«Never let a good crisis go to waste» var innledende sitat til årets SSV-konferanse. Næringen satser videre på standardisering, best practice og Big Data.

I likhet med årsmøtet for olje og gass i Norsk Industri var det både godt oppmøte og generelt høy optimisme på Subsea Valley Conference 2015. I bransjen er det en generell enighet om at det kommer en nedgang nå, men fra rundt 2017 mener man at ting vil ta seg opp igjen. Preben Strøm, managing director i Subsea Valley (SSV), innledet konferansen med et velkjent og passende sitat:

«Never let a good crisis go to waste»

Subsea-markedet er nemlig forventet å øke fremover, selv om det for tiden er en lav oljepris, og avisene kan gi inntrykk av at det pågår en større krise enn det som faktisk er tilfelle. De som posisjonerer seg riktig nå har en gyllen mulighet til å lære mer og fornye seg, slik at de kan gjøre nytte av mulighetene når vinden etterhvert snur.

 

Enklere og bedre med innovasjon

Selv om flere selskaper understreker at de startet med økt fokus på kostnadskutt og effektivisering allerede rundt 2010, gjør oljeprisfallet behovet for omstilling mer tydelig enn noen gang. Kostnadsutviklingen frem til dags dato vil ikke være bærekraftig fremover. Flere foredragsholdere påpekte at man kanskje har hatt en tendens til å konstruere avanserte løsninger som ikke nødvendigvis gir økt verdi tilbake (såkalt «gold plating»).

Løsninger bør være både enkle og funksjonelle, og altså ikke mer kompliserte enn nødvendig. Innen utvinning av olje fra skifer har de forskjellige aktørene vært flinke til å ta i bruk nye løsninger som har økt effektiviteten av hver enkelt rigg, i tillegg til å øke produktiviteten fra hver brønn. Denne innovasjonen legges frem som mye av forklaringen på at det blir produsert langt mer olje og gass i Nord-Amerika nå enn for få år siden.

Samtidig er det ikke mulig å komme unna at mye av kostnadskuttene blir tatt ved nedbemanninger. På dette punktet var imidlertid konsensus helt klar blant bransjeaktørene; man må passe på å beholde kompetansen selv om man kutter, ellers mister man mye som ikke lett kan bygges opp igjen når markedet snur.

 

Ta lærdom fra andre

Et annet viktig tiltak som mange var opptatt av – både deltakere og foredragsholdere – var viktigheten av å se til andre bransjer for lærdom. Blant annet påpekte Martin Tiffen fra TOTAL at både forsvars- og flyindustrien har mye som subsea-aktører kan dra nytte av. Dette er eksempler på bransjer som har stått overfor flere av de samme utfordringene som man finner på havbunnen, for eksempel høye krav til ytelse og evne til å tåle ekstreme påkjenninger. Slike utfordringer har blant annet ført til sterkere og lettere komposittmaterialer samt nye måter å designe konstruksjoner på. Mye av dette kan overføres til subsea-systemer.

Flyindustrien er også et godt eksempel på en bransje som har kommet svært langt når det gjelder standardisering av komponenter, noe som var et annet hett tema på årets SSV-konferanse. Muligheten til å kunne bytte ut deler og komponenter fra forskjellige leverandører, ved å ha standardiserte grensesnitt og tilkoblingspunkter, er noe som alle kan komme til å tjene på fremover.

Les mer om å behold rettigheter ved samarbeid her

 

Standardisering for økt konkurranse

Standardisering handler blant annet om at utstyr fra leverandørene skal være interoperatibelt – at det for eksempel skal gå an å bytte ut en pumpe fra en leverandør med en pumpe fra en annen. Her er det imidlertid en lang vei å gå, og det var stort sett enighet på konferansen om at operatørene har et stort ansvar for å lede an. Det er disse som kjøper inn fra leverandørene, og flere mente at blant andre Statoil burde være en pådriver i dette arbeidet.

