oppfinneren at han tar beskyttelsen av sin immaterielle verdier alvorlig. Dette er egnet til å inngi tillit hos potensielle partnere og legge grunnlaget for en mer åpen og givende samarbeidsprosess, ved at begge parters interesser blir ivaretatt.
  • Stimulerer innovasjon og utvikling: Ved at begge parter kan diskutere sin innovasjon med hverandre under en forpliktelse av å hemmeligholde hverandres innovasjon, kan dette føre til synergier og samarbeid som igjen fører til ytterligere innovasjon og forbedringer.
  • Sikrer konkurransefortrinn: Ved å bruke en NDA kan oppfinneren trygge konkurransefortrinnene sine ved å forhindre at viktig informasjon om oppfinnelsen lekker ut til konkurrenter eller andre uautoriserte parter. Dette kan være avgjørende for å ta eller opprettholde en ledende posisjon i markedet, samt bevare teknologi som en forretningshemmelighet.

Slik bruker du malen for NDA (fortrolighetsavtale)

Vi i Onsagers har utviklet en mal for NDA/fortrolighetsavtaler, og denne kan enkelt lastes ned lengre ned. Den er ment brukt for å få de viktigste formuleringene på plass, mens annen informasjon fylles ut etter behov. Opplysninger som [Firmanavn] og lignende erstattes med de aktuelle opplysningene i hvert tilfelle.

Dokumentet er laget i Microsoft Word-format.

Ved å fylle ut enkel kontaktinformasjon på nedlastingssiden, får du tilgang til å laste ned malen, som så legger seg lokalt på din maskin og kan redigeres derfra.

Vil en NDA sikre hemmeligheter etter forretningshemmelighets- eller patentlovgivningen?

I Norge har vi en egen lov om vern av forretningshemmeligheter, og den stiller visse krav til beskyttelse av opplysninger for at de skal kunne regnes som forretningshemmeligheter. Blant annet må det være truffet «rimelige tiltak for å holde (opplysningene) hemmelige.»

Onsagers’ mal er utformet for å bidra til at de nevnte, rimelige tiltakene er truffet. Malen oppfyller kravene som utgår fra forretningshemmelighetsloven og patentloven med tilhørende forskrifter og regelverk satt av Patentstyret for å sikre best mulig beskyttelse av oppfinnelse eller forretningshemmeligheter.

Selv om visse opplysninger deles med en engere krets gjennom en NDA, regnes ikke opplysningene som offentliggjort eller allment tilgjengelig.

En mal for NDA eller fortrolighetsavtale erstatter selvsagt heller ikke en god rådgiver med innsikt i kravene til forretningshemmeligheter eller som stilles i en patentprosess.

New call-to-action