Enten forretningsideer er bygget på en visjon eller tilbyr en ny teknisk forbedring, er det alltid lettere å lykkes om man har en IP-beskyttelse i hånden.

Oppstartsbedrifter innen fornybar energi opplever ofte utfordringer knyttet til å finne investorer, siden de ofte har høye engangskostnader og det er stor usikkerhet involvert i slike investeringer. I mange tilfeller er det behov for støtte fra både myndigheter og privat sektor for å få realisert ideene.

For å få med investorer og partnere på laget er det viktig å ha en håndfast verdi i selskapet, i form av en etablert rettighet – for eksempel et patent.

Etter vår erfaring er det å etablere IP-rettigheter på sine ideer en forutsetning for å kunne realisere dem, uansett hvor altruistisk visjonen som ligger i bunnen er. Med IP-beskyttelse av konseptet blir man tatt mer på alvor, og da gjelder det bare å lande en gjennomtenkt forretningsmodell som ikke går på akkord med visjonen, sier Kristoffer Weltzien. Han er advokat og leder for Onsagers’ fornybar energi og miljø-bransjeteam.

 

Tenker på miljøet

Den fornybare energibransjen bygger ofte på grunnprinsipper om miljøhensyn, og har ofte en altruistisk visjon. Som i de fleste andre bransjer er det stor variasjon i hvor flinke og hvor opptatt disse miljøene er av IP-strategi. Noen ganger kan miljøhensyn være med å påvirke hvilke valg man tar med hensyn til både valg av beskyttelse og forretningsmodell. Noen har en visjon som legger klare føringer for forretningsmodellen, og dette kan ligge både hos gründerne og hos investorene. Andre har rent kommersielle motiver.

Våre kunder innen fornybar energi har som regel i hovedsak et teknologifokus, og er mindre opptatt av etablering av rettigheter med påfølgende forretningsmodell. Våre bransjeteam, som består av både ingeniører og jurister, bidrar til å omsette deres tekniske ideer til en IP-strategi som skal bli en naturlig del av forretningsstrategien for øvrig, sier Weltzien.

 

Bygger videre på etablert teknologi

De nye tjenestene og produktene som utvikles innen fornybar energi bygger ofte på kjent og allerede patentert teknologi, for eksempel fra offshorebransjen, som enten kombineres med ny teknologi eller brukes på nye måter. Aktører som har et slikt utgangspunkt for sine innovasjonsprosesser må kanskje bygge sin forretningsmodell basert på andres teknologi. Da trengs det nøye kartlegging av hvilke rettigheter som gjelder, om egen teknikk kan patenteres, om man har mulighet til å erverve rettigheter til kjent teknologi eller om man må gå inn i lisensforhandlinger. Partnerskap eller andre former for samarbeid kan ofte være nøkkelen for å lykkes.

Mange patenter innen fornybar energi dreier seg om å kombinere en kjent patentert løsning på en ny kreativ måte, som gir en ny «teknisk effekt». Det er mange som ikke vet at ny anvendelse av kjent teknologi, som gir en ny, ikke beskyttet effekt, kan patenteres og være grunnlaget for et gullegg, sier Weltzien.

 

Konseptbeskyttelse av visjon

Når ideen til en bedrift primært er basert på en visjon, er dette utfordrende å dra videre til investorer. Det dreier seg ofte om å sette seg ned og plukke fra hverandre konseptet, og bygge opp en konseptbeskyttelse. Vi snakker da en «beskyttelsespakke» som vurderes med hele vår verktøykasse som IP-rådgivere. Vårt bransjeteam innen fornybar energi og miljø vil da sikre at ingeniører ser på det tekniske aspektet, mens våre jurister ser på den totale beskyttelsespakken i tillegg til det vern man får av blant annet opphavsretten og markedsføringsloven.

Det er verdt å merke seg at spennet innen fornybar energi, når det gjelder forretningsideer, er meget bredt. Det kan omhandle alt fra beskyttelse av en ny måte å vinkle et tannhjul i en vindmøtte for økt effekt, til store visjoner som må konseptbeskyttes, forklarer Weltzien.

 

Få oversikt over dine muligheter

For å kunne legge en god IP-strategi for en slik konseptbeskyttelse, må det gjøres analyser av markedet og teknologien man skal inn i. Dette vil være et naturlig første steg når man har fått oversikt over de ulike elementene som man har ambisjoner om å etablere rettigheter til.

I og med at fornybar energi er preget av konvergerende teknologi, er det ofte snakk om bruk av teknologi fra flere ulike tekniske segmenter, noe som gjør kartleggingen kompleks. I Onsagers’ bransjeteam innen fornybar energi og miljø finner man derfor bred kompetanse innen både mekanikk, kjemi, fysikk og biotek, i tillegg til juridisk tyngde.

Vi lager gjerne landskapsanalyser der vi kartlegger patentlandskapet for enkeltmarkeder, eller helt ut i det globale hvis det er nødvendig. Dette gir en oversikt over patenter av betydning for handlingsrommet rundt en spesiell teknologi, og kan også bidra til at man ikke begynner å gjøre forretninger i et nytt marked med et patentinngrep, fortsetter Weltzien.

 

Patentering fremmer utvikling

Innen miljøkretser, og i noen grad også i fornybar energi-miljøet, har det vært skepsis til patentering av sine ideer. Patenter har blitt omtalt som en løsning som ikke tjener fellesskapet. For patenthaver gir utestengning av konkurrenter fra markedet opplagte fordeler. Det er imidlertid viktig å få frem at en tidsbegrenset enerett gir viktige fordeler også i et samfunnsperspektiv.

For eksempel bidrar patenter til at investorer kommer på banen, og dermed kan industrien satse mer på utvikling av nye produkter og prosesser. En omfattende satsing på forskning og utvikling kan være kostbart og risikofylt for en bedrift, særlig i de bransjer der introdusering av ny teknologi fordrer høye etableringskostnader; som ofte forekommer innen fornybar energi.

Ved å gi oppfinneren eller bedriften anledning til å utestenge andre fra all kommersiell aktivitet på viktige områder, kan nødvendig handlingsrom sikres, og man får sørget for en «trygg» etablering i markedet. En annen viktig fordel ved patentering er at industrien sikres tilgang på ny teknologisk kunnskap.

 

Les mer om patent