Mangelen på felles standarder bidrar til at prosjekter blir mer kompliserte og dyrere enn de behøver å være, og er følgelig kostnadsdrivende for utstyr som bunnrammer og andre subseasystemer. Med standarder på plass vil trolig systemer bli billigere, noe som gjør det mer sannsynlig at de blir brukt på flere felt, dermed blir «kaken» større for alle.

Det er ikke dermed sagt at alle til slutt skal levere samme teknologi: for eksempel kan leverandørenes pumpeløsninger være proprietære, mens koblinger og plassering av utløp og innløp er standardisert.

Standardisering handler også om de operatørspesifikke kravene som kan variere kraftig – noe som ofte medfører økte kostnader hos mange leverandører.

Så lenge hver og en leverandør mener at deres løsninger er best, kan det synes vanskelig å få dem til å samle seg om en standard, men de første skrittene tas nå. Blant annet har DNV GL satt i gang et Joint Industry Project for standardisering innen subsea. Dette prosjektet sikter på å først dra inn operatørene, og deretter leverandørene. I slike prosesser er det viktig for leverandørene både å være med og å være aktive, for ikke å risikere at ens egne løsninger ikke blir tatt hensyn til.

Vi i Onsagers’ bransjeteam for olje og gass opplever at initiativene innen næringen er godt timet og at de kan være med på å stimulere til økt innovasjon og videreutvikling i en bransje som er avhengig av mer effektive løsninger for å gi en mer bærekraftig framtid.

Med mer omforent retning og nye avtaler om NORSOK-standarder, som også kan omfatte Norges Rederiforbund, vil man kanskje se at bransjen vil få reelle kostnadsreduksjoner og åpne mer opp for økt konkurranse i markedet ved «å gi begrensninger for varianter for å hindre et unødvendig stort antall av systemer, grensesnitt og komponenter» (ref. Stadardiseringsmålsetting pnkt 4.3( j). Målet med arbeidet med NORDSOK-standarder er at felles standarder og metodikk skal bidra til kostnadsreduksjoner, lik praksis og økt konkurransekraft for norske bedrifter.

Les mer om den nye NORSOK-avtalen her

 

Ser fremover med Big Data

Mens både innovasjon, forenkling og standardisering er viktige trender for subsea-bransjen akkurat nå, er det også mange som har fått opp øynene for Big Data. Viktor Mayer-Schönberger, professor ved Oxford University, holdt et svært spennende foredrag om nettopp dette.

Mayer-Schönberger viste til at USAs helsespesialsiter i Center for Disease Control følger med på utbredelsen av influensa i landet, og alle leger er pliktige til å rapportere hvert eneste tilfelle av sykdommen dit. Likevel er det en forsinkelse på et par uker fra oppstått tilfelle til kartlegging. Googles analytikere klarte til sammenlikning å følge utbredelsen med tilnærmet lik presisjon i sanntid, kun basert på hva folk rundt omkring søkte på.

Dette kan være nyttig for subsea-aktører også, om enn ikke for sporing av influensa. Big Data kan benyttes i en rekke sammenhenger, som i forbedret overvåkning av utstyr og mer effektiv logistikk.

 

Subsea skal vokse ute

Subsea-markedet ligger heller ikke bare i Nordsjøen og Barentshavet, og på årets SSV-konferanse ble vi minnet om at det også foregår mye norsk subsea-aktivitet blant annet utenfor Afrikas kyst og i Brasil. Som mange andre steder vil subsea-systemer trolig fortsette å ta en større del av utbyggingen der.

Les mer om oljenæringen utsikter her

Det ligger mye olje igjen under verdens havbunner, og selv om vi beregner inn en solid utbygging av fornybar energi, vil forsyningen av olje og gass de neste årene slite med å holde tritt med etterspørselen.

Med både lyse utsikter for markedet et par år fra nå, større fokus på innovasjon og fornyelse, muligheten til økt standardisering og større forståelse for Big Data, er det ikke til å undres over at optimismen råder – tross alt.

«The bottom of the ocean is not a dark place – but a bright subsea future», Aker Solutions’ CEO, Luis Araujo

 

Ta Onsagers IP-Sjekk