På én generasjon har Kina blitt en ledende kraft innen innovasjon. Kina har en bevisst IP-strategi og er i førersetet på publisering av nye patenter.

Kina har i dag en bevisst IP-strategi og sitter i førersetet innen patentering av ny teknologi. Kina har hatt en rivende økonomisk vekst. I perioden fra Kina begynte å åpne dørene for utenlandske investorer i 1978 til 2012, har Kinas bruttonasjonalprodukt vokst fra $150 milliarder til $8’227 milliarder (se figur 1).

Figur 1: Kinas bruttonasjonalprodukt i perioden 1978 – 2012.
Kilde: http://blogs.hbr.org/2013/11/chinas-economy-in-six-charts/

 

Bare på én generasjon har Kina altså gått fra å være et lukket land i en økonomisk bakevje til en økonomisk stormakt. Etter en omfattende restrukturering av sine FoU- og innovasjonsprosesser, kan Kina nå anses å være et foregangsland innen teknologisk utvikling. Likevel er det fortsatt skepsis i markedet til å gjøre business i Kina, mye på grunn av frykt for utilbørlige markedshindringer fra kinesiske myndigheter samt frykt for krenkelse av deres intellektuelle verdier (IP). Men å holde seg borte fra det kinesiske markedet medfører at man ikke vil være en del av den rivende teknologiske utviklingen i Kina.

Onsagers har sett at man i Kina de siste årene har hatt en eksponentiell utvikling på innovasjon i flere bransjer. Dette kan man spesielt se på antall publiserte patentsøknader med opprinnelse fra Kina.

 

Eksempel fra maritim næring

Et eksempel på en nisje innen maritim teknologi der bruk av patent som strategisk virkemiddel har vært sterkt økende de siste fem årene, er innovasjon rundt bruk av elektriske drevne fremdriftssystemer i fartøy. Når man ser nærmere på hvilke land patentsøknader relatert til elektrisk fremdrift av fartøy stammer fra, er det tre land som skiller seg ut: Kina, Japan og USA. Antallet i hvert av disse landene er vist på figur 2 for perioden 1995 til 2012.

Figur 2: Antall innleveringer av patentsøknader innen elektrisk drift av fartøy som funksjon av tidligste innleveringsår, fordelt på de mest aktive landene. (Kina = gul,  Japan = beige, USA =orange)

 

Fra figur 2 kan man videre slå fast at en stor grad av økningen av innleverte patentsøknader som vi ser på global skala har sitt opphav fra en svært markant økning av patentsøknader opprinnelig innlevert i Kina.

Dersom man gjennomfører liknende analyse i andre tekniske felt innen den maritime bransjen vil man finne samme trend; at flere og flere aktører velger å beskytte sine ideer. Og vi ser ingen grunn til at denne utviklingen ikke vil fortsette også de neste årene, særlig hvis land som Kina fortsetter å ha et høyt fokus på registrering av sine immaterielle rettigheter. Patentering er altså en realitet som hver enkel aktør innen maritim bransje må forholde seg til.

Eksemplet viser med stor tydelighet at Kina er (og høyst sannsynlig vil forbli) et kommersielt viktig land innen elektriske fremdriftssystemer, og dette faktum bør en bedrift ta hensyn til ved utforming av en forretningsstrategi.

Videre kan man ut fra figur 2 trekke den slutning at teknologien rundt elektriske motorer for fartøy er i sterk utvikling, med alle de muligheter og fallgruver dette gir.

En oversikt over patentrettighetene i bransjen er med andre ord svært viktig for å kunne lykkes, og Onsagers kan bistå i å skaffe en slik oversikt.

Ta Onsagers IP-Sjekk